RK Basisschool de Caegh

Laan van Meerweijde 2 1713 BM Obdam

 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Toelichting referentieniveaus:

 • Fundamenteel niveau = 1F
 • Streefniveau = 2F / 1S

-------------------------------------------

Resultaten eindtoets schooljaar 2022-2023:

Taalverzorging

 • Landelijk:  97 % 1F  en 61 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en  61 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2022-2023 De Caegh in %:  98 % 1F en  48 % 2F

Lezen

 • Landelijk:  99 % 1F  en 79 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en 83 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2022-2023 De Caegh in %:  100 % 1F en 79 % 2F

Rekenen

 • Landelijk:  94 % 1F en  50 % 1S
 • Ambitie De Caegh:   98 % 1F  en 55 % 1S
 • Werkelijke score eindtoets 2022-2023 De Caegh in %:  98 % 1F - 40 % 1S

----------------------------------------------------------------------------------------------

Resultaten eindtoets schooljaar 2021-2022:

Taalverzorging

 • Landelijk:  97 % 1F  en 61 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en  61 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2021-2022 De Caegh in %:  100 % 1F en  64 % 2F

Lezen

 • Landelijk:  99 % 1F  en 79 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en 83 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2021-2022 De Caegh in %:  100 % 1F en 93 % 2F

Rekenen

 • Landelijk:  94 % 1F en  50 % 1S
 • Ambitie De Caegh:   98 % 1F  en 55 % 1S
 • Werkelijke score eindtoets 2021-2022 De Caegh in %:  100 % 1F - 52 % 1S

-------------------------------------------------------------------------------------------

Resultaten eindtoets schooljaar 2020-2021

Taalverzorging

 • Landelijk:  99 % 1F  en 60 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en  60 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2020-2021 De Caegh in %:  100 % 1F en  63 % 2F

Lezen

 • Landelijk:  99 % 1F  en 76 % 2F
 • Ambitie De Caegh:   99 % 1F en 83 % 2F
 • Werkelijke score eindtoets 2020-2021 De Caegh in %:  100 % 1F en 81 % 2F

Rekenen

 • Landelijk:  95 % 1F en  50 % 1S
 • Ambitie De Caegh:   98 % 1F  en 55 % 1S
 • Werkelijke score eindtoets 2020-2021 De Caegh in %:  100 % 1F - 63 % 1S

We zien dat de signaleringswaarden en de gemiddelde scores van vergelijkbare scholen zijn behaald. Deze score is naar verwachting en passend bij de scores door de jaren heen in het leerlingvolgsysteem van deze jaargroep. Er is gedurende het hele schooljaar bij het rekenonderwijs ingezet op specifieke leerdoelen voor de leerlingen die (nog) niet op koers lagen t.a.v. het behalen van het 1F niveau. Deze leerlingen zijn betrokken bij het kiezen van relevante 1F leerdoelen en bij de aanpak om deze gekozen doelen te behalen. Voor de sterke rekenaars zijn bewuste keuzes gemaakt in verwerkingsstof van de methode. Bij lezen is het aanbod een afwisseling van Nieuwsbegrip, vrij lezen en Close Reading geweest. Tijdens de lockdowns in groep 7 en in groep 8 hebben een aantal leerlingen individuele ondersteuning van de leerkrachten op school gehad. Signaal is de score op interpunctie. Deze score ligt onder onze verwachting. We gaan de eindtoets opgaven van taalverzorging en met name interpunctie bekijken. We kijken of ons aanbod en de leertijd voor de nieuwe groep 8 op het gebied van taalverzorging aanpassingen nodig heeft. 

Ons 3-jaarsgemiddelde 1F totaal ligt op 99,2 % leerlingen en 1S/2F op 65,6%. Hiermee bereiken wij onze ambities / gestelde doelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Basiskwaliteit

De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. Voor groep 1 en 2 gebruiken wij hiervoor de leerlijnen van Parnassys. Vanaf groep 3 doen we dit voor de vakgebieden taal en rekenen-wiskunde met de toetsen van CITO LOVS.

De school heeft op schoolniveau ambities vastgesteld in te behalen niveauwaardes en spreiding van de resultaten, vastgelegd in het programma ‘Leeruniek’. Ook zijn er ambities vastgelegd in de gewenste percentages referentieniveaus op de eindtoets.

Bij het analyseren beginnen wij op schoolniveau, waarna we inzoomen op groeps- en leerlingniveau. Op basis van onze ambities gaan we minimaal 2 keer per jaar na of groepen en leerlingen de verwachte ontwikkeling hebben doorgemaakt. Voor groep 1 en 2 maken we hierbij gebruik van leerlijnen van Parnassys. Voor groep 3 t/m 8 gebruiken we de toetsen van CITO LOVS. Hierbij gaan we in principe uit van de gemiddelde landelijke groei op groeps- en leerlingniveau. Voor groepen en leerlingen waar wij een andere ontwikkeling verwachten, wordt deze genoteerd in de onderwijsplannen en blokplannen.

Wanneer groepen of leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren wij waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Op leerlingniveau doen wij dit in principe alleen voor leerlingen die zich niet volgens de geplande groei ontwikkelen; dit is dus bijvoorbeeld niet een leerling met een V-score die zich ontwikkelt naar de gestelde verwachtingen, maar wel een leerling met een I-score die zich minder ontwikkelt dan verwacht.

Op het moment dat het helder is hoe de school, groep of leerling zich ontwikkelt en waar de ontwikkeling stagneert, wordt er een diepgaander analyse gemaakt. Hierbij kijken we zowel naar de uitkomsten (methode-onafhankelijke toetsen, methodegebonden toetsen etc.) als naar de onderliggende processen (didactisch handelen, afstemming, taakgerichtheid etc.). 

Op basis van deze analyses bepalen we wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden te verhelpen. Dit kunnen interventies op school-, groeps- of leerlingniveau zijn. Aan deze interventies worden heldere doelen en acties gekoppeld die minimaal eens per 10 weken worden geëvalueerd en bijgesteld. De analyse, de oorzaakanalyse en de doelen en acties worden elke keer vastgelegd en geëvalueerd in het programma Leeruniek: in de blokplannen per vakgebied (periode van ca. 4 t/m 6 weken) na het afnemen van de CITO-toetsen in februari en juni.

De leraren hebben een zelfstandige verantwoordelijkheid bij de beoordeling van de onderwijsprestaties van leerlingen en voldoende zeggenschap waar het gaat om het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.

Er vinden minimaal tweemaal per jaar groepsbesprekingen plaats met de leerkracht en de  intern begeleider. De leerkracht beoordeelt hierin zelf de onderwijsprestaties van de leerlingen en welke aanpassingen (vakinhoudelijk, didactisch, pedagogisch) er nodig zijn om de leerlingen optimaal te begeleiden. De intern begeleider heeft hierin een ondersteunende, coachende en begeleidende rol. Er vinden minimaal tweemaal per jaar opbrengstgesprekken plaats met de leerkracht, intern begeleider en de directie.

Eigen ambities.

Naast de basiskwaliteit hebben we ook eigen ambities voor de zicht op ontwikkeling.

Hieronder beschrijven we welke dat zijn en hoe we deze realiseren.

 • Inzet ICT: Leeruniek.
 • Eigen ambities formuleren op basis van referentieniveaus en schoolgewicht.
 • Breed kijken naar de opbrengsten waarbij we gebruik maken van tussenresultaten,eindtoets en vervolg in VO.
 • Gebruik referentieniveaus. Voor de groepen 7 en 8 stellen wij ambities in de behalen referentieniveaus.
 • Eigenaarschap van leerlingen op het gebied van zicht op ontwikkeling

Zelfevaluatie

Focuspunten.

Ten aanzien van het behouden en verbeteren van onze basiskwaliteit en het waarmaken van onze eigen ambities zijn dit onze focuspunten voor de komende jaren op het gebied van ‘zicht op ontwikkeling’.

Behouden:

 • School- en groepsanalyses door brede data-analyse.

Verbeteren:

 • Diepgaande oorzaakanalyses.
 • Eigen ambities formuleren op basis van referentieniveaus en schoolgewicht
 • Breed kijken naar de opbrengsten waarbij we gebruik maken van tussenresultaten, eindtoetsen vervolg in VO.
 • Kritisch kijken naar het aantal toetsen, waarbij het uitgangspunt is dat toetsen in dienst staan van de ontwikkeling van het kind.

Vernieuwen:

 • Eigenaarschap van leerlingen op het gebied van zicht op ontwikkeling. Leerlingen brengen hun ontwikkeling zelf in kaart, stellen doelen en evalueren daarop.

Ontwikkelen:

 • Kortere cycli van stellen van doelen, acties en evaluaties door de inzet van datateams met verbeterborden (whiteboard-sessies).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs gebeurt volgens een vaste procedure in groep 8.

In juni vullen de ouders en leerkrachten van groep 7 een formulier in met de verwachtingen ten aanzien van de schoolkeuze voortgezet onderwijs. In oktober wordt de NIO-toets afgenomen, het gaat daarbij om de capaciteiten (aanleg) van de leerling. 

Na de uitslag volgt een voorlopig schooladvies. Dit wordt bepaald door de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de I.B.-er, de toetsmedewerker en de directie. Alle schoolresultaten, het beeld van de leerling in de huidige groep 8 en de uitslag van de NIO toets spelen hierbij een rol. N.a.v. dit voorlopige advies zijn er vijftien-minutengesprekken.

In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Vervolgens zullen de leerlingen in februari een definitief advies krijgen. Dit wordt bepaald door de leerkrachten van de groepen 8, de intern begeleider en de directie. Alle schoolresultaten, het beeld van de leerling in de huidige groep 8 en de uitslag van de NIO en de uitslag van de doorstroomtoets spelen hierbij een rol. In een facultatief tienminutengesprek wordt het advies eventueel toegelicht.Vervolgens kunt u uw kind aanmelden bij een van de scholen voor voortgezet onderwijs. Bij de aanmelding dient u een kopie van de identiteitskaart (evt. paspoort)  van uw kind te overhandigen.

Het is voor alle leerlingen in groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een doorstroomtoets te maken. Deze toets (in ons geval de Cito doorstroomtoets) wordt afgenomen in februari. Het schooladvies is bij aanmelding voor het voortgezet onderwijs leidend. Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het eerder gegeven (voorlopige) advies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging in overleg met ouders. De heroverweging kan leiden tot wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat wordt afgeweken van het eindresultaat van de doorstroomtoets.

-------

Schooladvies en eindtoets schooljaar 2022-2023

 • 27 leerlingen (27 van de 44 leerlingen) scoren op de eindtoets boven het schooladvies. Dat is een percentage van 61,4 %.
 • Bij 9 van de 44 leerlingen is het schooladvies na heroverweging naar boven bijgesteld (20,5%) 
 • 13,6 % van de leerlingen (6 van de 44 leerlingen)  scoort op de eindtoets onder het het schooladvies. 

Verwijzing leerlingen groepen 8 naar voortgezet onderwijs in schooljaar 2022-2023 > schooljaar 2023-2024:

 • BB                     11 %
 • BB/KB                5 %
 • KB                     14 %
 • Kader/TL            11 %
 • TL                     21 %
 • TL/H                  11 %
 • HAVO                 9 %
 • HAVO/VWO         5 %
 • VWO                  14 %

-------

Schooladvies en eindtoets schooljaar 2021-2022

 • 26 leerlingen ( 26 van de 43 leerlingen) scoren op de eindtoets boven het schooladvies. Dat is een percentage van 60%.
 • Bij 18 van de 43 leerlingen is het schooladvies na heroverweging naar boven bijgesteld (42 %)
 • 16% van de leerlingen ( 7 van de 43 leerlingen)  scoort op de eindtoets onder het het schooladvies. 

Verwijzing leerlingen groepen 8 naar voortgezet onderwijs in schooljaar 2021-2022 > schooljaar 2022-2023:

 • VMBO BB:              2%
 • VMBO-BB/KB:         2%
 • VMBO-KB:              9%
 • VMBO- KB/TL:       14%
 • VMBO-TL:             12%
 • VMBO-TL/HAVO:    14%
 • HAVO:                   19%
 • HAVO/VWO:            9%
 • VWO:                    19%

------

Schooladvies en eindtoets schooljaar 2020-2021

 • Twintig leerlingen scoren op de eindtoets boven het schooladvies. Dat is een percentage van 46,5%.
 • Bij 9 van deze leerlingen is het schooladvies na heroverweging naar boven bijgesteld (20,9 %)
 • 21% van de leerlingen scoort op de eindtoets onder het het schooladvies.  
 • Het percentage 2F lezen zou ten opzichte van de gegeven schooladviezen qua ambitie 10% hoger moeten zijn. Dit is een signaal om bij het aanbod en de instructie aan de sterkere lezers door de hele school rekening mee te houden. Bij rekenen en taalverzorging zijn de gegeven adviezen passend bij de behaalde 1S/2F scores.  

Ouders die het niet eens zijn met het schooladvies kunnen hierover in gesprek gaan met de leerkracht of directeur van de basisschool. Zijn zij niet tevreden over de uitkomst van de gesprekken dan kunnen zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Dit komt op onze school tot uiting in:

 • het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenafspraken)
 • het respectvol omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders)
 • ons onderwijsaanbod.

De school ziet de vormgeving van het actief burgerschap als belangrijke uitdaging en doet al veel aan dit onderwerp binnen de verschillende vakken alsmede door onze manier van met elkaar omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik kan hulp bieden en vragen
 • Ik zeg wat ik voel en vind
 • Ik kan samenwerken met anderen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven