Ds. C. de Ridderschool

Jan van Vuurenstraat 15 8072 ZJ Nunspeet

  • Mozes wijst de Israëlieten op de koperen slang. Dit is een beeld voor ons onderwijs, dat kinderen wil wijzen op de Heere Jezus.
  • De entree aan de kleuterkant.
  • exterieur van de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zijn blij met deze cijfers en werken er hard aan om ze zo te houden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 toetsen we twee keer per jaar de hoofdvakken mbv Cito LVS toetsen.

Ook in groep 1 en 2 worden enkele toetsen afgenomen, maar daar is de hoofdlijn het observeren dmv Kijk.

Deze resultaten worden via Parnassys met de ouders gedeeld. Het vergelijken van de gegevens levert ons en de leerlingen veel informatie op.

Hierdoor kunnen we ons onderwijs beter sturen.

Verder worden de resultaten geanonimiseerd vergeleken met de rest van ons samenwerkingsverband Berséba. Ons streven is, om rond het gemiddelde van Berséba uit te komen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat de meeste kinderen van onze school naar de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (locatie Uddel) gaan, zijn we afhankelijk van de niveaus die daar worden aangeboden.

Hier wordt de laatste jaren gebruik gemaakt van zogenaamde 'dakpanklassen', waar bijv. leerlingen met een K advies geplaatst kunnen worden in de B/K of in een K/T klas.

Wel wordt er bij de schoolkeuze een enkelvoudig advies van de leraar van groep 8 gevraagd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school erg belangrijk.

Door lessen sociale vaardigheden, een actief anti-pest beleid met een anti-pest-coördinator, ruime aandacht in de klassen, schoolbrede lessen die ook met de ouders worden gedeeld, proberen we het pesten te voorkomen.

We werken actief aan een cultuur op onze school waar kinderen en ouders kunnen melden als op het gebied van de sociale veiligheid dingen misgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • identiteit
  • veiligheid
  • verscheidenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2018 heeft de inspectie de school voor het laatst bezocht.

Dit was een onderzoek naar met name het bestuur van onze school en onze 'zusterschool', de Ds. A. van Stuijvenbergschool.

In de bijlage onderaan deze pagina (2018RapportageOnderzoekbestuurenscholenpaginas1618) is het specifieke deel van de Ds. C. de Ridderschool te lezen.

We zijn blij met de uitkomst van dit bezoek en zien het als een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan. 

De aandachtspunten die uit het bezoek zijn voortgekomen, zijn opgenomen in het nieuwe schoolplan.

Terug naar boven