Brede School Heuvelrijk

Heuvel 5 5674 RR Nuenen

  • Kinderen leren van en met elkaar.
Wat je kunt uitleggen, snap je goed.
  • Helemaal opgaan in een opdracht en het doen naar eigen inzicht; jouw eigen inzicht!
  • Leren je grenzen te verleggen. Steeds een stukje hoger. Zo leer je trots te zijn op jezelf.
  • Spelen en werken op maat; doen wat je leuk vindt en bij je past.
  • Leren omgaan met nieuwe techniek.
Boeiend en leuk!

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, wordt dit in principe intern opgelost. Over het algemeen is ruim van tevoren bekend wanneer het verlof zal plaatsvinden, zodat er een oplossing intern gezocht kan worden.

Bij afwezigheid van een leerkracht door plotseling verlof en/of ziekte wordt de groep in principe overgenomen door een vervang(st)er. Als dat mogelijk is, breiden we bij voorkeur de werkzaamheden van een parttime collega op school uit. Is di iet mogelijk, dan wordt er gebruik gemaakt van een vervang(st)er vanuit de vervangerspool van de Eenbes. Op deze wijze wordt de doorgang van het onderwijs bewerkstelligd.

Op het moment dat er geen vervanging aanwezig is, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Dit gebeurt sowieso de betreffende dag van afwezigheid van de leerkracht. Gedurende die dag wordt er gekeken naar een oplossing voor de komende dagen.

Mocht er geen oplossing gevonden worden, zal de directie beslissen eventueel kinderen naar huis te sturen. Bij langdurige afwezigheid zonder adequate oplossing zal steeds een andere groep thuis moeten blijven. We vinden dit niet wenselijk, maar op deze wijze denken we het onderwijs voor een zo groot mogelijke groep kinderen door te laten gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken de kinderen in leeftijdsgroepen (klassen) aan hun opdrachten waarbij de leerkrachten zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen de kinderen. Dat geldt voor de leerstof, het tempo en de uitleg. Omdat we een kleine school zijn, kennen we alle kinderen goed en bieden we een geborgen, veilige sfeer. De schoolgrootte van ongeveer 125 kinderen betekent dat we ook enkele combinatieklassen hebben. Hierop hebben wij goed geanticipeerd:

1. We maken gebruik van moderne methoden met herhalingsstof en verdiepingsstof en moderne middelen zoals interactieve schoolborden voor alle groepen.

2. We werken met thema's en projecten d.m.v. Alles-in-1. De grote meerwaarde is de samenhang die tussen alle vakgebieden is gelegd. Niets staat meer ‘los’, alles valt op z’n plek. Dit vergroot de motivatie, het leerrendement en geeft diepgang. En het doet recht aan de verschillende manieren van leren en de behoefte aan afwisseling bij de kinderen. Dat geeft rust en (leer)plezier voor iedereen. Kijkt u op www.alles-in-1.org

3. De kinderen werken veel samen en helpen elkaar. Dat vergroot de veilige sfeer in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De bovenstaande urentabel is een richtlijn. Bij de kleuters vloeien activiteiten vaak naadloos in elkaar over en worden ze aangepast aan de behoeften van de groep. Bovendien wordt er in thema's gewerkt, zodat verschillende activiteiten ook verschillende vakgebieden tegelijk bevatten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande urentabel is een richtlijn. Afhankelijk van de behoeften van een groep kan de leerkracht besluiten hierin nuances aan te brengen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school vindt het belangrijk dat kinderen met zorg of een handicap de eigen lokale Brede School kunnen bezoeken. Maar wij willen uit zorgvuldigheid bepaalde criteria hanteren en een vaste procedure volgen indien ouders een leerling met een zorgvraag of een handicap aanmelden. Uitgangspunt is dat plaatsing van deze leerling op onze school in het belang moet zijn van dat kind. Dit houdt in dat de school nauwgezet afweegt of haar zorgbreedte toereikend is voor dit kind. Zie voor de uitgebreide procedure onze website. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan de integratie. Onze school kiest ervoor per individueel kind te bekijken of onze zorgbreedte toereikend is. Redenen die onze school zwaarwegend vindt om niet tot plaatsing over te gaan zijn:

- bij vermoeden van een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid van de andere kinderen,

- bij verwachting van een onevenredig groot beslag op de aandacht en de zorg van de leerkracht,

- als de mate van medische verzorging van het kind zo groot is dat het team dit niet verantwoord acht,

- als het intellectuele niveau van het kind zo ver van het niveau van de andere kinderen af ligt dat er geen sprake meer is van een wederzijdse   positieve beïnvloeding.       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven