De Bongerd

Dorpsstraat 16 8167 NL Oene

 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de IEP-Eindtoets & referentieniveaus
De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). 

Met de gegevens van de IEP-Eindtoets kunnen we zien hoe onze leerlingen zich verhouden ten opzichte van leerlingen op andere scholen met een vergelijkbare populatie. 

In schooljaar 2020-2021 deden 13 leerlingen mee aan de IEP-Eindtoets en scoorden zij naar verwachting. 

De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te komen tot verbeterpunten, maken we gebruik van de uitkomsten van verschillende evaluatie instrumenten.

In groep 1-2 doen we dat aan de hand van de BOSOS- Leerlijnen. Via dit digitale observatiesysteem wordt de ontwikkeling van kinderen vastgelegd.

Vanaf groep 3 werken we onder meer met methodegebonden toetsen en het Cito LeerlingVolgSysteem (LVS). Hiervoor worden toetsen afgenomen voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. De uitslagen van deze toetsen worden op het rapport vermeld. Vervolgens is er voor ouders bij de rapportgesprekken mogelijkheid om de resultaten met de leerkracht te bespreken.

Ook worden er periodiek vragenlijsten ingevuld, zoals bijvoorbeed:

    - De zelfevaluatievragenlijst ten behoeve van de schoolontwikkeling en de teamontwikkeling
    - Een personeelstevredenheidspeiling
    - Een oudertevredenheidspeiling
    - Een leerlingentevredenheidspeiling voor kinderen vanaf groep 5

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Proces schooladviezen groep 8
In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs (VO). Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de intern begeleider en de directie. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties mbt zelfstandigheid en betrokkenheid, werkhouding, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en motivatie. 

Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de Eindtoets van groep 8 (april) en voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. 

Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er verdere gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directie. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Wij ontvangen informatie over de ontwikkeling van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. WE ontvangen deze informatie van DUO, maar spreken ook onze contactpersonen van de middelbare scholen in de omgeving. Zo evalueren we of onze schooladviezen passend zijn en hoe we onze adviesprocedure (mogelijk) kunnen verbeteren.

Over het algemeen zien we dat onze leerlingen een schooladvies krijgen dat past bij hun ontwikkeling op school en dat dit advies ook achteraf passend blijkt te zijn. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is eind 2020 een onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinspectie op De Bongerd.
De conclusies zijn omschreven in het kwaliteitsonderzoek van 01-12-2020.

Samengevat:

Wat gaat goed:

 • Er is sprake van een prettige sfeer in de school
 • Leerlingen geven aan zich prettig te voelen op school
 • De leerkrachten hebben zich op de ontwikkeling van leerlingen (en weten wie extra hulp of uitdaging nodig heeft)
 • De school stemt het aanbod in de lessen en bij andere activiteiten daarop af
 • Er is rust in de groepen en leerlingen zijn betrokken bij de lessen
 • De schoolleiding heeft goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs
 • Mogelijkheden van doorontwikkeling worden gezien

Wat kan beter:

 • Het team kan naar hogere leerresultaten streven

Wat moet beter:

 • Er zijn uit het onderzoek geen onderdelen gezien die vanuit wettelijke eisen vragen om verbetering

Hoe verder:

 • De school valt onder het reguliere toezicht.

Terug naar boven