Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Montfortlaan 20 5688 NM Oirschot

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum AvontuurRijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is wordt er eerst intern gekeken naar vervanging. Welke mensen zijn ambulant (zonder groep) en kunnen invallen. De inzet van leerkrachten en mensen met ambulante tijd is zo georganiseerd dat er meerdere mogelijkheden zijn, om afwezigheid van een leerkracht op te vangen. Met de kanttekening dat het werk dat deze mensen doen, op een dergelijk moment niet gedaan kan worden.

Mocht er geen interne oplossing voorhanden zijn, wordt er een verzoek gedaan aan de parttime leerkrachten die op de bewuste dag niet werken. Zij komen dan een dag extra werken.

Wanneer er geen eigen leerkrachten beschikbaar zijn wordt de vraag uitgezet binnen het bestuur en wordt er gekeken naar collega leerkrachten van andere scholen en/ of leerkrachten die bij het bestuur kenbaar hebben gemaakt in te kunnen/ willen vallen.

In, nu nog, uitzonderlijke situaties kan het zijn dat er geen vervanging voor de desbetreffende klas georganiseerd kan worden. In dat geval zullen de leerlingen verdeeld worden over de andere groepen en zullen zij die dag met eigen werk uit de klas aan het werk gaan, onder toezicht van de andere leerkrachten. 

Mocht verdelen van de groep uiteindelijk ook niet mogelijk blijken, kan er in een uiterst geval een verzoek van de school aan de ouders komen, de kinderen een dag thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1-2 ligt de focus op spel (binnen een thema). Op basis van het spel, mede ingegeven door de reacties van de leerlingen, organiseren de leerkrachten activiteiten gericht op de verschillende ontwikkelingsdoelen. Mede daardoor zijn veel van bovenstaande inhouden met en door elkaar verweven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de onderbouw en dan met name groep 3 ligt het accent enorm op leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is terug te zien in de hoeveelheid uren die hieraan besteed wordt. In de hogere groepen komt er steeds meer ruimte voor de kinderen om zelfstandig hun inhouden te verwerken. Dat kan betekenen dat de uren die bijvoorbeeld bij groep 7 rekenen staan, voor een deel verschuiven naar zelfstandig werken/ weektaak. De leerling en de leerkracht kijken steeds samen naar een zo effectief mogelijke en passende invulling van de leertijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op AvontuurRijk verzorgen wij onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wij zijn een reguliere school, wat wil zeggen dat wij geen specialistische, specifieke zorg en ondersteuning bieden. Uiteraard willen wij kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling en bieden wij onze kinderen die het nodig hebben wel extra (basis)ondersteuning. Naast de intern begeleider hebben wij hiervoor op school een gedragsspecialist, een dyslexiespecialist, een onderwijsassistent, een pedagoog en een specialist jonge kind. Samen met het team stemmen wij ons onderwijs en de begeleiding zo goed mogelijk af op de behoeften van de kinderen. Daarbij denken wij altijd in mogelijkheden en kansen, maar zijn we ook realistisch in wat wij kunnen.

Groepsplannen

We volgen de ontwikkelingen van onze kinderen nauwkeurig. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om het onderwijs te verbeteren. Dat betekent dat we waar nodig extra ondersteuning, extra instructie, moeilijkere leerstof of gesprekken met de leerkracht invoeren. Die sociaal-emotionele en cognitieve ondersteuning beschrijven we in groepsplannen. De leerkracht maakt en evalueert de groepsplannen tweemaal per jaar en de interne begeleider volgt deze nauwkeurig. Is de hulp die binnen de school gegeven kan worden niet voldoende? Dan schakelen wij, met behulp van het groeidocument van het kind, extra ondersteuning in.

Ondersteuning

Bij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk werken we met ondersteuningsgroepen. Kinderen die in de ondersteuningsgroepen zitten krijgen incidenteel of structureel extra hulp voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. De groepsleerkracht geeft de extra instructie. Die kent de kinderen het beste en kan de aangeboden stof ook op andere momenten van de dag of de week met de leerling bespreken. 'Onze school is kleinschalig. Elk teamlid kent alle leerlingen en voelt zich verantwoordelijk voor iedereen. Zo kunnen we samen de ondersteuning oppakken voor iedere leerling die het nodig heeft.’ 

Daar waar onze begeleiding ontoereikend blijkt voor een kind, zoeken we in overleg met de ouders naar een passende oplossing. Daarbij stellen wij het belang van het kind voorop. AvontuurRijk maakt deel uit van het samenwerkingsverband 'De Kempen'. Vanuit dit samenwerkingsverband werken wij samen met specialisten zoals een orthopedagoog. Daarnaast werken wij samen met Team Wijzer en de GGD

Op AvontuurRijk geven wij het onderwijs vorm vanuit onze Dalton kernwaarden; verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Het ontwikkelen op deze kernwaarden wordt gekoppeld aan de cognitieve ontwikkeling (rekenen, lezen, schrijven). De school kenmerkt zich door het groene karakter, de mogelijkheden voor buitenactiviteiten en de kleinschaligheid. In een warme en veilige omgeving wordt ieder kind gezien en samen werken we aan de totale ontwikkeling van onze kinderen.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven