Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Montfortlaan 20 5688 NM Oirschot

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zien de laatste jaren dat wij als school (ruim) voldoende scoren op onze eindtoets resultaten. Bij het interpreten van de uitslagen kijken wij altijd naar de ontwikkeling van onze leerlingen over meerdere schooljaren. Voor ons is het van belang dat de score op de eindtoets past bij de ontwikkeling die we de afgelopen jaren in die bewuste groep hebben gezien. Ook vanuit deze visie concluderen wij dat de eindtoets scores passend zijn bij de verwachtingen die wij van deze groep leerlingen hadden. En daar zijn wij blij mee.  

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens het schooljaar monitoren wij de ontwikkeling van onze kinderen. Deze monitoring is er op gericht zicht te krijgen op de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden, om zo ons aanbod in de klassen aan te laten sluiten bij de behoefte van de leerlingen. Deze monitoring vindt op verschillende momenten in het jaar plaats.

Bij de start van het schooljaar (einde van het afgelopen schooljaar) is er een warme overdracht tussen de vorige leerkracht(en) en de nieuwe leerkracht(en). Samen reflecteren zij op het laatste groepsplan (plan waarin de doelen voor de leerlingen omschreven worden en hoe deze vertaald worden naar het handelen in de klas) en stellen zij met de opgedane inzichten het groepsplan bij of formuleren zij een nieuw groepsplan. Bovendien maken zij een groepsoverzicht waarin, naast de laatste toetsresultaten ook de leerlingkenmerken en mogelijke onderwijsbehoeften staan. Dit overzicht is uitgangspunt voor de verdere invulling van het groepsplan.

Na ongeveer twee maanden in het nieuwe schooljaar reflecteren/ evalueren de leerkrachten samen met de interne begeleider in een zogenaamd bijstel moment de stand van zaken rondom het huidige groepsplan. Aan de hand van deze bespreking passen zij indien nodig het plan bij.

Halverwege het schooljaar vindt er een CITO toetsronde plaats. Aan de hand van de uitslagen van deze toetsronde maken de leerkrachten een analyse. Zij hebben een tussenevaluatie waarbij ze wederom samen met de interne begeleider kijken naar de doelen uit het groepsplan en of deze behaald (gaan) worden. Daar waar nodig vindt er een bijstelling plaats een vertaalt de leerkracht dit naar de klas.

Op schoolniveau worden deze tussenresultaten in teamverband besproken, waarbij we kijken of we de gewenste, door ons gestelde groei zien. We kijken daarbij naar de trends per vakgebied en filteren aan de hand hiervan zaken die mogelijk op schoolniveau een ontwikkeling vragen. 

Ongeveer twee maanden na de eerste toetsronde is er weer een zogeheten bijstel moment, waarop leerkrachten samen met de interne begeleider nogmaals kijken of het aanbod past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en of dit leidt tot de door ons omschreven groei en ontwikkeling.

Op deze manier houden wij goed zicht op de tussentijdse ontwikkeling, kunnen we ons aanbod goed afstemmen op de onderwijsbehoeften en kunnen we inspelen mogelijk toekomstig schoolontwikkelingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het vaststellen van een advies kijken wij naar de totale ontwikkeling van een kind. Naast de resultaten op leergebied kijken wij o.a. ook naar werkhouding, motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen. Bovendien houden wij, omdat wij onze kinderen zo goed kennen, ook rekening met mogelijke kansen en/ of belemmeringen die de kinderen tegen kunnen komen bij hun stap naar het vervolgonderwijs. Hierover praten wij overigens ook altijd met kind en ouders, om zo een compleet beeld te hebben.

Voor ons is het van groot belang ons advies zo te bepalen dat onze leerling op een optimale plek en optimaal niveau zijn/ haar onderwijs kan vervolgen. Onder optimaal verstaan wij een plek die zo goed mogelijk aansluit bij het niveau, de persoonlijke kernmerken en de interesses van onze kinderen. Op die manier is de kans op het succesvol doorlopen van het vervolgonderwijs het grootst. 

Wij zien dat wij hierin vaak de goede keuzes maken en dat merendeel van onze leerlingen uitstromen naar een voor hun passend niveau.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven