BS De Kleine Weide

Kloosterstraat 3 5394 AK Oijen

  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide
  • Schoolfoto van BS De Kleine Weide

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar analyseren we de resultaten (methodisch en CITO leerlingvolgsysteem). In oktober en april doen we dit aan de hand van de methodische toetsen en observaties. In februari en juni doen we dit aan de hand van het CITO leerlingvolgsysteem en methodische toetsen. Hierop baseren we onze speerpunten per jaargroep en worden acties uitgezet voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Tien jaar geleden zijn we gestart met het invoeren van School Wide Positive Behavior Support, afgekort als (SW)PBS. Wij zijn hiermee gestart omdat we als school behoefte hadden aan een eenduidige, positieve manier van benaderen. Wij nemen daarbij onze kernwaarden als uitgangspunt voor ons onderwijs en onze omgang met elkaar; samen met de kinderen ervoor zorgen dat wij ons verantwoordelijk voelen, binnen een veilige school, waar we samen leren. Kinderen komen tot ontwikkeling als zij zich kunnen bewegen in een veilige leef- en leeromgeving. Als team trachten wij een goede, positieve sfeer op school te bewerkstelligen door o.a. de leerlingen respect bij te brengen voor de mensen waar zij dagelijks mee te maken hebben. We vinden het belangrijk om kinderen duidelijk te maken wat we van ze verwachten op onze school. Vanuit onze kernwaarden hebben we daarom gedragsverwachtingen positief geformuleerd.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven