Kindcentrum de Linde

Spoordonkseweg 1 5688 KB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Linde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de tussentijdse toetsen en resultaten van onze kinderen goed in beeld te krijgen, werken wij volgens onderstaande PDCA-cyclus: 

Plan

- We werken met groepsplannen voor technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

- Deze plannen stellen we 2x per schooljaar op, met een tussentijdse evaluatie en bijstelling + eindevaluatie.

- We houden 2x per schooljaar een groepsbespreking tussen leerkrachten en Intern Begeleider

- We stellen 2x per schooljaar een Plan van Aanpak op: hierin geven we aan, waar de accenten liggen in  de komende periode.

- Ook deze Plannen van Aanpak worden besproken tussen leerkrachten en Intern Begeleider 

Do

- De leerkrachten voeren de groepsplannen uit, eventueel met ondersteuning van Intern Begeleider

- Ook de Plannen van Aanpak worden op dezelfde manier uitgevoerd. 

Check

- Elke 4-5 weken worden er methode-gebonden toetsen afgenomen en geanalyseerd

- Toetsen uit het CITO-LOVS worden  2x per schooljaar afgenomen. De bijbehorende groepsanalyse, trendanalyse en dwarsdoorsneden worden besproken met de leerkrachten en ook in teamverband.

- Er zijn tussentijdse evaluaties van de plannen (2x per schooljaar) 

Act

- Resultaten analyseren als Intern Begeleider en Ondersteuningsteam

- Resultaten analyseren door en met het team. We focussen ons dan vooral op het aanbod en ons leerkrachtgedrag.  

Groepsanalyse 2x per schooljaar = meer voor korte termijn

Trendanalyse 2x per schooljaar = meer voor langere termijn

Cito-LOVS grafiek per leerling 2x per schooljaar

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 oktober 2018 heeft de Inspectie in een onderzoek Bestuur en scholen De Linde beoordeelt. Zij hebben geconstateerd dat "het aanbod voldoet aan de kerndoelen en dat er goede aanzetten gegeven worden voor meer betekenisvol en toekomstgericht aanbod. De school voldoet aan de basiskwaliteit. Dat betekent dat de leraren voldoende informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen verzamelen om het onderwijs hier op te kunnen afstemmen. De school heeft bovendien een duidelijke zorgstructuur. De Linde heeft een breed aanbod dat voldoet aan de kerndoelen. Ook zien we de beleidsthema’s van SKOBOS rond 21ste eeuwse vaardigheden en brede talentontwikkeling terug in de ambities van De Linde. Zo wil de school zich steeds meer richten op vaardigheden en kennis, die voor kinderen belangrijk zijn voor hun latere leven. Om ditte bereiken maakt de school weloverwogen keuzes bij het aanschaffen van methodes en het invoeren van methodieken. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van het ontwikkelingsgericht onderwijs(OGO) in de onderbouw en het Ontdekwerk in de bovenbouw. Ook de rijke leeromgeving en het nieuw gecreëerde leerplein ondersteunen deze ambitie.  Leraren van De Linde geven heldere instructie. Leerlingen worden actief betrokken bij de les en tijdens zelfstandige verwerking zijn leerlingen geconcentreerd en taakgericht bezig. Hiermee voldoet de school aan de basiskwaliteit. De kwaliteitscultuur van De Linde voldoet aan de eisen die hiervoor gesteld worden. Dat betekent dat de school een structuur en cultuur heeft die gericht zijn op kwaliteit en verbetering. Daarnaast handelt de schoolleiding vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de schoolleiding, de leraren en overige medewerkers en is er voortdurende aandacht voor het versterken van de professionaliteit, rekening houdend met de bekwaamheidseisen."

Terug naar boven