De Vonk

Rijneiland 2 3984 MA Odijk

Schoolfoto van De Vonk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

U vindt een uitgebreid stappenplan per groep op onze website: www.devonk-odijk.nl

In alle gevallen wordt bij PIO (vervangingspool van Transvita) door de directeur of administratief medewerker eerst een aanvraag ingediend. Indien er geen invalmedewerker beschikbaar is, geldt het volgende: 

 1. Indien er extra leerkracht beschikbaar is gaat hij/zij in de groep; 
 2. Groep wordt verdeeld over andere groepen; 
 3. Stagiaire draait de groep met hulp van onderwijsassistent; 
 4. De groep blijft thuis.  Per dag wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Een groep blijft alleen thuis als er geen andere mogelijkheden van opvang zijn op de derde dag van ziekte.  

De groepen 1-2 en 3 worden niet verdeeld.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Vonk hebben we een expertleerkracht voor de Engelse lessen en beleidsvorming. De nadruk ligt in de lessen op plezier een vreemde taal te leren en te durven spreken. Daarnaast werken de kinderen in de groepen 5 t/m 8 schriftelijke opdrachten uit op hun weektaak.

Het effect van deze aanpak is nu al dat VO-scholen aangeven dat de leerlingen van onze school positief opvallen door het gemak waarmee ze Engels spreken in de lessen.  

Het beleid dekt minimaal de kerndoelen: 

 • Kerndoel 13: Informatie verwerken 
 • Kerndoel 14: Spreken 
 • Kerndoel 15: Schrijfwijze van woorden 
 • Kerndoel 16: Woordenboek hanteren  

We zetten in op verdere internationalisatie, zodat de kinderen zich niet alleen in het Engels nog beter leren uit te drukken, maar dat zij ook in aanraking komen met een andere (Angelsaksische) cultuur van kinderen van hun eigen leeftijd en daarover met elkaar kunnen praten en ervaren. (Burgerschap)  

Onze collectieve ambitie is: De leerlingen voelen zich vertrouwd met het spreken van de Engelse taal in de groep. Ze leren internationale vaardigheden doordat ze contact hebben met leeftijdsgenoten uit andere landen. Deze aanpak bereidt de kinderen voor op een internationale samenleving waarin ze leven en leren. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We bieden thematisch (projectmatig) onderwijs aan op De Vonk. Daarin worden alle doelen aangeboden die beschreven zijn in de SLO-leerlijnen. Het onderwijs is kindgericht, wat betekent dat de begeleiding is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

De kinderen krijgen ook in de onderbouw Engelse les aangeboden van een vakleerkracht.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande gemiddelde lestijden zijn indicatief. Wij streven naar kindgericht onderwijs, waarbij de begeleiding is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van het kind. De school werkt projectmatig en heeft een geïntegreerd lesaanbod, waarbinnen alle SLO-doelen van de leerlijnen worden aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs streeft naar zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs. De begeleidingsbehoefte van een leerling wordt ingevuld daar waar mogelijk binnen de context van de eigen reguliere school. Elke leerling heeft een onderwijsbehoefte. Er zijn echter ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs goed te kunnen volgen in de sociale setting van de reguliere groep.

De Vonk investeert veel in samenwerking met specialisten en onderwijsassistenten die onze leerlingen op dagelijkse basis begeleiden. De school heeft zelf 1 gedragsspecialist, 2 remedial teachers, 1 onderwijsspecialist en 1 talentcoach in huis. Zij ondersteunen de leerkrachten en de leerlingen in de groep of buiten de groep in een kleine setting.  Ook kan de school –altijd in overleg samen met ouders en kind- een beroep doen op extra expertise in het samenwerkingsverband (ZOUT). Tweewekelijks heeft de school een begeleider van ZOUT een hele dag op school om mee te kijken om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op interventies met een preventief karakter.

Toch kan het zijn dat de leerling meer nodig heeft dan de reguliere school kan bieden. Thuis-nabij onderwijs is dan mogelijk in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

In het begeleidingsplan 2018-2020 staat een nadere uitwerking.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven