Paadwizer

Van Haersmasingel 6 9062 GB Oentsjerk

  • De hoofdingang van de school vindt u aan de Van Haersmasingel 6, naast de winkels. De leerlingen komen via het schoolplein naar binnen.
  • Elke jaar geven de kinderen van onze middenbouw een concert met blaas-instrumenten.
  • En ook pakes en beppes komen even langs om te kijken wat er op school gebeurt.
  • Van jong tot oud wordt er veel gesport op school.
  • Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd waarbij alle klassen worden gemixt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS Paadwizer. Met behulp van dit schoolvenster krijgt u, aan de hand van gegevens en resultaten, een indruk van hoe wij als school met de kinderen werken. Resultaten zijn belangrijk, maar wij bieden meer! Vanuit onze christelijke overtuiging werken enthousiaste en betrokken leerkrachten met de kinderen. Samen met de ouders helpen en begeleiden wij de kinderen tot zelfstandige personen die met vertrouwen de wereld leren verkennen. Hierbij vormen de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van kinderen de basis voor hun ontwikkeling. Kijkt u voor meer informatie over onze school ook eens op de website. Uiteraard mag u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord!

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende jaren verder uitgebreid. Medio 2018 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Resultaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op alle scholen in de Trynwâlden neemt door krimp en vergrijzing langzaam af. Ook de Paadwizer heeft met deze krimp te maken. Ons leerlingenaantal is de laatste jaren echter vrij stabiel. Wij vinden onszelf groot genoeg om alle leerlingen een prettige plaats in de groep te geven. In twee leslokalen wordt na schooltijd muziekonderwijs gegeven. Verder zijn twee ruimten van de school ingericht voor de naschoolse opvang. Kinderen uit Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Aldtsjerk, Readtsjerk en Wyns bezoeken onze school. Wat dat betreft heeft de school een groot spreidingsgebied. Sinds augustus 2015 heeft school een continurooster (het zgn. vijf gelijke dagen model met lestijden van 8.30 - 14.00 uur).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Buitenschoolse Opvang (BSO) van Kinderwoud gaat in de vakanties gewoon door in ons schoolgebouw.

Vanaf 1 augustus 2019 wordt ook de kinderopvang van 0-4 jaar in het gebouw van de Paadwizer gerealiseerd. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van Kinderwoud.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven