Openbare Basisschool De Hekakker

Schoolstraat 3 9331 AV Norg

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hekakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het vergelijken van scores met vorige jaren is door de veranderde systematiek erg lastig. In het schooljaar 2010/2011 en 2011/2012 scoren we boven de ondergrensvan de inspectie. Ons streven is om in ieder geval op het landelijke gemiddelde te scoren (in vergelijking met scholen met het zelfde percentageleerlingengewicht). Dit is voor 2010/2011 gelukt (537,9), voor de twee schooljaren erna niet. Gelukkig scoren we in 2011/2012 wel boven de ondergrens van deinspectie. In het schooljaar 2011-2012 hebben we gemiddeld 536 gehaald. Drie kinderen, die in groep 8 bij ons op school zijn gekomen, mogen we volgens de richtlijnen van de Inspectie uit de score halen. Helaas scoren we in het schooljaar 2012/2013 onder de ondergrens vande inspectie en dus onder de maat.

Het algemene beeld van de scores in het schooljaar 2012/2013 is afwijkend tenopzichte van de afgelopen jaren. Wereldoriëntatie was in de voorgaande jaren slechter gescoord. Deze vakken scoren nu allemaal richting de bovengrens. Helaas wordt wereldoriëntatie niet meegenomen in de algemene score. We vinden het jammer dat Cito hier nog steeds geen modes voor gevonden heeft ook wereldoriëntatie mee te nemen in de opbrengsten. Was dit wel gebeurd, dan hadden wij boven deondergrens van de inspectie gescoord.

We willen opmerken dat er 12 van de 42 kinderen uitstroomt naar het VWO en 11 kinderen naar HAVO. Dat is 54% van de groep. Dit geeft aan dat er een groot deel naar de hogere vormen van voortgezet onderwijs uitstroomt. De opbrengst had in onze ogen dan ook hoger moeten uitvallen. Een heel aantal kinderen heeft ne tiets lager dan de verwachte score (n.a.v. de entreetoets) gescoord. Wat opvallend is, is dat dit vooral de jongens zijn. Vijf jongens halen onze score drastisch omlaag. Wij vinden het prima om te toetsen, maar willen ook opmerken dat een eindtoets slechts een gering onderdeel van de prestaties van de kinderen en van de school meet. Graag willen we de opmerkingen van toetsenmaker Cito zelf hier weergeven;“de toets meet niet wat de kwaliteit van de school is, maar meet wat leerlingenvan groep 8 kennen en kunnen op het gebied van de Nederlandse taal,rekenen-wiskunde en studievaardigheden.” (Bron http://www.cito.nl/Over%20Cito/pers/onzin_rangordelijstjes_basis_eindtoets.aspx)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven