Basisschool Joris De Witte

Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest

 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte
 • Schoolfoto van Basisschool Joris De Witte

In het kort

Toelichting van de school

CBS Joris de Witte is een basisschool in Oegstgeest, met iets meer dan 200 leerlingen. De Joris de Witte is gevestigd in de wijk Haaswijk met een kinderopvangorganisatie direct naast ons. De Joris de Witte is een school met kansen voor alle leerlingen. Ieder kind wordt begeleid bij het ontwikkelen van emotionele, sociale, cognitieve, creatieve en lichamelijke vaardigheden. Ieder kind is verschillend en heeft zijn/haar talenten. Daar geven wij graag de ruimte voor. Hiervoor zijn respect voor elkaar en een veilige omgeving noodzakelijk. Ieder kind heeft recht op onderwijs dat bij hem/haar past. Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden waarin kinderen zich volop kunnen ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Eigenaarschap
 • Samenwerking
 • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren geeft een afname van het aantal leerlingen te zien. Dit werd veroorzaakt door minder kinderen met een basisschoolleeftijd in de wijk, waar de school staat. Op dit moment stabiliseert het leerlingenaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Speerpunten van de Joris 

Zoals iedere school, is ook onze school altijd in ontwikkeling. We gaan op deze manier mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en bieden de kinderen wat zij behoeven in deze tijd. 

Een aantal belangrijke kenmerken van de Joris de Witte zijn: 

 • We streven er naar kinderen respect voor elkaar, de waarde van samenleven met elkaar en eerbied voor de natuur en het milieu bij te brengen. Vanuit de christelijke identiteit samen met de lessen van de Kanjertraining geven we kinderen mee dat aandacht voor je naaste en voor de wereld waarin wij leven, bijdraagt aan sociale vorming en welbevinden;
 • Thematisch werken bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek met de methode Naut, Meander, Brandaan;
 • Een rijk onderwijsaanbod middels ICT-devices. De Chromebooks worden ingezet bij het verwerken van rekenen, WO, Engels en verkeer. Daarnaast gebruiken leerlingen devices om presentaties en werkstukken te maken. Hiermee worden kinderen stap voor stap mediawijs, terwijl tegelijkertijd cognitieve -en 21e-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld;
 • Mogelijkheden voor extra ondersteuning van zowel leerlingen als leerkrachten dankzij de leerkrachtondersteuner, leerkracht voor de verrijking en Kanjercoördinatoren;
 • Leerlingen die meer uitdaging aankunnen bieden we verdiepen en verbreding zowel in de klas als daarbuiten;
 • De stem van onze leerlingen vinden wij belangrijk, daarom wordt er elk jaar een leerlingenraad gekozen door de leerlingen vanuit de groepen 5 t/m 8. Zij voeren klassenvergaderingen en overleggen met teamleden en directie om ons onderwijs, het plezier en de veiligheid op school steeds te blijven verbeteren;
 • Een kind bestaat uit meer dan alleen maar cognitie. Wij vinden het belangrijk ruimte te geven aan de ontwikkeling van muzikale en creatieve vaardigheden. Ieder kind heeft talenten. Wij helpen hen graag deze te ontdekken. Zo hebben wij iedere week voor iedere groep muziekles van een vakdocent en zijn wij ons atelier aan het opzetten om ook de beeldende vormgeving een belangrijke plek in onze school te geven.
 • Ook wij als team willen onszelf blijven ontwikkelen en professionaliseren. Op dit moment hebben met name effectieve instructies middels het EDI-model (expliciete directe instructie) onze aandacht. Ook werken wij als team aan een professionele cultuur. We werken naar een efficiënte manier van werken waarbij een optimaal resultaat geboekt kan worden. Wij hebben daarom in het schooljaar 2021/2022 de methodiek van stichting leerKRACHT in gebruik genomen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven