Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

De Poort 4 2631 PT Nootdorp

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de RKBS De Waterwilg te Nootdorp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Waterwilg is een reguliere basisschool die stevig staat verankerd in Nootdorp. In ruim 20 jaar zijn wij als nieuwe school uitgegroeid tot een van de grootste scholen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij hebben 25 groepen, 60 teamleden en bij aanvang van het schooljaar 629 leerlingen. Door de indeling van het gebouw, in kleinere afdelingen met een eigen ingang, creëren we een gevoel van kleinschaligheid voor leerlingen, ouders en personeel.

De leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving waarbij een veilig pedagogisch klimaat de basis vormt van waaruit wij werken. De leerkrachten hanteren de leefregels van de school in de omgang met onze leerlingen. Daarnaast werken de leerkrachten vanuit de visie en aanpak van de Kanjertraining om het pedagogisch klimaat vorm te geven. De school biedt leerlingen een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Dit gebeurt dagelijks middels, de door ons gekozen, lesmethodes. De Waterwilg heeft een stevige, interne zorgstructuur. Wij bieden begaafde leerlingen, in onze Kangoeroeklas, de mogelijkheid om één keer in de week onderwijs te volgen met ontwikkelingsgelijken. Voor leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben, hebben wij een SEN (Special Educational Needs) groep waarbij een klein groepje leerlingen van een remedial teaching ondersteuning aangeboden krijgt. Daarbij kunnen leerlingen, kortstondig, extra begeleiding krijgen van onze remedial teachers en/of ondersteuners. De laatste groep ondersteunen de leerkrachten in de klas. Wij kunnen hen inzetten door de vrij gekomen werkdrukgelden van de overheid en de onlangs vrijgegeven NPO gelden.

De school ressorteert onder Lucasonderwijs, schoolbestuur te Den Haag.

U vindt naast de algemene informatie de volgende gegevens:

 • aantal leerlingen
 • toezichtsarrangement van de inspectie
 • voedingsgebied
 • kenmerken personeel

Voor meer informatie neemt u dan een kijkje op onze website www.dewaterwilg.nl. voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. Ons telefoonnummer 015-310530. Wij staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leefregels Normen en Waarden
 • Structuur Orde Regelmaat
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijs op Maat
 • Veilige Leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de laatste jaren stabiel. Schooljaar 2021-2022 heeft De Waterwilg bij aanvang van het schooljaar 629 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren. De Waterwilg heeft 25 reguliere groepen en 2 specifieke groepen (Kangoeroegroep en SEN groep). De groepsgrootte ligt rond een gemiddelde van 28 leerlingen per groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
615
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang / overblijf

De overblijf van De Waterwilg is een professionele organisatie. De professionaliteit laat zich zien in; de scholing, de nascholing en het bijwonen van bijeenkomsten. Daarnaast hebben al deze medewerkers een VOG (verklaring omtrent gedrag). Sinds 2018 is de Overblijf van De Waterwilg in het bezit van de Platina Ster

Ouders betalen een bijdrage voor de overblijf. De overblijf heeft een Huishoudelijk reglement en een Jaarverslag. Meer informatie leest u op de website van De Waterwilg.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kinderen van De Waterwilg worden gehaald en gebracht door diverse kinderopvang organisaties. BLOS kinderopvang, gro-up (voorheen Triodus), Partou en Skippy Pepijn zijn BSO organisaties in Nootdorp e.o. Met al deze partners heeft de school goed contact en een professionele samenwerking. Ouders gaan zelf een overeenkomst aan met een kinderopvang organisatie. Op de website van De Waterwilg stellen deze organisaties zich aan u voor.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven