Kindcentrum de Plataan

Van Tuldenstraat 2 5688 DB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Plataan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito eindtoets geeft in dit schooljaar een score van 539.6 en ligt hiermee boven het landelijk gemiddelde van 534.9.

M.b.t. de referentieniveaus scoort de Plataan op en boven het landelijk gemiddelde zowel op 1F/2F en 1F en 1S.  

Voor het schooljaar 2022-2023 geldt dat de Plataan de volgende referentiescores heeft:

Taalverzorging: 1F Plataan 100%, landelijk 97%

                          2F Plataan 76%, landelijk 63%

Rekenen:          1F Plataan 97%, landelijk 92%

                          1S Plataan 66%, landelijk 46%

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat min. 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het monitoren van de opbrengsten/resultaten van het onderwijs wordt gebruik gemaakt van het CITO-leerlingvolgsysteem. We stellen ieder schooljaar een toetskalender op. Op deze kalender staat weergegeven wanneer we signaleringen, vragenlijsten en toetsen afnemen. Twee keer per jaar worden de opbrengsten in het team van de Plataan besproken. Iedere leerkracht bespreekt 2x per jaar zijn of haar groep met de intern begeleider. 

De opbrengsten vormen een onderdeel van het schoolontwikkeling gesprek. De voorzitter college van bestuur komt 2x per jaar een dagdeel naar de Plataan voor een schoolontwikkeling gesprek. De opbrengsten waaronder ook de eindcito zijn onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem van SKOBOS.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het belang van het kind is het een voorwaarde om ons advies zo te bepalen dat onze kinderen naar een optimale plek in het voortgezet onderwijs uitstromen. We formuleren het voorlopige schooladvies dan ook zorgvuldig, waarbij we ook kijken naar de persoonlijke kenmerken en interesses van de kinderen.

Hoe komen we op de Plataan tot het voorlopige schooladvies?
De leerkracht van groep 8, groep 7, de kwaliteitscoördinator (KC) en de directeur bespreken alle kinderen. Zij komen tot een voorlopig advies op basis van de volgende punten:

 • De leerontwikkeling (leerlingvolgsysteem, leerpotentietest, observaties en (kind)gesprekken)
 • De sociaal emotionele ontwikkeling
 • De taakgerichtheid, concentratie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, motivatie en werkhouding (executieve vaardigheden)

Bovenstaande punten vormen een samenvatting van de totale ontwikkeling van uw kind over de basisschoolperiode.

We nemen de Doorstroomtoets: “Leerling in Beeld” af bij onze schoolverlaters. Verder volgen wij het onderstaande tijdpad van de Rijksoverheid. We wijken wel af met het geven van het voorlopige advies. Wij hebben dit in december gepland.

Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en eindtoets wordt doorstroomtoets.

 • De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen:
 • De eindtoets gaat doorstroomtoets heten. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich blijft ontwikkelen. Ook na het afnemen van de toets in groep 8.
 • Er komt 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
 • Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
        - Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
        - Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
        - Leerlingen maken de doorstroomtoets tussen 29 januari en 18 februari.
        - Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
        - Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
        - Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.
 • Scholen mogen in 2024 onder voorwaarden de aanmeldperiode voorafgaand aan de centrale aanmeldweek verruimen. Deze verruiming is bedoeld om de aanmeldingen goed te kunnen verwerken, en heeft geen invloed op de plaatsingskansen van de leerling. Ook kunnen zij in uitzonderlijke gevallen leerlingen na de centrale aanmeldweek inschrijven, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
 • Scholen moeten in de schoolgids opnemen hoe het schooladvies tot stand komt. Zij moeten ouders en leerlingen hierover actief informeren. Zo worden alle ouders op tijd betrokken bij de overgang naar de middelbare school.
 • Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren.
 • De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.
 • Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.
 • Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.       
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We hechten waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een open omgang met elkaar centraal staan. Dit vormt de basis voor een veilige omgeving waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.  

Kinderen voldoende basiskennis, vaardigheden en vertrouwen bieden door een balans tussen kennisoverdracht en zelf ervaren, ontdekken en ontwikkelen.  

Een plek waar kinderen zich veilig voelen en mogen zijn wie ze zijn.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Inspiratie
 • Aandacht
 • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven