Brede School Heuvelrijk

Heuvel 5 5674 RR Nuenen

  • Kinderen leren van en met elkaar.
Wat je kunt uitleggen, snap je goed.
  • Helemaal opgaan in een opdracht en het doen naar eigen inzicht; jouw eigen inzicht!
  • Leren je grenzen te verleggen. Steeds een stukje hoger. Zo leer je trots te zijn op jezelf.
  • Spelen en werken op maat; doen wat je leuk vindt en bij je past.
  • Leren omgaan met nieuwe techniek.
Boeiend en leuk!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De beste school bestaat niet. Het gaat erom welke school het best bij uw kind en uzelf als ouder en opvoeder past. Wat u als ouder een goede school vindt, hangt af van uw persoonlijke criteria. De resultaten van de school vormen één van de criteria waar u als ouder naar kunt kijken bij de keuze van een school voor uw kind.

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is zeker niet alleen het resultaat dat telt, maar vooral de wijze waarop dat eindresultaat is bereikt. Wij streven naar een schooltijd waarin kinderen plezier hebben in het werk en in het spel. Want plezierig leren, leert beter! Ook zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken, sociale vaardigheden en doorzettingsvermogen zijn belangrijke onderwijsgebieden.

De score op de Route 8 toets is voor de leerlingen in groep 8 belangrijk, omdat deze, in combinatie met het advies van de basisschool, bepaalt naar welk schooltype zij gaan: vmbo, havo of vwo. Landelijk wordt de toets ook gebruikt om de resultaten van de basisscholen te vergelijken. Voor ons is die vergelijking echter minder belangrijk. Voor ons is het veel belangrijker of de scores van de kinderen passen bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Daar ligt namelijk ons ultieme doel: kinderen verder helpen op de weg die bij hen past!

Dat de scores dan boven het landelijk gemiddelde liggen is mooi meegenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar vinden in ieder geval op twee momenten metingen van tussenresultaten plaats, te weten in januari en juni. Dit gebeurt aan de hand van landelijk genormeerde en erkende toetsen. Binnen de school gebruiken we de volgende toetsen:

- Rekenen voor kleuters

- Taal voor kleuters

- DMT

- AVI

- Cito Spelling

- Cito Rekenen en wiskunde

- Cito Begrijpend lezen

Na afname van de toetsen worden de uitslagen geanalyseerd, waarna deze analyses door de leerkrachten met de intern begeleider besproken worden. Opbrengsten worden vergeleken met de landelijke norm en de schooldoelen. Er wordt daarbij ook bepaald wat de opbrengsten betekenen voor het aanbod in de komende periode, zodat de leerkracht daarmee aan de slag kan.

Toetsen worden gezien als middel om te kijken of een individuele leerling en/of de groep de gewenste ontwikkeling doormaakt. Mocht het voor individuele kinderen of een groep nodig of wenselijk zijn dat er ook nog tussentijds getoetst wordt, dan worden daarvoor de tussenafnames van de Cito-toetsen ingezet of een extra leestest (DMT / AVI) ingezet.

De opbrengsten, analyses en conclusies krijgen een plekje in de zelfevaluatie van de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school voldoet aan de toezichtskaders van de inspectie. Wij scoren altijd tussen de voldoende en goed.

Het laatste schoolbezoek door de inspectie dateert alweer uit 2009. Sindsdien hebben wij een nieuwe school gebouwd en ons onderwijs op tal van gebieden vernieuwd om te voldoen aan de nieuwste eisen.

De jaarlijkse toetsen die onze kinderen maken (onze tussenopbrengsten en eindopbrengsten) geven goede tot zeer goede uitslagen. Wij scoren boven het gemiddelde van de scholengroep waarmee wij vergeleken mogen worden.

Terug naar boven