De Kelderswerf

Weerestraat 70 1713 VC Obdam

 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Schoolfoto van De Kelderswerf
 • Leerlingen, ouders en teamleden kunnen wensen in onze boom hangen. De wens wordt behandeld door de MR, OV, leerlingenraad, team of directie.

Het team

Toelichting van de school

Obs de Kelderswerf is een professionele leergemeenschap waarbij wederzijds respect, leren van en met elkaar en samenwerking hoog in het vaandel staat. Kenmerkend voor onze school is het fijne en veilige werk- en leerklimaat voor alle betrokkenen (team, leerlingen en ouders).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht door ziekte afwezig is, proberen wij altijd een invaller voor de groep te vinden. Aangezien het aantal beschikbare invallers zeer gering is, is dit niet altijd mogelijk. Indien we geen invaller voor de groep kunnen vinden, nemen we de volgende maatregelen in de aangegeven volgorde:

a. We kijken of een aanwezige leerkracht die op dat moment vrij is van lesgevende taken ingezet kan worden voor de groep.

b. We kijken of de groep opgedeeld kan worden over meerdere groepen.

c. We sturen de groep naar huis. Het naar huis sturen doen we slechts in het uiterste geval en het liefst alleen als de beslissing een dan van tevoren genomen kan worden, zodat iedereen hiervan tijdig op de hoogte is. Als deze maatregel op dezelfde dag genomen moet worden, wordt er eerst contact met de ouders opgenomen om na te gaan of er thuis opvang voor het kind is.

In alle gevallen geldt, dat als het kind thuis niet opgevangen kan worden, het kind op school onder de hoede van een leerkracht kan blijven. Gelukkig is deze maatregel de laatste schooljaren zeer incidenteel voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schooljaar 2021-2022 werken we met de volgende groepen:

 • groep 1-2a
 • groep 1-2b
 • groep 3
 • groep 4
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7
 • groep 8


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In vogelvlucht de aanpak binnen de kleutergroepen op de Kelderswerf – een schets op hoofdlijnen.

Sociale ontwikkeling en gezond gedrag.

Een veilige leer- en schoolomgeving is van essentieel belang, daarvoor hebben we veel aandacht. De kleuters worden sociaal redzaam gemaakt. Hiervoor moeten zij leren kennis en inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, en de gevolgen ervan. We trainen daarvoor vaardigheden die prettige sociale omgang en welbevinden bevorderen, altijd vanuit wat wenselijk is – en vanuit het pedagogisch standpunt van vooral prijzen en complimenteren om de kinderen een stapje verder helpen. We hanteren hierbij de uitgangspunten en handreikingen vanuit de Vreedzame School. Voor de bevordering van de zelfstandigheid en taakbewustzijn gebruiken we de werklijst voor de leerlingen uit groep 2.Lichamelijke opvoeding en spelDe kleuters komen in contact met een breed aanbod van bewegings- en spelactiviteiten. Spel en bewegen – zowel buiten als in de speelzaal - staan centraal bij de kleuters, zij hebben elke dag minstens vijf kwartier binnen- of buitenspel. Ze leren hierbij spelenderwijs hun oriëntatie in de ruimte en motorische vaardigheden te ontwikkelen en vooral bij het buitenspelen worden samen met het spel de sociale vaardigheden ontwikkeld.

Werken in thema’s

Op de Kelderswerf wordt in de kleutergroepen gewerkt met thema’s. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd door bijpassende spelsituaties en materialen aan te bieden. Het accent ligt bij de kleuters nadrukkelijk op het zich spelenderwijs ontwikkelen volgens een beredeneerd aanbod. Nederlandse taal Taal staat in het onderwijs centraal. In de groepen 1-2 ontwikkelen we taal en vergroten we de woordenschat door onder meer: het aanbieden van spelvormen, kringgesprekken en voorlezen. Er wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ontluikende geletterdheid. Vooral de oudste kleuters willen graag iets doen met letters en lezen, daarvoor realiseren met divers materiaal een passend aanbod.

Rekenvaardigheid

De ontwikkeling van de rekenvaardigheid start in groep 1-2 vooral spelenderwijs binnen de thema’s. Tal van speelse situaties worden gecreëerd waarbij getalbegrip en getallen, maar ook meten, tellen, tijd en wegen aan de orde komen. Ook gebruiken we dikwijls aanvullende lessen die passen bij de thema’s uit Met Sprongen Vooruit - een rekenmethode waarvan we spelmateriaal en ideeënboeken in huis hebben.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie wordt op de Kelderswerf, ook voor de kleuters, verwerkt in de thema’s gebaseerd op de principes van IPC. Er zijn kortom geen aparte vakgebieden maar het geheel is geïntegreerd. Dat is de ook de lijn in de school na groep 2.

Creatieve vakken: handvaardigheid en muziek

Expressie en handvaardigheid passen ook meestal binnen de thema’s van IPC. In de kleutergroepen worden veel basisvaardigheden aangeleerd – denk hierbij aan vouwen, plakken, knippen, verven et cetera. Muziek past ook binnen de thema’s, maar is ook een fijne manier om met de kleuters tussen het werk door te ontspannen. Dat gebeurt in de vorm van samen liedjes zingen waarbij ook muziekinstrumenten gebruikt worden.

De kleuter naar groep 3 – volgen van de kleuter

We streven ernaar de kleuter zo goed als mogelijk voor te bereiden op de overgang naar groep 3. Daar begint het schoolsere leren - denk vooral aan het leren lezen. De ‘weg’ naar groep 3 is voor de kleuter een geleidelijke en daarvoor heeft het kind ook de tijd. De leerkrachten hebben de taak de leerling zo goed als mogelijk te volgen in de ontwikkeling zodat voortgang ervan gegarandeerd wordt en zodat het juiste aanbod gegeven kan worden, passend bij de ontwikkelingsfase. Voor de kinderen wordt hun ontwikkeling bijgehouden via het leerlingvolgsysteem Leerlijnen 4 tot 7 jaar van Parnassys. Deze registraties zijn ondersteunend bij het totaalbeeld dat de leerkracht van de leerlingen heeft.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gaan uit van gemiddelde tijden per vakgebied, maar leveren zo nodig maatwerk. Wij bekijken wat er per groep nodig is. Sommige groepen hebben meer instructie en tijd nodig voor taal, andere groepen juist weer met rekenen of lezen. Dan ruimen we daar ook extra tijd voor in. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Onze school valt voor passend onderwijs binnen het gebied van het samenwerkingsverband 'De Westfriese Knoop'. Binnen passend onderwijs werken scholen samen die die passende plek voor elk kind zo goed mogelijk te bieden.

Op de Kelderswerf proberen we de leerlingen zo lang mogelijk te begeleiden en binnen de school te houden. Wanneer blijkt dat het onderwijsaanbod van onze school niet aansluit bij de onderwijs behoeften van een leerling, bespreken we dat ons ondersteuningsteam. Binnen de mogelijkheden van de groep/school proberen wij het aanbod passender te maken. Wanneer blijkt dat het voor de leerling zelf sociaal emotionele problemen oplevert of de balans qua zorg en aandacht binnen de groep (ernstig) verstoord wordt, kunnen we overgaan op verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. Het kan ook zijn dat het passende aanbod binnen de school niet te realiseren is, dan zullen we ook op zoek gaan naar de juiste onderwijsplek voor deze leerling.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het SMW is voor alle leerlingen en hun ouders van de basisscholen in de gemeente Koggenland. U kunt rekenen op vertrouwelijke, professionele  hulp van beroepskrachten, die zijn opgeleid om mensen met problemen te helpen. Ze gaan samen met u na, hoe u het beste geholpen kan worden. Ze bemiddelen als dat nodig is of verwijzen naar de juiste instantie. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met kind en / of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en u dat wenst, kunt u ook met uw partner komen of met uw hele gezin. Eén ding staat voorop: de school maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen. 

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden met het ondersteuningsteam van de basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en  kinderen kort. Zij heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de basisschool.

Als de intern begeleider en/of de leerkrachten signaleren met kinderen m.b.t.de thuissituatie, gedrag van een kind, financiële  - en echtscheidingsproblemen enz…  kunnen zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk werk. Ook kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker (zie de mailadressen hieronder)

De schoolmaatschappelijk werker is ook onderdeel van het zorgteam van Gemeente Koggenland. Zij kan  b.v. vanuit deze positie ook het Algemeen Maatschappelijk Werk inschakelen en indien nodig samen een aanmelding maken voor de collega’s van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Als blijkt dat na een aantal gesprekken met kind en/of  ouder(s)  meer ondersteuning nodig is en voor langere termijn,  kan er samen met ouders  hulp aangevraagd worden door middel van een Perspectief Plan  bij zorgaanbieders ( o.a. Parlan, GGZ, Actiezorg, Carehouse etc…) die zijn ingekocht door de 7 Westfriese gemeenten.

De schoolmaatschappelijk werksters zijn: Annie Klompmaker a.klompmaker@koggenland.nl en Nancy Visser n.visser@koggenland.nl  

Annie Klompmaker zal met ingang van schooljaar 2020-2021 regelmatig op school aanwezig zijn, zodat ouders op die locatie met haar in gesprek kunnen gaan.

Informatie over GGD Hollands Noorden/Jeugdgezondheidszorg

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. Voor de gemeenten bewaken, beschermen en bevorderen GGD Hollands Noorden de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland-Noord.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) maakt onderdeel uit van de GGD. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep. De JGZ volgt de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen (0-18 jaar). De onderwerpen waar de JGZ zich mee bezighoudt zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: gezondheid, groei, voeding, pesten, zindelijkheid, opvoedingsvragen en ziekteverzuim.

Op de website staat beschreven wat de JGZ op scholen doet en voor u kan betekenen.

Aan iedere school is een JGZ-team verbonden.

Contactgegevens: GGD Hollands Noorden

Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22

Postadres: Postbus 9276, 1800 GG  Alkmaar

Telefoon: 088- 0100 550E  info@ggdhn.nlW www.ggdhn.nl

Wij bieden aan de volgende doelgroep specifieke ondersteuning:

 • De meer begaafde leerlingen
 • De leerlingen met een arrangement, de leerling met een diagnose b.v. PDD NOS - ADHD - Dyslexie
 • De leerlingen met werkhoudingsproblemen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school ontvang kinderen vanuit diverse partijen. Na toestemming van ouders zorgen wij met alle partijen voor een warme overdracht.

Terug naar boven