Eerste Veluwse Montessori School

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Veluwse Montessori School

Het team

Toelichting van de school

Uitdagen, stimuleren en motiveren: dat is wat onze leerkrachten elke dag doen in hun groep. Zij zijn betrokken bij de individuele, brede ontwikkeling van ieder kind en zijn daarbij zijn of haar coach. Daarbij horen duidelijke routines: kinderen weten precies wat er van hen verwacht wordt en wat zij van hun leerkracht kunnen verwachten. Leerkrachten zijn actief betrokken en begeleiden ieder kind bij de keuzes die de kinderen maken. We werken met een relatief nieuw team, dat bruist van energie en zich geïnspireerd weet door het montessorigedachtegoed. Al onze leerkrachten hebben de montessoriopleiding afgerond of zijn dit voornemens te doen en zijn in staat om dit te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, zetten we ons optimaal in om vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden goed in hun werkzaamheden begeleid; daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directeur om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Eerste Veluwse Montessori School is de enige Montessori school in Nunspeet en in de omliggende dorpen. Met 65 leerlingen zijn wij een kleine school met kleine groepen. In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van drie tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen jaar in de middenbouw en van negen tot twaalf jaar in de bovenbouw. In schooljaar 2022-2023 hebben wij groep 3 als 'enkele' groep.

Het schoolgebouw delen wij met Kindcentrum Nunspeet en de peuterspeelzaal van SPCP.

Wij hebben ruimte in school beschikbaar voor extra begeleiding van de leerlingen, of voor extra instructie aan groepjes leerlingen. Naast het schoolgebouw bevindt zich een park met een speelveld waar veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden. In het gebouw is een speellokaal aanwezig voor spelactiviteiten, deze wordt door alle groepen gebruikt.

Voor de gymlessen en zwemlessen maken wij gebruik van de faciliteiten van het sportbedrijf, deze zijn op loopafstand van de school te bereiken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Eerste Veluwse Montessori School werken wij vanuit het kosmische gedachtengoed van Maria Montessori, hetgeen betekent dat wij veel schoolvakken niet los van elkaar zien maar als een geheel. Vanuit verschillende thema's verdeeld over het schooljaar geven wij hier vorm aan. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat elk kind op zijn eigen niveau en tempo werkt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering.

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband Zeeluwe
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat scholen binnen een bepaalde regio de ondersteuning die zij kunnen bieden op elkaar afstemmen, zodat er voor elk kind een passende plaats gevonden kan worden. Onze school is aangesloten bij het SWV Zeeluwe. Meer informatie vindt u op de website van Zeeluwe: www.zeeluwe.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende schooljaar gaan wij werken met MijnLeerlijn. Met MijnLeerlijn organiseren wij het onderwijs vanuit inzicht met als doel het hoogst haalbare niveau uit een leerling te halen. Door dit leerdoelgericht onderwijs werken wij vanuit de zone van de naaste ontwikkeling. Door het juiste aanbod en passende activiteiten te creëren kunnen onze leerlingen zich in een positieve flow ontwikkelen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wanneer leerlingen vanuit een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de EVMS gaan vindt er een warme overdracht plaats, hierin bespreken de onderbouw leerkrachten samen met de pedagogisch medewerkers met toestemming van ouders de onderwijsbehoeften van de leerling. 

De onderbouw krijgt bij ons op school een beredeneerd aanbod, hetgeen bij ons op school thematisch aanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten op basis van vooraf gestelde leer en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkel niveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de leerlingen. Gedurende het jaar is hier een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar

Maria Montessori heeft de ontwikkeling van het jonge kind beschreven als de periode van 'de werker'. Ze zijn gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van handelingen. Dit is een periode waarin kinderen heel bewust indrukken opdoen. Onze voorbereide omgeving in de kleutergroepen stellen we zo samen dat het jonge kind zich daarin zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en leerlingen met de juiste vaardigheden de overstap kunnen maken naar groep de middenbouwgroep.

Terug naar boven