Kindcentrum Regenboog

Koningin Julianastraat 1 2631 BK Nootdorp

Leren door te spelen en samen te werken, meerdere leeftijden door elkaar.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gaat uw kind al bij ons naar de opvang voordat hij of zij vier jaar wordt?

Uw kind kan meedoen aan de peuteropstap, om spelenderwijs kennis te maken met de kleuterklas. Hierbij werken we met Uk & Puk. Dit is een programma waarbij de taalvaardigheid van de peuters gestimuleerd wordt, zodat de kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarnaast worden vaardigheden als beginnend rekenen, motorische en sociaal-communicatieve vaardigheden geoefend.

Komt uw kind bij ons op school als vierjarige?

Er is voor uw kind de eerste twee jaar ruim de tijd om spelenderwijs te wennen aan school en kennis te maken met taal, rekenen en schrijven. In onze kleutergroep zitten kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar. In zo’n gemengde groep kunnen kinderen zich op eigen niveau en in eigen tempo ontwikkelen. Een voordeel van het werken met een gemengde groep is dat de oudere kinderen de jonge kinderen kunnen helpen. Daarmee ontwikkelen zij ook hun sociale vaardigheden. 

Op Kindcentrum Regenboog werken we met het leerstofjaarklassensysteem: in een groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar. Alleen bij de kleuters kiezen we ervoor leerlingen van 4 tot 6 jaar (groep 1 en 2) samen in een klas te plaatsen.  Wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zichzelf te halen. Daarom werken leerlingen voor elk vak op hun eigen niveau aan het behalen van hun leerdoelen. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren. Daarna wordt uitleg gegeven over de opdracht. We willen dat onze leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Daarom is er veel ruimte voor eigen keuze en zelfstandigheid. Dit bereiken we door middel van dag- en weektaken. Taken waar leerlingen zelfstandig aan werken.   De inhoud bestaat uit de basistaak: werk dat door alle leerlingen gemaakt moet worden en verplicht af moet zijn, De speciaal-voor-jou taak:  een taak aangepast aan de leerbehoefte per leerling, deze taak moet verplicht af zijn en de uitlooptaak: een extra keuzetaak voor wie eerder klaar is.

Samen heb je meer resultaat dan alleen, daarom staat coöperatief leren centraal op Kindcentrum Regenboog. Dit doen we aan de hand van ‘de structuur van de maand’. Iedere maand staat er in de hele school een andere samenwerkingsstructuur centraal. Leerlingen maken zo kennis met alle aspecten van samenwerken: onderlinge communicatie, taakverdeling en afspraken.

Op Kindcentrum Regenboog volgen wij de ontwikkelingen van onze leerlingen door hen te observeren, door met hen te praten, door hun werk na te kijken en door toetsen af te nemen die bij de methode horen. Daarnaast nemen wij, 2x per jaar, toetsen van Cito af. Door de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Door de resultaten van de toetsen te vergelijken met de resultaten van andere scholen in Nederland, weten we ook hoe de school presteert op de verschillende vakgebieden.   Binnen onze school vinden we de ontwikkeling van leerlingen heel belangrijk. We willen kinderen invloed en eigenaarschap geven op hun eigen leerproces, zowel bij hun persoonlijke als cognitieve ontwikkeling. Hiervoor gebruiken de leerlingen de 7 gewoontes van 'The leader in me’. We geloven en ervaren dat intrinsieke motivatie hierbij een belangrijke rol speelt.

Portfolio

Door middel van het portfolio maken kinderen hun eigen leerproces zichtbaar en verzamelen hier bewijs voor. Het rapport met methoderesultaten, zal een onderdeel van het portfolio zijn. In de map van het portfolio vindt u o.a. -  wie ben ik, wie wil ik zijn. -  welke leiderschapsgewoonten zet ik in. -  hoe is mijn gedrag/werkhouding is in de klas. -  vaardigheden die ik beheers of nog moeilijk vind. -  hier ben ik trots op. In februari/maart ontvangt u een uitdraai van de grafiek met de Cito-resultaten tijdens de oudercontact-avond. In juni ontvangt u het tweede overzicht. De leerlingen van de kleutergroepen krijgen in februari hun plakboek mee.  

Adviezen voor het Voortgezet Onderwijs

Op Kindcentrum Regenboog krijgt uw kind in groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten die tot dan toe zijn behaald. Daarbij wordt ook gekeken naar de werkhouding van de leerling. In groep 8 nodigen we u halverwege het schooljaar uit voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek geven we advies gebaseerd op de resultaten van de Cito-toetsen en methode toetsen welke uw kind tijdens de hele schoolcarrière heeft behaald, de ervaringen van de leerkracht met uw kind omtrent leerhouding en ontwikkeling en de leervoorkeuren van uw kind. De Cito Eindtoets Basisonderwijs, die in april in groep 8 wordt afgenomen, is een laatste onderdeel van de keuze voor het voortgezet onderwijs.  

Doubleren

In de kleuterleeftijd spreken we over kleuterverlenging. Dit komt 0-9 % voor en in de groepen 3 en 4 is dit 0-2%. Vanaf groep 5 komt het nog maar zelden voor dat kinderen doubleren. Als een kind op meerdere vakgebieden/onderdelen de aansluiting met het volgende leerjaar zal gaan missen, is doubleren een mogelijkheid. Wel moet duidelijk zijn dat het extra jaar een reële kans van slagen heeft. De beslissing voor een doublure is ongeveer in mei want het gemiddelde resultaat van Cito-eindtoets valt eind mei. Ouders worden hierover ingelicht door de school.  

Resultaten

De afgelopen jaren lagen de scores van de Cito- eindtoets op Kindcentrum Regenboog steeds boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. Dit sluit aan bij de ‘blauwe norm’ die wij ons als Octantscholen opleggen. Ieder jaar bepalen we als scholen onze eigen doelen, los van de landelijke trend. Met deze zogenoemde blauwe norm stellen we voor onszelf het einddoel voor de school vast.  


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

KC Regenboog heeft de CITO eindtoets 2021 afgenomen. Daarbij hebben wij een score van 538.8 gehaald (landelijk 534.5)

Verdeling Voortgezet Onderwijs Advies

VMBO 27.5%

VMBO/HAVO 10%

HAVO 25%

HAVO/VWO 17.5%

VWO 20%

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sfeer, veiligheid & geborgenheid

Om onze goede sfeer, veiligheid en geborgenheid op peil te houden gebruiken we preventief en actief ons Protocol Sociaal Veiligheidsplan. Hiermee kunnen we normen- en waardenvervaging tegengaan.

Dit borgen we door er extra expertise op in te zetten. Op Kindcentrum Regenboog werken gedragsspecialisten. Zij zijn opgeleid en nauw betrokken bij het welbevinden van kinderen in de groepen. Door meerjaarlijks te onderzoeken hoe een groep en een leerling in de groep functioneert, kunnen we sturen door gebruik te maken van ons sociaal veiligheidsplan.

Duidelijke regels en afspraken

Om normen en waardenvervaging tegen te gaan, sturen we vooraf aan op bepaalde verwachtingen. Dit sociaal veiligheidsplan geeft duidelijke regels en afspraken weer voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Het omschrijft welke vaardigheden en gedrag wij van leerkrachten, leerlingen en ouders verwachten. Dit wordt ondersteund door duidelijke visuele stappenplannen in de klas.

Wederzijdse afhankelijkheid

Vanuit onze visie The Leader in Me werken wij vanuit wederzijdse afhankelijkheid. Dit vergroot het sociaal welbevinden. Die wederzijdse houding houdt in dat we elkaar willen begrijpen, dat we inzet nodig hebben van beide kanten. We werken met win-win situaties. Deze proactieve houding voorkomt achteraf onduidelijkheid en teleurstellingen wegens andere verwachtingen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Sfeer, Veilig- & geborgenheid
  • Duidelijke regels en afspraken
  • Wederzijdse afhankelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven