Basisschool De Dubbeldekker

Buttervliet 2 3281 LK Numansdorp

  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker
  • Schoolfoto van Basisschool De Dubbeldekker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Dubbeldekker. Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit School Venster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

De Dubbeldekker, een school waar:

· Kinderen en ouders zich thuis voelen

· Duidelijke regels zijn

· Veel geleerd wordt

· Oog en oor is voor kinderen en ouders

· Veiligheid van groot belang is

· Een goed kwaliteitszorgsysteem is

· Veel onderwijsruimte is

· Goede tussen-en nachoolse opvang geboden wordt

· Goed gymonderwijs in de naastgelegen sporthal gegeven wordt

· Ouders actief betrokken zijn

· Gewerkt wordt met de NAR. Wij zijn Netjes Aardig en Rustig!

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • NAR (netjes,aardig, rustig)
  • Betekenisvol
  • Betrokken
  • Bewogen
  • Ruimte voor ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven