OBS de Takkenbosse

Roerdomsingel 6 3281 JH Numansdorp

Schoolfoto van OBS de Takkenbosse

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-resultaten passen bij de kinderen die wij op school hebben. De uitslag is al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schoolkeuze past bij de leerlingen die wij hier op school hebben: heel divers. Nog belangrijker dan de schoolkeuze is of kinderen het ook waarmaken in het voortgezet onderwijs. Wij kijken kritisch naar de behaalde resultaten van onze oud-leerlingen tot en met het derde jaar voortgezet onderwijs. We zien weinig afstroom, ze doen het prima en onze leerlingen zijn dan ook graag gezien op de vervolgscholen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectiebezoek in maart heeft laten zien dat we het basisarrangement voluit verdienen. De leerlingen voelen zich thuis op onze school en ontplooien zich naar hun mogelijkheden.

Terug naar boven