WereldKidz Bongerd

Rijneiland 1 3984 MA Odijk

Schoolfoto van WereldKidz Bongerd

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit meer dan 20 leerkrachten, een intern begeleider, 4 leraar ondersteuners en een externe gymdocent en leraar levensbeschouwelijk onderwijs. De directie bestaat uit een clusterdirecteur en een schoolleider op school. Het team wordt ondersteund door een officemanager. Het team bevat een grote diversiteit in leeftijd en ervaring. We vinden het belangrijk om elkaars talenten en kwaliteiten te kennen en in te zetten. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Omdat wij op school werken met een vaste groep leerkrachtondersteuners proberen wij met hun inzet de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen mocht er een zieke leerkracht zijn of een leerkracht met verlof. Zij werken dagelijks met onze leerlingen en geven begeleiding aan hen of staan voor de groep. Indien vervanging niet mogelijk is, gaan we proberen de kinderen verdelen over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden en zijn er nieuwe regels voor extra ondersteuning. Wij zijn nu onderdeel van het regionale samenwerkingsverband, genaamd swv Zuid-Oost Utrecht (ZOUT). In deze regio werken scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs cluster 3 en 4 samen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het swv ZOUT ontvangt het geld voor extra ondersteuning. De vroegere rugzakregeling is opgehouden te bestaan. Per augustus 2015 worden de extra ondersteuningsuren bekostigd door Wereldkidz.

Schoolondersteuningsprofiel: aansluiten bij de ontwikkeling van elke leerling.

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? Onderstaand profiel is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

Ons onderwijs in arrangementen

Ons onderwijs stemmen wij zoveel mogelijk af de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen, gesprekken met kinderen, ouders, collega-leerkrachten, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken.
Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen. Hieronder worden deze arrangementen toegelicht.

Het zeer intensieve arrangement
Kinderen met een zeer intensief arrangement hebben een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelperspectief wordt in principe opgesteld voor een kind vanaf groep 6 die de einddoelen van ons onderwijs niet behalen. Het gaat om een kind met een verwachte uitstroom richting praktijkonderwijs/leerwegondersteunend onderwijs. Elk half jaar wordt het OPP geëvalueerd door leerkracht, intern begeleider en ouders en zo nodig bijgesteld.

Het intensieve arrangement: de ‘weer’ kinderen
Kinderen met een intensief arrangement volgen de basisdoelen van de leerlijnen maar hebben behoefte aan verlengde instructie, extra verwerkingstijd en/of kleine aanpassingen in de leerstof om de gestelde doelen te bereiken.

Het basisarrangement: de ‘basis’ kinderen
Kinderen met een basisarrangement volgen de basisdoelen van de leerlijnen. Concreet betekent dit dat de kinderen na de instructie door de leerkracht in staat zijn de stof zelfstandig te verwerken. De leerkracht maakt tijdens de werktijd regelmatig  een loopronde door de klas om vragen van de kinderen te beantwoorden. 

Het verdiepte arrangement: de ‘meer’ kinderen
Kinderen met een verdiept arrangement volgen compact de basisdoelen van de leerlijnen en hebben behoefte aan meer uitdaging.
Ons verdiept arrangement bestaat in principe uit 4 niveaus. Op onze school wordt er op dit moment gewerkt met niveau 1 en 4. Het realiseren van verdiept arrangement 2 en 3 is opgestart, maar nog wel in ontwikkeling (zie hieronder 'project regenboog'.)

 • verdiept arrangement 1: meerwerk bij de basisdoelen van een leerlijn/methode, in de groep
 • verdiept arrangement 2: meerwerk bij de basisdoelen van meerdere leerlijnen/methode overstijgend, in de groep.
 • verdiept arrangement 3: meerwerk groepsdoorbrekend en vakoverstijgend. Vanaf groep 4 kan een kind meedoen aan de regenbooggroep.
 • verdiept arrangement 4: meerwerk schooloverstijgend (plusklas)

Extra ondersteuning voor leerlingen

Binnen elke school zijn er leerlingen die korte of langere tijd extra hulp of uitdaging nodig hebben bij het aanleren van specifieke vaardigheden, gedragsaspecten of kennis. Met behulp en begeleiding van onze intern begeleider hebben we dit op school formeel geregeld. Hieronder kunt u specifiek lezen hoe we dit hebben georganiseerd.

Extra onderwijsbehoefte in de groep.
Op basis van alle toets- en observatie informatie die onze leraar heeft, stelt de leraar vast dat een leerling op een bepaald onderdeel extra hulp nodig heeft. De leraar beschrijft dan een traject waardoor de leerling voor dat onderdeel binnen de groep weer op niveau kan worden gebracht. Hierbij stelt de leraar tussenleerdoel(en) met een daaraan gekoppeld einddoel voor het te behalen resultaat (1-4 weken) voor de leerling of een groep leerlingen. Deze aanpak kan bestaan uit extra inoefenen van de lesstof op school of thuis. De afspraken worden vastgelegd op een begeleidingsformulier. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Specifieke onderwijsbehoefte aanbieden in samenwerking met de interne begeleider. 
Een handelingsplan is letterlijk een ‘plan van handelen’ met als doel een concreet meetbaar resultaat. Het gaat dus om een concrete beschrijving van wat we gaan oefenen, met wie, waar, wanneer en hoe en met welk resultaat. Te onderscheiden zijn:

 • een individueel handelingsplan: afspraken die je voor of met één leerling maakt voor een bepaalde periode
 • een groepshandelingsplan: afspraken die je voor of met een aantal leerlingen maakt voor een bepaalde periode.

Specifieke onderwijsbehoefte in kaart brengen in samenwerking met externe expertise.
Nadat een kind extra begeleiding heeft gehad, volgt een evaluatie. Vragen die dan aan de orde komen zijn: ‘Is de begeleiding voldoende gebleken, is een vervolg nodig, of moeten er andere wegen bewandeld worden?’. De resultaten van deze evaluatie worden besproken met de ouders en aan de hand daarvan geeft de school een advies.

Wanneer we op school niet voldoende expertise in huis hebben met betrekking tot een specifieke leer- of gedragsstoornis (met andere woorden, wanneer we handelingsverlegen zijn) of wanneer we tegen grenzen aanlopen met betrekking tot de hulp aan leerlingen met zeer specifieke behoeften, dan wordt een extern onderzoek of externe hulp/ondersteuning geadviseerd. U kunt hierbij denken aan instellingen zoals Preventieve Ambulante Begeleiding vanuit het schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht (ZOUT) en Giralis Opdidakt (consultatie/consultatieve begeleiding of diagnostiek).

Een eventuele doorverwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) kan deel uitmaken van dit zorgniveau.

Regenboog/Plusklas                                                                                                                                                                           

Kinderen die meer aankunnen, willen wij lesstof aanbieden die meer bij hun ontwikkelingssnelheid past. Dit doen we in verschillende niveaus. In het eerste niveau wordt de lesstof van een bep. vak verminderd en krijgen kinderen in de vrijgekomen tijd moeilijker werk vanuit de methode. Het kan ook zo zijn dat alle vakken compact worden aangeboden en dan is er de mogelijkheid voor een kind om deel te nemen aan de plusklas.

De leerlijn die we volgen in beide groepen is ontwikkeld door het SLO en geordend in drie domeinen:

 • leren leren
 • leren denken en
 • leren voor het leven

Een schooljaar wordt opgedeeld in 2 periodes waarbij de bovengenoemde domeinen centraal staan. Hierbij gaan we in op de specifieke leerbehoeften van begaafde leerlingen. Het gaat dan om het proces en niet het resultaat. Resultaten behalen ze in de klas met het andere werk. Nu is het de bedoeling dat de kinderen leren leren, leren omgaan dat foutjes maken mag, eigen doelen leren stellen en leren omgaan met met frustraties die ook bij leren horen, terwijl deze kinderen dit niet of te weinig tegen komen. We geven de begaafde leerlingen zo handvatten om hun intelligentie nu en in de nabije en verre toekomst optimaal te kunnen benutten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

SOP

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft antwoord op de vraag: welke ondersteuning kan de school bieden aan kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte? En waar liggen de grenzen van de geboden ondersteuning? 

Ons SOP is een algemeen beeld van de extra ondersteuningsmogelijkheden die we als school bieden aan kinderen. In de dagelijkse onderwijspraktijk betreft het bieden van extra ondersteuning altijd maatwerk.

Wij streven er naar de begeleiding voor alle kinderen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Binnen onze school bieden wij kinderen, die het nodig hebben, binnen onze mogelijkheden  ondersteuning. Allereerst door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus zowel voor kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die wat meer structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel wat meer ondersteuning hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders) en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.

Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Belangrijk is dat de veiligheid van het kind zelf en andere kinderen nooit in het geding is. Ook moeten de extra inspanningen voldoende effect hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit monitoren we samen met ouders en indien nodig met het samenwerkingsverband.

Er zitten grenzen aan hetgeen wij kinderen aan extra ondersteuning kunnen bieden, ook financieel. We zijn een reguliere school met reguliere bekostiging, waaronder ook gelden vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dit is voor alle kinderen binnen WereldKidz bestemd.  Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere reguliere school. Ook daarbij krijgen we ondersteuning van het samenwerkingsverband in onze regio. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven