Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

De Poort 4 2631 PT Nootdorp

 • Een mooi gebouw met veel speelgelegenheid.
 • Onze belangrijke basis voor een goed pedagogisch klimaat.
 • Extra uitdaging voor leerlingen die dit nodig hebben.
 • Onze bijdrage aan het opgroeien van onze leerlingen tot wereldburgers.
 • Een professionele, goedlopende overblijf met een platina ster sinds april 2018.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij evalueren jaarlijks de opbrengsten van het onderwijs in alle leerjaren aan de hand van het Cito leerlingvolgsysteem. De opbrengst van ons onderwijs laat een mooi resultaat zien en wij zijn hierover zeer tevreden. Alle leerlingen van groep 8 hebben de Centrale Eindtoets 2020-2021 gemaakt. In het resultaat van de eindscore zijn alle leerlingen meegenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Scholen moeten zich ieder jaar verantwoorden naar de onderwijsinspectie, zo ook De Waterwilg. De Onderwijsinspectie kijkt o.a. naar de tussenopbrengsten, oftewel de resultaten van de Cito toetsen die in januari/februari afgenomen zijn. Specifiek wordt er gekeken naar de resultaten op de toetsen technisch lezen in groep 3 en 4, de toetsen rekenen-wiskunde in groep 4 en 6 en de toetsen begrijpend lezen in groep 6. Ook dit jaar liggen de resultaten op De Waterwilg ruim boven de gestelde normen. Als de tussenopbrengsten bekend zijn, maakt iedere leerkracht samen met de Inter Begeleider (IB er ) opnieuw groepsplannen voor de vakken rekenen, technisch– en begrijpend lezen en spelling voor de groep. Per groep wordt bekeken op welk vakgebied het accent moet liggen om de resultaten op niveau te houden of te verbeteren. Dit verschilt uiteraard per groep.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De terugkoppeling van de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, waar naar toe onze leerlingen uitstromen, geven aan dat onze leerlingen zich over het algemeen conform het gegeven VO-advies ontwikkelen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectiebezoek 15 september 2015.

Op 15 september kwam De heer Raktoe op bezoek in het kader van de 4 jaarlijkse inspectie onderwijs op basisscholen. De inspectie visiteerde de school aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Van te voren had de inspectie aangegeven wat er toegestuurd moest worden en welke items er aan bod moesten komen.

Voor de zomervakantie stuurden wij aan de inspectie:

 • Ontwikkelingsperspectieven op het gebied van rekenen, taal, spelling en lezen van vanaf groep 4 t/m groep 8
 • Schoolveiligheidsplan.

Na de vakantie kwamen daarbij:

 • De lesroosters. 
 • De vragenlijst uitgereikt door de inspectie, met vragen rondom de 10 kernwaarden. 
 • Het bezoekrooster.

Dhr. Raktoe is van 8.00 uur tot 17.00 uur op school geweest. Hij heeft daarbij een bezoek gebracht aan:

 • De Kangoeroegroep.
 • De SEN groep.
 • Een kleutergroep, met een leerling met een specifieke zorgbehoefte.
 • Groep 4 maatjes lezen met groep 7 en een rekenles van groep 4 met tablets en het PRO Wise bord.
 • Groep 7 les uit methode TOPONDERNEMERS.

Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met ouders, leerlingen, teamleden en het management.

De Inspecteur oordeelde op alle onderdelen met “GOED”. Super trots zijn wij op deze beoordeling.

Het vorige bezoek dateerde uit september 2011.

De inspecteur heeft geconcludeerd dat het niveau van de eindopbrengsten op een te verwachten niveau lag waarvan de laatste keren om en nabij de bovengrens. Het systeem voor zorg en begeleiding heeft een duidelijke structuur en voorziet in een tijdige signalering van zorgleerlingen. De kwaliteitszorg als geheel laat een sterk beeld zien. Er is sprake van een doordacht schoolbeleid, waarbij zowel de opbrengsten als het onderwijsproces systematisch worden geëvalueerd.


Terug naar boven