De Ontdekking

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie.

Over de afgelopen drie jaar is de 1F score niet behaald, hetgeen betekent dat er te weinig leerlingen het fundamentele niveau hebben behaald. In deze meting zijn de schooljaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 meegenomen. In 2018/2019 was de score boven de signaleringswaarde, in 2019/2020 is er geen toets wegens Covid afgenomen en in het afgelopen schooljaar was score zodanig laag dat het gemiddelde onder bepaalde signaleringswaarde voor de school ligt. De behaalde score in april 2021 heeft de volgende oorzaken vele wisselingen in de bovenbouwgroep, een onervaren leerkracht (niet genoeg kennis van de leerlijnen en de didactiek) voor de groep met onvoldoende ondersteuning, 2 verschillende (interim)directeuren vanuit en de Covidmaatregelen. De analyse met de conclusies hebben er toe geleid dat een nieuwe directeur is aangesteld, vaste leerkrachten voor de groep, een passend aanbod per groep, scholing op rekendidactiek. Tevens wordt het team geschoold in het analyseren en het trekken van conclusies. De onderwijsbehoeften van de kinderen worden daardoor beter gevolgd en het passende onderwijs kan worden gegeven. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gemeten op een aantal manieren:

-Bewijs van beheersing: de leerlingen werken doelgericht uit eigen doelen gecombineerd met doelen uit het jaarplan. Wanneer ze denken een doel te beheersen mogen ze dat laten zien aan de leerkracht. Dat kan aan de hand van montessorimateriaal, maar ook door een toets.

-Observatie: de leerkracht neemt tijdens de rondes de tijd om te observeren hoe de leerling werkt. Is hij snel afgeleid? Werkt hij liever samen? Kan hij zich op een taak concentreren? Maakt hij de juiste keuzes? De observaties leveren ons de gegevens op die we nodig hebben om de onderwijsbehoeftes van een leerling in kaart te brengen en er vervolgens naar te handelen.

Halfjaarlijks nemen we de CITO-toetsen af. Dat doen we om landelijk te kunnen benchmarken of de aansluiting met het reguliere onderwijs er nog is en om te onderzoeken wat het volgende doel moet zijn waar de leerling aan kan werken.

Deze resultaten worden door de eerkracht geanalyseerd en op school- en stichtingsniveau met de leidinggevenden besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en de directie. Bij het advies is onder andere de schoolloopbaan van uw kind (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijvoorbeeld observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen en gedrag en werkhouding. Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s) gedeeld voorafgaand aan de eindtoets van groep 8 (april) en voordat de inschrijving bij het voortgezet onderwijs gedaan moet worden (meestal maart). Op deze manier wordt er gelegenheid gegeven aan leerling en ouder(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het voortgezet onderwijs verloopt. Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. Als ouder(s) het niet eens zijn met het advies, is er verdere gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en of de directie. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Maar ook respect voor elkaar en voor het materiaal. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfredzaamheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven