De Bongerd

Dorpsstraat 16 8167 NL Oene

 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd
 • Schoolfoto van De Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team, onder leiding van de directie. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. 

Op De Bongerd werken we met een klein, maar stabiel team.

In de combinatiegroepen werken de leerkrachten voor groep 1 tot en met 8. Er is een intern begeleider die resultaten analyseert, observaties doet in de klas en samen met de leerkrachten te werken aan een optimale begeleiding aan onze leerlingen. Zo nodig kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die Stichting Proo biedt, zoals de inzet van een orthopedagoog, een beeldcoach of specialisten op het gebied van taal en rekenen. 

Verder zijn er, naast de vakleerkrachten,  ook specialisten die op gezette tijden op de school werkzaam zijn. Te denken valt aan:

 • ICT-ondersteuning
 • Orthopedagoog

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn je te vragen jullie kind thuis te houden. Je wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als je niet thuis voor opvang kunt zorgen, kun je dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een kleine school. We werken met 3 combinatiegroepen. De kinderen leren van, met en door elkaar. Door veel coöperatieve werkvormen te gebruiken worden leerlingen actief betrokken bij de lesstof. 

De leerkracht geeft iedere groep instructie op meerdere, verschillende niveaus. De leerlingen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling door middel van de groepsplannen en ons leerlingvolgsysteem. Versnellen, verrijken en verdiepen van de lesstof vinden we net zo belangrijk als het herhalen of het verwerken van de leerstof met materialen. Kinderen leren werken met een eigen weektaak, waardoor zij leren leren en zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen leerproces. Door middel van het (digitale) onderwijsaanbod, de bouwstenen van het Daltononderwijs en de waarden van KickFit! groeien zij op tot wereldwijze burgers.

Daltononderwijs

Om onze manier van werken voor een lange periode veilig te stellen, hebben wij voor een gedegen onderwijskundig concept gekozen. Het Daltonconcept biedt ons voldoende mogelijkheden om ouders en kinderen de garantie te geven, dat bij personeelswisselingen de werkwijze op de school niet veranderd kan worden. De bouwstenen van Dalton: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie blijven in de toekomst onlosmakelijk met De Bongerd verbonden.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt er vanuit thema’s gewerkt, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen deze thema’s komen de volgende gebieden aan de orde:

 • voorbereidende taal- en rekenontwikkeling
 • motorische ontwikkeling
 • zintuiglijke ontwikkeling
 • muzikale vorming
 • creatieve vaardigheden
 • ruimtelijke oriëntatie
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Engelse taal

Ook in het vrije en geleide spel nemen deze ontwikkelingsgebieden een belangrijke plaats in.
Kinderen leren veel tijdens hun spel!

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
Ook worden in groep 1 en 2 de voorbereidingen getroffen om later het lees-, taal- en rekenonderwijs methodisch te starten. Er wordt rekening gehouden met de verschillen die bij kinderen bestaan. De ontwikkeling van kleuters kan soms sterk uit een lopen. Enerzijds worden kinderen uitgenodigd een stapje verder te gaan, anderzijds respecteren we, dat een kind meer tijd nodig heeft om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Druk uitoefenen op een kind heeft vaak een averechtse uitwerking. Door een speelse aanbieding zetten wij het proces wel in gang om de bewustwording van klanken en tekens reeds vroeg tot stand te brengen.

Eind groep 2 starten we met het eerste katern van de leesmethode ‘Lijn 3’. Wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat een vroeg begin met taal-/leesontwikkeling de kans op uitval later aanzienlijk vermindert.
De school heeft de beschikking over het remediërende computerprogramma ‘Bouw!’. Kinderen die moeite ervaren met het onthouden van letters of het automatiseren van de leeshandeling werken hiermee zowel thuis als op school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
De kinderen in groep 3 gaan verder in katern 2 van Lijn 3. De methode biedt mogelijkheden tot goede differentiatie en besteedt ook veel aandacht aan woordenschat en begrijpend lezen in relatie tot wereldoriëntatie. Tevens is het onderdeel spelling goed verweven in de methode. Er is extra oefenstof voor kinderen die dat nodig hebben en voor heel goede kinderen is er verrijkingsstof.

In de groepen 5 tot en met 8 wordt gewerkt met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’. Wekelijks staan op internet actuele teksten, die kinderen bijzonder aanspreken. De motivatie om hiervan te leren is groot. Deze methode geeft alle kinderen een kans zich verder te ontwikkelen. Via het digibord wordt de tekst met aansprekende beelden ondersteund.
Het taalonderwijs heeft verschillende pijlers, waaronder creatief omgaan met taal, het schrijven, het spreken en luisteren naar anderen. Het foutloos leren spellen blijft daarbij een belangrijk onderdeel. Sinds 2017 gebruiken we hiervoor de digitale methode ‘Taalverhaal.nu’.

Voor Engels gebruiken we ‘Join in’, een prachtige methode voor Engels vanaf groep 1. We stimuleren zo de algehele taalontwikkeling van kinderen en aangezien kinderen heel veel met Engels in contact komen via sociale media is het goed om ze hier al vroeg kennis mee te laten maken.

Het rekenonderwijs wordt schoolbreed aangeboden met de digitale methodiek ‘Snappet’ leerlijnen. De methode werkt doelgericht en handelend aan de rekendoelen en biedt een schat aan leuke rekenspellen om de rekenstof echt te gaan beheersen.

Voor het schrijfonderwijs wordt gebruik gemaakt van ‘Klinkers’.

Wereld oriënterende vakken worden ingezet met de methodes van Blink. We werken hier via de geïntegreerde wijze aan. Deze methode heeft veel zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden in de didactiek opgenomen.
Burgerschap loopt als een rode draad door alle vakken heen.
Expressie activiteiten en techniek wordt aangeboden in samenwerking met Cultuurplein Noord Veluwe. 

De school besteedt structureel aandacht aan Wetenschap en Technologie. In een opbouwende lijn maken de kinderen kennis met diverse toepassingen van techniek. 

Internetgebruik en sociale media
We gebruiken het internet en sociale media als bron en voor educatieve doeleinden.

Gymnastiek
De gymlessen worden gegeven volgens een vaststaande jaarplanning, waardoor alle facetten van het bewegingsonderwijs aan de orde komen. De kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 nemen deel aan het zwemonderwijs. De zwemlessen vinden plaats in zwembad “de Koekoek” te Vaassen .

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wordt bezocht door zo'n 50 leerlingen. De meeste ouders komen uit Oene zelf of uit de regio. 
 • Ons onderwijssysteem biedt ruimte om kinderen op maat te begeleiden. Binnen het daltonconcept is het gewoon om te werken aan persoonlijke doelen. Verder komt het voor dat leerlingen 3 schooljaren werken aan de doelen van 2 schooljaren ( natuurlijk met een gedegen plan en in overleg).
 • Wij werken waar mogelijk groepsdoorbroken. Dat kan zijn binnen de zaakvakken, binnen thema's, maar het komt ook voor dat een leerling in een andere groep een niveau hoger of lager meedoet met taal of rekenen.
 • Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, worden o.a. begeleid door de vrijwilligers die al een langere tijd verbonden zijn aan onze school. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de leerkrachten en de intern begeleider. Daarnaast wordt extra ondersteuning geboden door de eigen leerkrachten en onderwijsassistent. Dat kan binnen of buiten de groep zijn, afhankelijk van datgene waar aan gewerkt wordt. We beschikken over veel ruimtes om leerlingen of groepjes te laten werken buiten het klaslokaal (ook passend bij ons daltonconcept).
 • Er is een mogelijkheid leerlingen aan te melden voor verrijking in de zogenaamde DigiKlas. Verder heeft onze stichting in 2 regio’s HB-klassen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt er vanuit thema’s gewerkt, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Binnen deze thema’s komen de volgende gebieden aan de orde:

 • voorbereidende taal- en rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling
 • muzikale vorming
 • creatieve vaardigheden
 • ruimtelijke oriëntatie
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Engelse taal 

Ook in het vrije en geleide spel nemen deze ontwikkelingsgebieden een belangrijke plaats in. Kinderen leren veel tijdens hun spel! De borging van de ontwikkeling vindt plaats in leerlingvolgsysteem BOSOS speciaal voor het jonge kind. Hierin worden de leerlijnen van de kinderen geborgd en wordt er ingezet op extra hulp of verrijking als dit nodig blijkt. Zo bieden wij een beredeneerd aanbod en wordt er met zorg overwogen of een leerling toe is aan de volgende stap.

Er zijn korte lijntjes met de logopediste en jeugdarts indien er vragen zijn mbt de ontwikkeling van onze jongste leerlingen. Het is van belang om vroeg te signaleren, zodat er preventief ingezet kan worden op interventies. Ook kunnen wij bijvoorbeeld de orthopedagoog van de stichting raadplegen. Dat gebeurt altijd in overleg met ouders!

Terug naar boven