Eerste Veluwse Montessori School

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Informatie over de DIA-doorstroomtoets & referentieniveaus Wij nemen dit schooljaar de doorstroomtoets van DIA af. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst e´n een advies voor het VO. De score op lezen, rekenen & wiskunde en taalverzorging als totaal en per vakgebied wordt voor een optimaal advies gewogen. De rapportage van doorstroomtoets bestaat uit: leerlingenrapporten, een groeps- en schooloverzicht. 

Analyse schooljaar 2022-2023:

In het schooljaar 2022-2023 werd de IEP-eindtoets afgenomen. In het schoolrapport van de IEP-eindtoets 2022-2023 is de landelijk gemiddelde score van alle basisscholen een waarde van 79,5. Deze score komt voort uit het optellen van de scores van alle afgenomen IEP eindtoetsen van alle leerlingen in Nederland en deze door dat aantal te delen. De kinderen van onze school scoren met een gemiddelde van 81,5 en een schoolweging van 32,8 twee punten boven het gemiddelde van Nederland. 

Met een schoolambitie voor referentieniveau 1F van 100% op het gebied van rekenen, lezen en taalverzorging heeft de school hieraan voldaan. 

Op het gebied van de schoolambities 1S/2F is er voor rekenen 1S een ambitie geformuleerd van 58%, de school heeft 81,5 gescoord en voldoet hiermee ruimschoots aan de schoolambities. Het landelijk gemiddelde was 43,7%, ook hier zitten wij ruimschoots boven.

Op het gebied van taalverzorging was op 2F niveau een ambitie vastgesteld van 54%, de school heeft 56,8% gescoord en heeft daarmee de eigen schoolambitie overtroffen. Op het gebied van lezen was op 2F niveau een ambitie vastgesteld van 80%. Met een score van 88,9% is de schoolambitie en het landelijk gemiddelde overtroffen. Op het gebied van rekenen was op 2F niveau een ambitie vastgesteld van 40%. Met een score van 77,8% is ook bij rekenen de gestelde ambitie overtroffen. We kunnen hieruit concluderen dat de doelen uit het jaarplan van 2021/2022 (verandering aanbod en de verbetering van de didactische vaardigheden op rekenen) alsmede de inzet van extra ondersteuning effect hebben gehad. 

Ambitie schooljaar 2023-2024: Er zijn dit jaar in groep 8 geen leerlingen in beeld die onder het niveau van 1F hoeven uit te stromen. Wellicht wel op een enkel onderdeel, maar niet als geheel. Daarom stellen wij de ambitie op 100% uitstroom op niveau 1F. Er is afgelopen jaar vol ingezet op het verbeteren van de rekenprestaties. De verwachting is dat dit de resultaten ten goede zal komen. Wij willen de stijgende lijn van de afgelopen jaren behouden en stellen onszelf ten doel om boven het landelijk gemiddelde uit te komen en onze eigen prestaties te verbeteren. Daarom een schoolambitie van 60% op 1S/2F 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten op een aantal manieren:

  • Bewijs van beheersing: de leerlingen werken doelgericht aan eigen doelen gecombineerd met doelen uit het jaarplan. Wanneer ze denken een doel te beheersen mogen ze dat laten zien aan de leerkracht. Dat kan aan de hand van montessorimateriaal, maar ook door een toets.
  • Observatie: de leerkracht neemt tijdens de rondes de tijd om te observeren hoe de leerling werkt. Is hij snel afgeleid? Werkt hij liever samen? Kan hij zich op een taak concentreren? Maakt hij de juiste keuzes? De observaties leveren ons de gegevens op die we nodig hebben om de onderwijsbehoeftes van een leerling in kaart te brengen en er vervolgens naar te handelen.
  • Halfjaarlijks nemen we de DIA-toetsen af. Dat doen we om landelijk te kunnen benchmarken of de aansluiting met het reguliere onderwijs er nog is en om te onderzoeken wat het volgende doel moet zijn waar de leerling aan kan werken.
  • Deze resultaten worden door de leerkracht geanalyseerd en op school- en stichtingsniveau met de leidinggevenden besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 (februari) krijgen de leerlingen van school een eerste advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 (en ev. groep 7) in overleg met de interne begeleiding en de directeur. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse toetsen DIA en gedrag en werkhouding. Het voorlopige advies (tweede advies) wordt in een gesprek (uiterlijk eind januari) met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de afname van de DIA doorstroomtoets (afname is in de 1e 2 weken van februari). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. Na de uitslag van de doorstroomtoets (uiterlijk 15 maart) volgt uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet deze keuze motiveren. Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directeur. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om bij te dragen in de samenleving. Het gaat om de kernwaarden; verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. Het team van de EVMS wil dat kinderen een fijne schooltijd beleven en zich thuis voelen. We proberen dit te bereiken door schoolbreed gedrags,- en schoolregels te hanteren. Het gaat om een goede sfeer waar persoonlijke aandacht is voor iedereen. Onze school is de plek waar ouders en kinderen met plezier komen. Het pedagogisch klimaat verschaft duidelijkheid, veiligheid en geeft verantwoordelijkheid waardoor kinderen tot leren komen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 8 december 2022 heeft de onderwijsinspectie een herstelonderzoek uitgevoerd op onze school. Zij beoordelen onze school als onvoldoende. Vanuit onze eigen analyse en de analyse van de onderwijsinspectie is er een plan op gesteld om de onderwijskwaliteit te verbeteren, deze doelen zijn terug te lezen in ons jaarplan. Een beknopte versie staat onder het kopje: kwaliteitszorg.  In december 2023 zal er weer een herstelonderzoek plaatsvinden. 

Terug naar boven