De Ontdekking

Arthur Briëtstraat 40 8072 GZ Nunspeet

  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking
  • Schoolfoto van De Ontdekking

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Ontdekking is geschoold en altijd in ontwikkeling in het Montessori onderwijs. Wij maken gebruik van de expertise van het team. Voor de begeleiding van leerlingen hebben wij ambulante leerkrachten en onderwijsassistenten beschikbaar. De vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en HVO/GVO worden structureel ingezet op de Ontdekking. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het schoolgebouw delen wij met Kindcentrum Nunspeet en de peuterspeelzaal van SPCP.
Wij hebben een lokaal beschikbaar voor extra begeleiding van de leerlingen, of voor extra instructie aan groepjes leerlingen.
Naast het schoolgebouw bevindt zich een park met een speelveld waar veel buitenschoolse activiteiten georganiseerd worden.
In het gebouw is een speellokaal aanwezig voor spelactiviteiten, deze wordt door alle groepen gebruikt.
Voor de gymlessen en zwemlessen maken wij gebruik van de faciliteiten van het sportbedrijf, deze zijn op loopafstand van de school te bereiken.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Ontdekking werken wij vanuit het kosmische gedachtengoed van Maria Montessori, hetgeen betekend dat wij veel schoolvakken niet los van elkaar zien maar als een geheel. Vanuit verschillende thema's verdeeld over het schooljaar geven wij hier vorm aan. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, zowel kwantitatief als kwalitatief, zodat elk kind op zijn eigen niveau en tempo werkt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wanneer leerlingen vanuit een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de Ontdekking gaan vindt er een warme overdracht plaats, hierin bespreken de onderbouw leerkrachten samen met de pedagogisch medewerkers met toestemming van ouders de behoeften van de leerling. 

Om de kinderen in de onderbouw goed te kunnen begeleiden, volgen we hun ontwikkeling aan de hand van leerlijnen. Deze leerlijnen geven een goed beeld van de ontwikkeling van een kind. Het observeren van kinderen heeft binnen onze Montessori visie een centrale plaats. Door te kinderen goed te observeren kunnen we adequaat reageren als blijkt dat de ontwikkeling stagneert of juist veel sneller gaat. Maria Montessori heeft de ontwikkeling van het jonge kind beschreven als de periode van 'de werker'. Ze zijn gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Het kind wil nu zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van handelingen. Dit is een periode waarin kinderen heel bewust indrukken opdoen. Onze voorbereide omgeving in de kleutergroepen stellen we zo samen dat het jonge kind zich daarin zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en leerlingen met de juiste kennis de overstap kunnen maken naar groep de middenbouw. 


Terug naar boven