Kindcentrum de Linde

Spoordonkseweg 1 5688 KB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Linde

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of korte afwezigheid proberen we het altijd zo te regelen dat duo-collega's elkaar vervangen. Dit zorgt voor vaste gezichten voor de groep. Wanneer dit niet mogelijk is, proberen we de vervanging op te vangen met de vaste mensen uit het team. Zij kennen de school en ook de kinderen goed. Mocht dit niet kunnen, dan informeren we bij collega-scholen van de stichting of zij een leerkracht beschikbaar hebben. Voor langdurige vervangingen zijn we vaak genoodzaakt om een leerkracht van buiten de stichting te laten vervangen.

Mocht er geen leerkracht beschikbaar zijn, dan zullen de ambulant werkende personen in de school de klas overnemen. Dit kan een intern begeleider of de schooldirecteur zijn. Zij zijn onderwijsbevoegd. In uiterste nood kan er voor gekozen worden een klas op te splitsen. Dan gaan kinderen naar de parallelgroep of een groep lager of hoger. Ondanks de krappe arbeidsmarkt zal de schooldirectie zo lang proberen te voorkomen dat een klas naar huis gestuurd moet worden. We vinden het belangrijk om ouders hierover steeds zo goed mogelijk te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Linde zijn kinderen gegroepeerd op basis van hun leeftijd. De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leraren dat mag worden aangesteld en het aantal kinderen dat in een bepaalde leeftijdsgroep zit. Natuurlijk zijn we afhankelijk van het aantal geborenen in een bepaald jaar. Daarom zitten in sommige groepen minder kinderen en in andere groepen meer. In het schooljaar 2020-2021 is er 1 combinatiegroep gemaakt; groep 5-6.

Binnen dit leerstofjaarklassensysteem streven we naar onderwijs op maat. We willen de kinderen onderwijs bieden dat aansluit bij het niveau en de talenten van de leerling en richten ons hierbij op de individuele behoeften van de leerling. Technologische middelen, differentiatie van lesvormen en lesmateriaal en de deskundigheid van de leerkrachten zorgen ervoor dat we kijken wat ieder kind nodig heeft. De verantwoordelijkheid van leerlingen voor het eigen leerproces vinden we hierbij belangrijk. Kinderen hebben inbreng bij de planning en uitvoering van leeractiviteiten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het spelen/werken is er een aanbod van allerlei activiteiten zoals: spelen in (thema)hoeken, bouwen, beeldende en constructieve activiteiten, werken met ontwikkelingsmaterialen, enz. 
Bij taal- en rekenactiviteiten is er een wisselend aanbod t.a.v. tellen, getallen, meten, meetkunde, lees- en schrijfactiviteiten, gespreks- en kringactiviteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder Lezen vallen zowel het technisch als het begrijpend lezen.
Onder Levensbeschouwing valt ook de sociaal emotionele ontwikkeling, we gebruiken de methode Leefstijl.
Onder Kunstzinnige en creatieve vorming vallen de vakken: Muziek, Dans, Drama, Handvaardigheid en tekenen.
Wereldoriëntatie; in elke groep zijn 15 minuten in het rooster opgenomen om in te kunnen gaan op actualiteiten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het school-ondersteunings-plan van Kindcentrum de Linde staat beschreven hoe de ondersteuning voor leerlingen gerealiseerd wordt. Elk jaar wordt dit school-ondersteunings-plan geëvalueerd en aangepast aan de situatie van dat moment. Het school-ondersteunings-plan is voor belangstellenden op te vragen bij de directeur.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De ontwikkeling van de kinderen wordt vanaf groep 1 bijgehouden. In groep 1-2 maken we gebruik van HOREB, een ontwikkelingsvolgsysteem voor kleuters. In groep 3 t/m 8 wordt gebruikt gemaakt van Viseon, een volgsysteem voor sociale competentie. In groep 3 t/m groep 8 worden toetsen afgenomen van het Cito-Leerling-Onderwijs-Volgsysteem (LOVS). Er wordt getoetst om:

- het aanbod voor de komende periode af te stemmen;

- te onderzoeken of aan bepaalde leervoorwaarden voldaan is;

- vorderingen te peilen; - bepaalde leermoeilijkheden te signaleren;

- na te gaan of doelstellingen bereikt zijn;

- het verloop van het onderwijsleerproces te evalueren;

- het schoolniveau te monitoren.

Op groepsniveau

Vanaf de inschrijving wordt gericht naar kinderen gekeken. Enerzijds met de blik gericht op een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong, anderzijds met het oog op mogelijke leerbelemmeringen: een achterstand in de taalontwikkeling, een nog niet voldoende ontwikkelde motoriek, moeite met de ruimtelijke ordening, het functioneren van het geheugen, de intelligentie, sociale vaardigheden, emotionele stabiliteit e.a. Op die manier proberen we zowel bij het voorbereidend leren (gr. 1 en 2), het aanvankelijk leren (gr. 3),en bij het voortgezet leren (gr. 4 t/m 8) zo goed mogelijk zicht te hebben op de zwakke en sterke kanten van de leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Waar nodig, en mogelijk, wordt extra ondersteuning binnen of buiten de groep geboden. Door middel van observatie let de leerkracht dagelijks op de resultaten die kinderen behalen en op de wijze waarop deze bereikt worden. Daarnaast bieden de methodes voor de vakken taal, lezen, rekenen, spelling en wereldoriëntatie methode gebonden toetsen aan om met regelmaat de mate van beheersing van de leerstof te peilen. Bij expressieactiviteiten en lichamelijke oefening is bij de beoordeling niet alleen de mate van vaardigheid bepalend, maar speelt ook de inzet voor die activiteiten een rol. Daarnaast vinden lopende het schooljaar n.a.v. groepsonderzoeken (NSCCT in groep 4 en Drempeltest in groep 7) leerlingenbesprekingen plaats.

Op schoolniveau

Op onze school is voor elke leerling een (digitaal)dossier aangelegd waarin de volgende gegevens bijgehouden worden: 

- de persoonlijke gegevens van de leerling: inschrijfformulier, overdracht peuterspeelzaal;

- de leerresultaten van de leerling;

- relevante opmerkingen over bijvoorbeeld gedrag, werkhouding, motoriek worden door de leerkrachten beschreven in het historisch overzicht in ESIS;

- eventuele onderzoeksverslagen en/of observaties verricht door externe bureaus;

- de verslagen van hulp door externen zoals logopedisten, ambulante begeleiders en therapeuten, evenals handelingsplannen en evaluaties.

 We maken gebruik van de LOVS-toetsen van Cito. Dit zijn methode onafhankelijke toetsen voor lezen, taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Deze toetsen geven ons inzicht in de individuele prestaties van alle leerlingen en ze geven ons een totaalbeeld van de vorderingen op groeps- en op schoolniveau afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De resultaten worden besproken op groeps- en/of teamniveau, de toets-resultaten zijn helpend bij het afstemmen van het lesprogramma. De leerlingendossiers worden up-to-date gehouden door de groepsleerkrachten. Het leerling-dossier kan opgevraagd worden door ouders. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen de groepsleerkracht van het afgelopen schooljaar en de leerkracht van het nieuwe schooljaar. In voorkomende gevallen zal de interne begeleider bij het overdrachtsgesprek aanwezig zijn.

Rapportage en tien-minutengesprek

In de groepen 1 tot en met 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport over leerresultaten, werkhouding en gedrag (maart en einde schooljaar). Ouders van kinderen met speciale onderwijsbehoeften worden al in week 2-3 uitgenodigd voor een gesprek en in schoolweek 5 zijn de kennismakingsgesprekken met alle ouders.  In november worden de ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek, waarin de eerste resultaten op de methode-gebonden toetsen worden besproken. Indien er aanleiding toe is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders daar zelf behoefte aan hebben, zijn ze natuurlijk altijd welkom. In groep 8 mogen de leerlingen ook aanwezig zijn bij de gesprekken n.a.v. het rapport en het schooladvies.   

De speciale ondersteuning voor kinderen

In het school-ondersteunings-plan van de school zijn verschillende niveaus van ondersteuning beschreven.

Niveau 1: basisondersteuning in de groep : Basisaanbod van lesstof en aanpak. Richtlijn is de methodeaanpak. Methode toetsen en niet-methode-gebonden toetsen (opgenomen in het meet- en bespreekrooster) volgen de ontwikkeling van iedere leerling. Alle acties in niveau 1 worden uitgevoerd door de leerkracht.

Niveau 2: specifieke basisondersteuning in de groep : Eenvoudig diagnostisch onderzoek door de leerkracht. Specifieke ondersteuning wordt opgenomen in het groepsplan. De leerling krijgt extra aandacht binnen de groepsbespreking. De hulp wordt besproken met ouders. De uitvoering vindt plaats in de klas door de leerkracht. Tijdens de (tussen)evaluatie van het groepsplan wordt de voortgangbesproken.

Niveau 3: specifieke basisondersteuning inoverleg met IB-er : Er volgt overleg met de intern begeleider. Wanneer nodig voert de intern begeleider aanvullend diagnostisch onderzoek uit en vraagt informatie bij externe deskundigen. Er worden interventies afgesproken, welke worden opgenomen in het groepsplan. Dit wordt met ouders besproken. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen leerkracht en intern begeleider in de leerling-besprekingen. Na afloop van het plan worden de doelen getoetst en wordt bekeken wat het resultaat is. Deze worden besproken met de ouders.

Niveau 4: lichte extra ondersteuning in overlegmet het interne ondersteuningsteam : Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van SKOBOS. Hierbij horen het ontwikkelingsperspectief (OPP) onderzoek en/of advies door externe deskundigen, (preventieve) ambulante begeleiding. Vooraf wordt ouders om toestemming gevraagd. Er komt een individueel ondersteuningsplan, gekoppeld aan het groepsplan of er wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Regelmatig vindt er overleg plaats tussen leerkracht, intern begeleider, ouders en de externe deskundige.

Niveau 5: zware extra ondersteuning : Betreft een passend arrangement onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband De Kempen. Inzet op de reguliere school of speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Hiervoor is een aanvraag en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Dit alles gaat in overleg met ouders. Het arrangement is op basis van het ontwikkelingsperspectief en voldoet aan de objectieve criteria voor zware ondersteuning die vanuit het samenwerkingsverband opgesteld zijn.

Kinderen met leesproblemen en dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Binnen onze aanpak van zorg worden ook deze leerlingen in een groeps- of leerlingbespreking besproken.

Procedure

Om een kind recht te geven op dyslexiebehandelingen, moet de school een onderzoeksbureau een dossier aanreiken waarin duidelijk wordt dat testen op dyslexie noodzakelijk is. Het onderzoeksbureau beoordeelt dit dossier. Als een dyslexieonderzoek uitwijst dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED), dan moet de gemeente doorverwijzen naar behandeling en ook de behandeling bekostigen. Het onderzoeksbureau zal in veel gevallen hierover zelf contact opnemen met de gemeente Oirschot. Ouders kiezen zelf een onderzoeksbureau en bieden het door de school opgestelde leerling-dossier aan het bureau van hun keuze aan.

Boven-schoolse Plusklas SKOBOS

Er is een Boven-schoolse Plusklas voor de bijzonder begaafde leerlingen van SKOBOS ingericht. Deze klas is gesitueerd in basisschool de Plataan. In deze klas worden aan een bijzondere groep leerlingen van SKOBOS bijzondere lesactiviteiten aangeboden. Wat is de achtergrond van deze Boven-schoolse Plusklas? Binnen de groep leerlingen van SKOBOS is een aantal kinderen dat een meer dan gemiddelde begaafdheid heeft. Het gaat dan niet alleen om intelligentie, maar bijvoorbeeld ook om het denkvermogen, een eigen manier van denken en gedrag, een bijzondere belangstelling en een speciale houding ten opzichte van leren. Deze kinderen hebben we voor wat betreft hun specifieke begaafdheid niet altijd even goed in beeld. Dat is ook erg ingewikkeld, omdat ze niet altijd opvallen door o.a. goede leerprestaties. Het betekent dat deze leerlingen niet altijd het juiste onderwijs- en ontwikkelingsaanbod krijgen waar ze wel recht op hebben. Omdat we dat niet gewenst vinden, is besloten om deze specifieke groep kinderen beter in kaart te brengen en voor hen, nadat we ze in beeld hebben gekregen, een specifiek onderwijsaanbod te ontwikkelen.

De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit meerdere soorten onderwijs. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Met de POVO-procedure (POVO =Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs) willen we alle leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en op die wijze het juiste niveau van het voortgezet onderwijs voor elk kind bepalen. In mei-juni wordt in groep 7 de CITO-entreetoets afgenomen. Deze toets heeft ten doel de mate van de beheersing van de diverse onderdelen van taal, rekenen en wereldoriëntatie te peilen. Na afname van de Cito-Entreetoets en de overige CITO-toetsen aan het einde van groep 7, stellen de leerkrachten van groep 7 een plan van aanpak op. Bij onvoldoende beheersing op bepaalde onderdelen kan dan in groep 8 nog gewerkt worden om aan die hiaten te werken. In groep 8 volgt de Centrale eindtoets. Voorafgaand aan de uitslag van eindtoets geeft de basisschool haar schooladvies. De eindtoets geeft een tweede advies. De eindtoets wordt gezien als een bevestiging van het schooladvies. De school voor voortgezet onderwijs neemt het schooladvies van de basisschool over. De school voor voortgezet onderwijs mag de Centrale eindtoets niet gebruiken om te beslissen of een kind wel of niet wordt toegelaten. Wordt de eindtoets veel beter gemaakt dan verwacht, dan kan de basisschool in samenspraak met ouders overwegen het advies naar boven toe bij te stellen. Het advies naar beneden bijstellen is niet toegestaan  

Vroeg-aanmelding VO

In januari worden op de meeste VO-scholen Open Dagen georganiseerd. Aanmelding kan dan meestal vanaf maart. Soms is het wenselijk een groep 8-leerling al in oktober van het laatste basisschooljaar aan te melden bij het VO. Het gaat dan om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op cognitief of sociaal emotioneel vlak. Voor meer informatie over vroeg-aanmelden kunt u bij de school voor VO van uw keuze, bij de groepsleerkracht van groep 8 of bij de interne begeleider terecht.

Ondersteuningsteam (OT)

Op de scholen is een extern ondersteuningsteam (OT) samengesteld, bestaande uit een jeugdhulpverlener (Wijzer Oirschot), de jeugdverpleegkundige van de GGD, een orthopedagoog, de intern begeleider van school, ouders en leerkracht. Zij hebben een aantal keer per jaar een leerlingbespreking op school. Het is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. Zowel de school als ouders kunnen een vraag neerleggen bij het OT. Indien wenselijk kunnen ook andere bij het kind of het gezin betrokken hulpverleners uitgenodigd worden voor het gesprek. In onderling overleg zal voor een bepaalde aanpak gekozen worden. De jeugdhulpverlener en de jeugdverpleegkundige hebben tevens taken als generalist in Team Wijzer. Zij kunnen daardoor vragen/situaties opschalen naar Team Wijzer. Het gebeurt vaak dat er adviezen richting de basisondersteuning worden gegeven. Soms wordt vanuit het OT geadviseerd om extra ondersteuning aan te vragen om beter op de hulpvragen in te kunnen spelen.

Team Wijzer

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De gemeente is de toegangspoort geworden voor zorg en ondersteuning. In de gemeente Oirschot is deze toegangsfunctie vorm gegeven door het opzetten van een team van zorg- en hulpverleners die de inwoner begeleidt naar de juiste hulp en ondersteuning: Team Wijzer. Team Wijzer bestaat uit professionals die samen met de inwoners kijken naar hun vraag. Er wordt samen gezocht naar een ondersteunings- of hulpaanbod op maat. Het is een team van professionals waarin meerdere disciplines en deskundigheden zijn vertegenwoordigd. Ouders kunnen bij Team Wijzer terecht met vragen over gezondheid en opvoeding. Voor onze school is Jolanda van Gils de jeugdhulpverlener en de generalist bij Team Wijzer.

Zorg voor Jeugd

Als Kindcentrum de Linde zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan hulpverlening beter op elkaar worden afgestemd (omdat men weet wie allemaal betrokken is). Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Binnen onze organisatie kunnen directeur en intern begeleiderssignalen afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn/haar ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In Zorg voor Jeugd komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen.

Protocollen

Op school hebben we een aantal protocollen opgesteld om ons handelen eenduidig te laten zijn en ook helder en transparant naar ouders toe te zijn. We beschikken over de volgende protocollen:

- Toets-protocol

- Protocol Ernstige Reken/Wiskunde-problemen en Dyscalculie

- Protocol doubleren/versnellen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven