RKBS De Waterwilg

De Poort 4 2631 PT Nootdorp

  • Schoolfoto van RKBS De Waterwilg
  • Schoolfoto van RKBS De Waterwilg
  • Schoolfoto van RKBS De Waterwilg
  • Schoolfoto van RKBS De Waterwilg

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de RKBS De Waterwilg te Nootdorp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Waterwilg is een reguliere basisschool die stevig staat verankerd in Nootdorp. In 25 jaar zijn wij als nieuwe school uitgegroeid tot een van de grootste scholen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij hebben 24 groepen, 53 teamleden en bij aanvang van het schooljaar rond 600 leerlingen. Door de indeling van het gebouw, in kleinere afdelingen met een eigen ingang, creëren we een gevoel van kleinschaligheid voor leerlingen, ouders en personeel.

De leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving waarbij een veilig pedagogisch klimaat de basis vormt van waaruit wij werken. De leerkrachten, leerlingen en ouders hanteren de leefregels van de school in de omgang met elkaar. Daarnaast werken de leerkrachten vanuit de visie en aanpak van de Kanjertraining om het pedagogisch klimaat vorm te geven. De school biedt leerlingen een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Dit gebeurt dagelijks middels moderne lesmethodes. De Waterwilg heeft een goede interne zorgstructuur. Wij bieden begaafde leerlingen, in onze Kangoeroeklas, de mogelijkheid om één keer in de week onderwijs te volgen met ontwikkelingsgelijken. Voor leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben, hebben wij een SEN (Special Educational Needs) groep waarbij een klein groepje leerlingen van een leerkracht ondersteuning aangeboden krijgt. Daarnaast kunnen leerlingen kortstondig, extra begeleiding krijgen van onze remedial teachers en/of ondersteuners. De laatste groep ondersteunen ook de leerkrachten en leerlingen in de klas.

De school ressorteert onder Lucas Onderwijs, schoolbestuur in Den Haag. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Voor meer informatie, neemt u dan een kijkje op onze website. Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. Ons telefoonnummer is: 015-310530. Wij staan u graag te woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Hoge kwaliteit
  • Persoonlijke groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp laat een daling zien. Ouders en kinderen weten De Waterwilg echter nog goed te vinden als een betrouwbare en stabiele school. Het leerlingenaantal is in schooljaar 2023-2024 licht gedaald maar laat in schooljaar 2024-2025 weer een stijging zien. Bij aanvang van het schooljaar starten rond 600 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren. De Waterwilg heeft 24/25 reguliere groepen en 2 specifieke groepen (Kangoeroegroep en SEN groep). De groepsgrootte is ongeveer 23 tot 28 leerlingen per groep. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
601
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang / overblijf

De Waterwilg biedt de mogelijkheid om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur over te laten blijven. Uw kind heeft een half uur om de eigen lunch in de klas te eten en speelt 30 minuten buiten. De overblijf wordt verzorgd onder toezicht van overblijfouders en teamleden van De Waterwilg. Het overblijfteam is getraind in Kanjertraining en EHBO. Daarnaast beschikken zij over een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

De Waterwilg is in het bezit van een Platina Ster. Om in aanmerking te komen voor deze ster dient een school te voldoen aan alle kwaliteitseisen die TSO Voorbeeldschool stelt. Hierbij wordt gekeken naar: veiligheid, plezier van de kinderen, voldoende buitenspeelmogelijkheden, een slechtweer plan, organisatie en uiteraard een goed functionerend overblijfteam. 

Wilt u uw kind(eren) gebruik laten maken van de vaste overblijf, dan kunt u de overeenkomst invullen en bij de administratie inleveren. Op de website van De Waterwilg kunt u de overeenkomst downloaden en de berekeningstabel voor de vaste overblijf bekijken. Tevens treft u hier ook het wijzigingsformulier voor de vaste overblijf. 

De kosten voor het incidentele overblijven zijn 2 euro per keer. U ontvangt hiervoor een factuur per mail aan het einde van het schooljaar. Afmelden voor de overblijf kan via Social Schools, door een mail te sturen aan overblijf@dewaterwilg.nl of door telefonisch contact met de administratie op te nemen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt ook u terecht bij de administratie: 015-3105300

Buitenschoolse opvang (BSO)

De kinderen van De Waterwilg worden gehaald en gebracht door diverse kinderopvang organisaties. BLOS kinderopvang, gro-up en Partou zijn BSO organisaties in Nootdorp e.o. Met al deze partners heeft de school goed contact en een professionele samenwerking. Ouders gaan zelf een overeenkomst aan met een kinderopvang organisatie. Op de website van De Waterwilg stellen deze organisaties zich aan u voor.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven