Kindcentrum de Plataan

Van Tuldenstraat 2 5688 DB Oirschot

Schoolfoto van Kindcentrum de Plataan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Informatie over vervanging van leerkrachten vindt u in ons protocol.

https://deplataan-skobos..pdfnl/upload/medialibrary/protocol_ziekte_afwezigheid_leerkrachten

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsbezetting.

Groep 1-2 a: Britt Neggers en op vrijdagochtend Tanja v.d. Wiel

Groep 1-2 b: Stijntje van Ham en Tanja v.d. Wiel

Groep 1-2 c: Femke Hamers de Jager en Eline Lauwers

Groep 3: Judie van Kollenburg en Corina de Bont

Groep 4: Sanne v.d. Biggelaar en op vrijdagochtend Connie Smits

Groep 5: Miranda van Kleef en op maandag Sanne Kleijn

Groep 6: Demi van Hattem

Groep 7: Lieke van Herwaarden en op vrijdag Sanne Kleijn

Groep 8: François Steegs en op donderdag Sanne Kleijn

Gymlessen.

De groepen 1-2 t/m 8 krijgen één keer per week een gymles van Sander Boselie. De kleuters gymmen in de speelzaal, de kinderen van groep 3 tot en met 8 in de gemeentelijke gymzaal de Halm. 

Muziekonderwijs.

De kinderen van de groepen 4 en 5 krijgen gedurende 30 weken per schooljaar een muziekles gebaseerd op Algemene Muzikale Vorming van Annemarie Markgraaf.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Totaal 25 uur per week voor de groepen 1 t/m 8.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Totaal 25 uur per week voor de groepen 1 t/m 8.

In groep 3 ligt het accent op leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is terug te zien in de hoeveelheid uren die hieraan besteed wordt.

Het urentotaal dat in groep 3 bij lezen vermeld staat, is het totaal aantal uren voor taal / lezen.

Lessen programmeren e.a. ICT basisvaardigheden worden tijdens de leerarrangementen aangeboden. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Plataan werken wij handelingsgericht. Over 4 jaar zijn wij ook allemaal in staat om handelingsgerichte diagnostiek toe te passen. We hebben een gedragsspecialist die het team, kinderen en ouders kan ondersteunen bij vragen en handelen rondom gedrag gerelateerd aan mogelijkheden binnen het onderwijs.

De Plataan is geen jeugdhulpverlening en er is een grens aan de mogelijkheden en de deskundigheid.  Het is moeilijk vooraf een “harde grens” aan te geven. Veiligheid van kinderen en medewerkers wegen mee, zo ook de ruimte die de leerkracht heeft om een leerling individueel te begeleiden. Een kind met een ondersteuningsvraag moet zich kunnen ontwikkelen  binnen een groep. De gedragsspecialist werkt samen met de Intern Begeleider en zij leggen waar nodig contact met TeamWijzer of andere externen.

Er zijn 3 medewerkers opgeleid met betrekking tot hoog sensitiviteit en het team heeft een workshop gevolgd. Ook is er een protocol hoog sensitiviteit. Op Plataanniveau is het begaafdheidsprotocol klaar, dat beschrijft wat er op schoolniveau wordt gedaan om betreffende groep leerlingen te begeleiden binnen de groep. Mocht dit onvoldoende antwoord zijn op de behoefte van het kind  dan wordt een arrangement aangevraagd voor de bovenschoolse Plusklas. Het protocol ERWD (Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie) is afgerond en geïmplementeerd. De rekenspecialist heeft een vaste rol in de begeleiding van leerkrachten en kinderen als er vragen zijn rondom rekenen. Anderstalige leerlingen (statushouders,  arbeidsmigranten)  krijgen op maat een taaltraject aangeboden. Door deze kinderen wordt een arrangement: Nederlands als tweede taal, NT2 aangevraagd. Binnen SKOBOS is er ruimte om anderstaligen in de taalklas te plaatsen. Op de Plataan hebben we 0.5 extra formatie ingezet op basis van NPO gelden om alle leerlingen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken te ondersteunen. Op maandagmiddag na lestijd is er voor de andertalige leerlingen van groep 1 tot en met 4 een extra aanbod. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om te zorgen voor een teamgedragen aanpak met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling. In het schooljaar 2022-2023 gaat het team een teamtraining volgen m.b.t Fides. Werken vanuit symbolen en een gezamenlijke taal. 

Voor de kinderen waar thuis Nederlands niet de voertaal is, is er een aanbod m.b.t woordenschat in groep 1/2 tot en met 5. (LOGO 3000). Op de Plataan is een specialist die zich bezig houdt met ondersteuning van de leerkracht, plaatsing en ondersteuning van de anderstalige leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum de Plataan staat voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. We zijn volop in ontwikkeling om deze samenwerking verder te vertalen naar een nog meer geïntegreerd geheel.

Peuters en kleuters ontmoeten elkaar op activiteitenniveau. Er is een gezamenlijke themaplanning en thema-uitvoering. Er is een warme overdracht van de peuters naar de kleuters, waarbij de ouders, Pedagogisch Medewerker en leerkracht aanwezig zijn.

Op Kindcentrum de Plataan worden kinderen met een VVE-indicatie begeleid op de dagopvang en peuterwerk. Het VVE-programma Uk en Puk wordt gevolgd. LOGO 3000 wordt ingezet op de peuterdagopvang en peuterwerk tot en met groep 5 van het onderwijs. 

We streven ernaar om de kinderen een ononderbroken aanbod te bieden van 0 t/m 12 jaar, één team te vormen voor het Kindcentrum en te werken aan de doorgaande lijn.

Terug naar boven