Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

De Poort 4 2631 PT Nootdorp

  • Een mooi gebouw met veel speelgelegenheid.
  • Onze belangrijke basis voor een goed pedagogisch klimaat.
  • Extra uitdaging voor leerlingen die dit nodig hebben.
  • Onze bijdrage aan het opgroeien van onze leerlingen tot wereldburgers.
  • Een professionele, goedlopende overblijf met een platina ster sinds april 2018.

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Waterwilg is jong, dynamisch en heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Verschillende leerkrachten beschikken over specialisaties die ingezet kunnen worden bij de begeleiding van de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een teamlid van De Waterwilg verlof neemt wordt de vervanging als volgt geregeld:

Bij bevallingsverlof en zwangerschapsverlof komt er structureel vervanging.

Bij structureel studieverlof geldt dit hetzelfde.

Bij verhuisverlof, kort studieverlof of ander verlof wordt er gekeken of de duo partner kan vervangen. Er wordt gevraagd of de part time leerkracht binnen de school extra kan werken. Wanneer dit op deze wijze niet kan worden geregeld wordt de groep verdeeld. Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden verdeeld binnen deze groepen. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden verdeeld over de hele school. Zodat een bestaande groep 1 of 2 kinderen erbij krijgt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Waterwilg heeft bij aanvang van het schooljaar 2021-2022 7 groepen 1-2; dit zijn combinatiegroepen. Leerlingen van vier-,vijf- en zes jaar plaatsen wij bij elkaar. In een kleutergroep is het onderlinge samenspel van groot belang. Van spelen komen zij tot leren.

Daarnaast heeft De Waterwilg 18 groepen, waarbij de leerlingen op basis van hun leeftijd zijn gegroepeerd;  3 groepen 3, 3 groepen 4, 3 groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8.

Specifiek zijn de Kangoeroe- en de SEN groep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kringactiviteiten; Kanjertraining, Digibord lessen, Muziek, Engels, Levensbeschouwing, Rekenen, Taal, Voorlezen, Verjaardag vieren

Werkles; werken in hoeken, creatieve ontwikkeling, ontwikkelingsmaterialen, tablet onderwijs, digibord

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel maakt onderdeel uit van ons schoolplan. De ouders van onze school worden over de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning op onze school geïnformeerd in de schoolgids. Het profiel wordt in de toekomst verder ontwikkeld en getoetst. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: een korte typering van onze school, de kwaliteit van onze basisondersteuning, de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt, de voorzieningen die onze school heeft om leerlingen extra ondersteuning te bieden, de voorzieningen in de fysieke omgeving, de samenwerkende ketenpartners. De basisondersteuning bestaat uit vijf domeinen met een aantal ijkpunten:

1  Onderwijs

2  Begeleiding

3  Beleid 

4  Organisatie       

5  Resultaten

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven