De Kelderswerf

Weerestraat 70 1713 VC Obdam

  • Schoolfoto van De Kelderswerf
  • Schoolfoto van De Kelderswerf
  • Schoolfoto van De Kelderswerf
  • Schoolfoto van De Kelderswerf
  • Leerlingen, ouders en teamleden kunnen wensen in onze boom hangen. De wens wordt behandeld door de MR, OV, leerlingenraad, team of directie.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanuit onze visie streven wij ernaar om al het talent dat in een kind aanwezig is, aan te spreken: “wat erin zit, moet er uitkomen”.  Daar is ons onderwijs op aangepast, want niet iedereen beschikt over dezelfde talenten. Ook streven we ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat dit ook mogelijk is. 

In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen. In alle groepen wordt gewerkt met een werkplan. Dit is een voor leerkrachten overzichtelijk document waarin per ontwikkelingsgebied staat aangegeven welke instructie en leermiddelen leerlingen nodig hebben om de lesstof te kunnen gaan beheersen. Het is een dynamisch plan, wat wil zeggen dat dit cyclisch wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Dit doen we met behulp van observatie en het afnemen van methodetoetsen en methode-onafhankelijke CITO toetsen. (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, Cito-toetsen zijn onafhankelijke, landelijk genormeerde toetsen). 

Vanaf groep 3 worden tweemaal per jaar de Cito-toetsen voor spelling, rekenen, en technisch lezen afgenomen. Vanaf eind groep 4 wordt de Cito-toets begrijpend lezen toegevoegd. De resultaten van deze toetsen worden in het leerlingadministratie en -volgsysteem (leerlingontwikkelsysteem) ‘Parnassys’ opgeslagen. Deze is toegankelijk voor de school, middels codes en wachtwoorden. Tijdens de ouder/kindgesprekken met school en middels de rapportfolio’s delen we de resultaten met u. In het ouderportaal kunt u d.m.v. een  persoonlijke code inloggen om de toetsresultaten van uw kind te bekijken. Het is voor school ook mogelijk om een stichtingsbrede en landelijke vergelijking te maken. Dat geeft ons de mogelijkheid onze sterke en zwakke punten in beeld te krijgen.

Naast de cognitieve vakken volgen we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken wij de leerlijnen uit Parnassys: een digitaal instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling op individueel en groepsniveau in kaart te brengen. De meeste informatie over de kinderen vergaren wij d.m.v. de dagelijkse observaties. Hiermee wordt bedoeld: het gericht observeren (bekijken) van het kind, leerling gesprekjes, nakijken van het gemaakte werk. De resultaten zijn vaak een aanvulling op hetgeen de leerkracht al had gezien en verwacht.

Daar waar nodig volgt zorg en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op leerlingen die wat meer kunnen.

De uitslag van de eindtoets van groep 8 wordt tevens doorgegeven aan de onderwijsinspectie, zodat zij ook kunnen beoordelen hoe de school er qua leeropbrengsten voor staat. 

Met het team worden deze resultaten besproken. Van iedere groep worden de resultaten in een didactisch groepsoverzicht en een werkplan vastgelegd.  Dit is een overzicht per vak van de resultaten van kinderen en de daaraan gekoppelde instructie- en onderwijsbehoeften. Leerlingen met een CITO IV of V score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een hoge CITO I score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is de leraar. De leerkracht weet zo op ieder moment welke leerlingen extra uitleg nodig hebben en welke er sneller zelfstandig aan het werk kunnen. 

Alle toetsresultaten worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys, zodat een duidelijk beeld van ieder kind ontstaat en er adequaat kan worden gereageerd op onder- of over presteren. 

Vanaf groep 1 wordt het protocol ‘dyslexie’ gehanteerd, zoals dat is afgesproken binnen het samenwerkingsverband. 

Iedere basisschool heeft een zorgstructuur waarbinnen de interne begeleider (IB) een centrale rol speelt. Deze structuur is vastgelegd in een ondersteuningsplan dat voor alle scholen van Allure geldt. 

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen school, is een coach voor de leerkrachten en indien gewenst een aanspreekpunt voor ouders.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school werkt veel met dubbele adviezen, omdat dat aansluit bij de brugklassen in het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen op die leeftijd verandert er veel; de school, de omgang met leeftijdsgenoten (waarbij het horen bij een groep steeds belangrijker wordt), lichamelijke én sociaal  emotionele ontwikkeling  (de pubertijd), waarin een jongere steeds meer zijn/haar op zoek is naar de eigen identiteit. Al deze zaken kunnen een behoorlijke invloed hebben op de leerprestaties. Door te werken met een dubbel advies geven we de leerlingen de kans in het VO te laten zien wat ze kunnen en willen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven