Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Montfortlaan 20 5688 NM Oirschot

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien de laatste jaren dat wij als school (ruim) voldoende scoren op onze eindtoets resultaten. Bij het interpreten van de uitslagen kijken wij altijd naar de ontwikkeling van onze leerlingen over meerdere schooljaren. Voor ons is het van belang dat de score op de eindtoets past bij de ontwikkeling die we de afgelopen jaren in die bewuste groep hebben gezien. Ook vanuit deze visie concluderen wij dat de eindtoets scores passend zijn bij de verwachtingen die wij van deze groep leerlingen hadden. En daar zijn wij blij mee.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens het schooljaar monitoren wij de ontwikkeling van onze kinderen. Deze monitoring is er op gericht zicht te krijgen op de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden, om zo ons aanbod in de klassen aan te laten sluiten bij de behoefte van de leerlingen. Deze monitoring vindt op verschillende momenten in het jaar plaats.

Bij de start van het schooljaar (einde van het afgelopen schooljaar) is er een warme overdracht tussen de vorige leerkracht(en) en de nieuwe leerkracht(en). Samen reflecteren zij op het laatste groepsplan (plan waarin de doelen voor de leerlingen omschreven worden en hoe deze vertaald worden naar het handelen in de klas) en stellen zij met de opgedane inzichten het groepsplan bij of formuleren zij een nieuw groepsplan. Bovendien maken zij een groepsoverzicht waarin, naast de laatste toetsresultaten ook de leerlingkenmerken en mogelijke onderwijsbehoeften staan. Dit overzicht is uitgangspunt voor de verdere invulling van het groepsplan.

Na ongeveer twee maanden in het nieuwe schooljaar reflecteren/ evalueren de leerkrachten samen met de interne begeleider in een zogenaamd bijstel moment de stand van zaken rondom het huidige groepsplan. Aan de hand van deze bespreking passen zij indien nodig het plan bij.

Halverwege het schooljaar vindt er een CITO toetsronde plaats. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsronde maken de leerkrachten een analyse. Zij hebben een tussenevaluatie waarbij ze wederom samen met de interne begeleider kijken naar de doelen uit het groepsplan en of deze behaald (gaan) worden. Daar waar nodig vindt er een bijstelling plaats een vertaalt de leerkracht dit naar de klas.

Op schoolniveau worden deze tussenresultaten in teamverband besproken, waarbij we kijken of we de gewenste, door ons gestelde groei zien. We kijken daarbij naar de trends per vakgebied en filteren aan de hand hiervan zaken die mogelijk op schoolniveau een ontwikkeling vragen. 

Ongeveer twee maanden na de eerste toetsronde is er weer een zogeheten bijstel moment, waarop leerkrachten samen met de interne begeleider nogmaals kijken of het aanbod past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en of dit leidt tot de door ons omschreven groei en ontwikkeling.

Op deze manier houden wij goed zicht op de tussentijdse ontwikkeling, kunnen we ons aanbod goed afstemmen op de onderwijsbehoeften en kunnen we inspelen mogelijk toekomstig schoolontwikkelingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het vaststellen van een advies kijken wij naar de totale ontwikkeling van een kind. Naast de resultaten op leergebied kijken wij o.a. ook naar werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen. Bovendien houden wij, omdat wij onze kinderen zo goed kennen, ook rekening met mogelijke kansen en/ of belemmeringen die de kinderen tegen kunnen komen bij hun stap naar het vervolgonderwijs. Hierover praten wij overigens ook altijd met kind en ouders, om zo een compleet beeld te hebben.

Voor ons is het van groot belang ons advies zo te bepalen dat onze leerling op een optimale plek en optimaal niveau zijn/ haar onderwijs kan vervolgen. Onder optimaal verstaan wij een plek die zo goed mogelijk aansluit bij het niveau, de persoonlijke kernmerken en de interesses van onze kinderen. Op die manier is de kans op het succesvol doorlopen van het vervolgonderwijs het grootst. 

Wij zien dat wij hierin vaak de goede keuzes maken en dat merendeel van onze leerlingen uitstromen naar een voor hun passend niveau.

Op AvontuurRijk zijn er twee formele momenten die te maken hebben met het advies. In de tweede helft van groep 7 geven wij aan alle kinderen een indicatief advies, zodat u als ouder al een denkrichting heeft voor wat betreft het middelbaar vervolgonderwijs en op die manier gericht informatie in kan winnen en eventueel al een aantal open dagen kunt bezoeken.

In de eerste helft van het laatste schooljaar (groep 8) stellen wij met de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7 (die de kinderen het jaar daarvoor gehad heeft), de kwaliteitscoördinator en de directeur de adviezen van de kinderen vast, op basis van de hierboven beschreven criteria. In januari wordt u uitgenodigd voor het adviesgesprek, waarbij wij u het 'voorlopige' advies geven. Dit is het advies, waarvan wij denken dat dit het beste bij uw zoon/ dochter past.

In februari maakt uw kind de zogenaamde doorstroomtoets. Aan de hand van deze uitslag kan het advies worden aangepast (wanneer de leerling hoger scoort dan het door ons gegeven advies). Wanneer het advies wordt aangepast aan de hand van de uitslag van de doorstoomtoets, wordt dit het definitieve advies. In dat geval volgt er altijd een gesprek. Wordt het advies niet aangepast, dan wordt het 'voorlopige' advies, omgezet naar een definitief advies. Hierover volgt geen gesprek. 

De adviezen worden in ieder geval definitief gemaakt vóór de centrale aanmeldweek van het middelbaar onderwijs. 

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

AvontuurRijk is een kleinschalige school waar we het met elkaar een fijn willen hebben. Om dat te realiseren creëren wij een klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen (zie ook Sociaal Veiligheidsplan). Deze veiligheid ontstaat door vertrouwen. Wij werken aan dat vertrouwen door kinderen te laten ervaren dat fouten maken mag, ze inzichten te geven in hun eigen talenten, door de van nature aanwezige nieuwsgierigheid te blijven stimuleren en door kinderen te leren dat eenieder anders is. We hechten veel belang aan samenwerking. Alle betrokkenen op school zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Door onze open, laagdrempelige, positief kritische en respectvolle cultuur ontstaat een heel prettige, veilige en warme sfeer. Als school staan wij open voor input van anderen en gaan daarbij uit van de gedeelde verantwoordelijkheid. Dit sluit mooi aan bij de SKOBOS kernwaarden open minded – verantwoordelijk – verbonden. Hierdoor is er bij alle kinderen, leerkrachten en ouders een hoge betrokkenheid.

Het is voor onze kinderen belangrijk steeds op bovenstaande te blijven reflecteren. Door hier steeds bewust mee bezig te zijn, ontstaat er een steeds groter bewustzijn van eigen gedrag/ karakter en hoe dit bijdraagt aan de sfeer en het klimaat op school. We willen hier de kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk voor maken. Dat vraagt van ons steeds een passende begeleiding.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwd/ vertrouwen
  • Verbonden/ samen
  • Verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven