Hofdijckschool

Hazenboslaan 1 2341 SE Oegstgeest

Schoolfoto van Hofdijckschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Veel van de vervangingsactiviteiten worden door het team onderling opgevangen. Er is een grote bereidheid onder de personeelsleden om bij te springen indien nodig. Dit is zeker niet vanzelfsprekend en wordt als zodanig bijzonder gewaardeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw ligt de nadruk op spelend leren. Er is in afwisseling gedurende de dag aandacht voor auditieve en visuele ontwikkeling, ontwikkeling van de motoriek, spel, spraak/taal en rekenvaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaand schema is een globale weergaven van de onderwijstijd. In de praktijk staan de uren niet zo vast. Voor ons zijn de basisvakken lezen, rekenen/wisk  en taal de kernvakken. In onze visie opent het goed beheersen van deze vaardigheden de deuren naar de wereld om ons heen. De uitsplitsing over de overige vakgebieden is hier niet weergeven.  Alle hierboven genoemde vakken komen uiteraard in ons lesrooster aan bod.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van sociale vaardigheden staat bij ons hoog in het vaandel.

Engels wordt op onze school structureel aangeboden in groep 6 en hoger.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden onderwijs aan alle leerlingen in de basisschoolleeftijd die middels een aanname beleid bij onze op school worden geplaatst. Wij willen graag generalist zijn. Dat betekent dat wij ons niet specifiek richten op een bepaalde groep kinderen in onze zorg en begeleiding.

Onze groepen zijn groot waardoor er steeds gekeken en afgewogen wordt of de balans in de groep op het gebied van extra ondersteuningsbehoefte behapbaar blijft voor een individuele leerkracht.  

Ons gebouw is beperkt toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven