Kindcentrum De Nieuwe Linde

Van Duynhovenlaan 15 5673 AP Nuenen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Nieuwe Linde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze Cito eindtoets zijn de afgelopen twaalf jaar continue boven het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met het niveau van de kinderen op onze school. Het onderzoek naar de intelligentie van onze kinderen toont aan dat de meeste leerlingen meer dan voldoende capaciteiten hebben. Dit blijkt ook uit ons leerlingvolgsysteem welke de uitslagen van methode-gebonden-toetsen en niet-methode-gebonden-toetsen registreert. Onze leerlingen zijn vanaf groep 2 gewend om (Cito)toetsen te maken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uiteraard spelen de resultaten op de Cito toetsen een grote rol. Maar werkhouding, karakter en doorzettingsvermogen zijn daarnaast ook harde criteria om tot een schooladvies te komen. De leerkrachten van de bovenbouw gaan hierbij samen met de leerling en hun ouders op zoek naar de juiste en passende school voor vervolgonderwijs. Onze school adviseert de schoolsoort, de ouders kiezen voor de locatie.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectierapport dateert van juni 2013.
De inspecteur schrijft in zijn conclusie dat de kwaliteit van het onderwijs van De Nieuwe Linde op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op deze gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. In het rapport wordt wel vermeld dat op onderdelen van de zorg, verbeteringen aangebracht kunnen worden. Dit aspect heeft uiteraard onze aandacht.

Terug naar boven