RK Basisschool de Caegh

Laan van Meerweijde 2 1713 BM Obdam

 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh
 • Schoolfoto van RK Basisschool de Caegh

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas (onderwijzend personeel), als het niet onderwijzend personeel. Op De Caegh zijn er tevens specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Het team van De Caegh is als volgt samengesteld:

 • 29 leerkrachten (onderwijzend personeel)
 • 1 onderwijsassistent
 • 2 intern begeleiders
 • 1 directeur
 • 1 adjunct-directeur en 2 bouwcoördinatoren
 • 1 i-coach (ICT)
 • 2 administratief medewerkers / concierges

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging door:

 • Duo-leerkracht
 • Invallers vanuit de invalpool

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze basisschool werkt met heterogene groepen en jaargroepen. In onze kleutergroepen zitten vier-, vijf- en zesjarigen bij elkaar in de groep. Dit bevordert de sociale ontwikkeling en het spelend leren kan op alle niveaus plaats vinden. 

Vanaf groep 3 wordt er in principe gewerkt met jaargroepen. De organisatie in de klas maakt het mogelijk meer individueel of in groepjes te werken. Zo treft u  in iedere klas een instructietafel, waar kinderen individueel of groepjes begeleid worden. Werkuur (weektaak/dagtaak) ofwel het zelfstandig werken biedt de leerkracht de mogelijkheid om met kinderen die dat nodig hebben extra te werken. De ruime gang met verschillende werkplekken biedt daar ook veel ruimte voor. Ter ondersteuning van groepen en individuele leerlingen wordt een onderwijsassistente ingezet.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen die de onderwijsinspectie stelt. Ons samenwerkingsverband maakt hiervoor gebruik van het online Schoolondersteuningsprofiel van Perspectief op School. Dit Schoolondersteuningsprofiel wordt jaarlijks herzien waardoor onze school en Samenwerkingsverband over een actueel overzicht beschikt van onderwijskundige informatie in relatie tot passend onderwijs. Perspectief op School geeft inzicht in de ondersteuning die onze school een leerling kan bieden, in de ambities die wij hebben om ons te ontwikkelen en hoe die ontwikkeling verloopt. Deze ondersteuning is vastgelegd in een schoolrapportage. Voor ouders is er een beknopte ouderrapportage beschikbaar waarin wordt samengevat welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden op onze school. Deze kunt u vinden op onze website.

De Caegh beschikt over verschillende specialisten voor de volgende gebieden: rekenen, lezen, taal, gedrag, motorische remedial teaching, cultuur en hoogbegaafdheid. Deze specialisten begeleiden de leerkrachten op hun specifieke gebied en geven leiding aan een werkgroep binnen hun specialisme. De specialisten voeren dit uit naast hun lesgevende taken.

De twee intern begeleiders (onderbouw en bovenbouw) ondersteunen en begeleiden de leerkrachten in het bieden van onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

De school werkt nauw samen met een dyslexiebureau. Een dyslexiespecialist geeft binnen de school dyslexiebegeleiding. 

Op De Caegh wordt er, onder leiding van specialisten hoogbegaafdheid, een dagdeel lesgegeven aan meerkunners / hoogbegaafde leerlingen in een aparte groep. Daarnaast is op De Caegh de regionale plusklas gevestigd (1 dag per week).

Op onze school is er aanbod voor:

 • dyslexie
 • hoog- en meerbegaafdheid
 • gedifferentieerde instructie
 • laagbegaafdheid
 • MRT


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Omgaan met (ongewenst) gedrag. Het inzetten van de reactieprocedure bij ongewenst gedrag.
 • Lezen op zorgniveau 3 structureel  blijven inzetten bij meerdere leerlingen uit groep 3, 4 en 5 (BOUW & Letterster).
 • Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling en de ingezette extra ondersteuning dmv een (digitaal)  rapportfolio.
 • Er zijn extra ondersteuningsmogelijkheden gecreëerd voor (hoog)begaafde leerlingen. Buiten de klas: Levelwerk en de Leertuin.
 • Er is (binnen de formatie) een structurele inzet van vakspecialisten (reken-,taal-, beweging- en gedragsspecialist, onderwijsassistenten) in de school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
 • Meerdere leerlingen van De Caegh krijgen, indien nodig, 6 weken lang (4 sessies per week) een intensieve, individuele training executieve functies met als doel meer rust, focus en een betere werkhouding in de groep.

Ten aanzien van het behouden en verbeteren van onze basiskwaliteit en het waarmaken van onze eigen ambities zijn dit onze focuspunten voor de komende jaren op het gebied van ‘ondersteuning’.

Behouden:

 • Handelingsgericht werken
 • Extra ondersteuningsmogelijkheden voor (hoog)begaafde leerlingen.
 • Structurele inzet van vakspecialisten (taal-, reken-, beweging- en gedragsspecialist) in de school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Verbeteren:

 • Betrokkenheid leerlingen bij het stellen van ontwikkelingsdoelen.

Ontwikkelen:

 • Leraren beter toerusten voor het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag.
 • Ouders informeren over de ontwikkeling en ingezette extra ondersteuning door middel van een (digitaal)  portfolio.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Olleke Bolleke verzorgt naschoolse opvang, voor de kinderen van groep 1 t/m 4 vindt dat plaats in ons eigen gebouw; de oudere kinderen worden met de bus opgehaald en verblijven op een andere vestiging in Obdam (www.ollekebolleke.nl).

Olleke Bolleke verzorgt ook voorschoolse opvang in onze eigen school.

Terug naar boven