Kindcentrum Regenboog

Koningin Julianastraat 1 2631 BK Nootdorp

Leren door te spelen en samen te werken, meerdere leeftijden door elkaar.

Het team

Toelichting van de school

Ons team

Ons team is de afgelopen jaren erg stabiel gebleken. Er is weinig verloop en een laag ziekteverzuim. Wij denken dat dit komt door de goede flow en goed werkgeversschap. Leerkrachten werken met de 7 gewoontes en 'begrijpen en begrepen worden'. Zij krijgen veel ruimte voor initiatieven en zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de ontwikkeling in de klas en de school. Hierdoor doen we het samen. We krijgen van trainers terug dat wij een open, gemotiveerd en betrokken team zijn. 

Stagiaires

Talentum Haagland is onze eigen opleidingsschool van Hogeschool InHolland en Octant. Hier leiden we onze toekomstige leraren op. Deze studenten geven één of twee dagen per week les in de groepen. Dit gebeurt onder de verantwoording van de groepsleerkracht of begeleider. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het komt wel eens voor dat er een groep vervangen moet worden. Gelukkig hebben we een stabiel team en weten we vervangingen meestal op te lossen. Een personeelslid wordt ofwel vervangen door interne collega's die extra komen werken, of door onze leraarondersteuners. Als het lukt maken we ook gebruik van de invalbank 'Poolwest'. Op dit moment staan er geen leraarondersteuners standaard voor een groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Talenturen

Als extra faciliteit bieden wij naschooltijd Talenturen aan. Deze uren worden door vakdocenten van Skills For Kids gegeven aan de leerlingen. Op deze wijze kunnen kinderen op een laagdrempelige manier hun talenten ontdekken, veilig binnen de muren van ons Kindcentrum. Zie bijlage voor een voorbeeldflyer.

Excursies

Jaarlijks gaan we met de leerlingen op pad. Eens in de 3 jaar gaan we op schoolreis, de andere keren gaan we op excursies. Dan is de bestemming gekoppeld aan de leerstof. Het vervoer wordt dan via de ouders geregeld die ons met de auto brengen of begeleiden met het openbaar vervoer. Groep 8 gaat jaarlijks op kamp.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op school hanteren wij het 5 gelijke dagen model. Elke klas heeft alle dagen dezelfde lesuren. Hierbinnen hebben leerkrachten en pedagogisch medewerkers gezamenlijk met de kinderen pauze en lunchtijd. 

We werken met de nieuwste methodes voor rekenen, taal, spelling. Door thematisch te werken hebben alle activiteiten met elkaar te maken en kunnen de kinderen verbanden leggen in ons Leerplein. 

Elke klas heeft 2x per week gymlessen. Uw kind heeft gymschoenen en een korte broek/shirt of gympak nodig. Als uw kind niet mee kunt doen aan de les, vragen we u dit schriftelijk door te geven. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Volgen en begeleiden van ontwikkeling

Wij willen ieder kind de kans geven het beste uit zichzelf te halen. Wij volgen hun ontwikkeling door hen te observeren, met hen te praten, hun werk na te kijken en door toetsen af te nemen (incl. 2x per jaar de CITO-toets).  Door de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Dit doen we met een multidisiplinair team. Groepsleerkrachten en gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Hierdoor kunnen leerlingen (indien nodig) bij één of enkele vakken op hun eigen niveau werken. Aan het begin van de les vertelt de leerkracht wat de kinderen gaan leren, daarna komt uitleg over de opdracht (basistaak). Leerlingen kunnen daarna direct zelf aan de slag (en krijgen ook extra werk op een uitdagender niveau (speciaal voor jou-taak) of er volgt nog een extra uitleg. Kinderen die dat nodig hebben krijgen in een klein groepje extra hulp van de leerkracht (verlengde instructie). De overstap naar het voortgezet onderwijs doorlopen we zorgvuldig met een adviesgesprek in groep 7 (gebaseerd op resultaten en werkhouding). In groep 8 volgt het definitieve schooladvies.

Specialismen

Binnen Kindcentrum Regenboog hebben leerkrachten zich gespecialiseerd in specifieke onderwerpen. Wij zetten hierbij in op het vroegtijdig signaleren, waarna passende begeleiding volgt. Kinderen met een dyslexieverklaring komen daarnaast in aanmerking voor compenseren en dispenserende maatregelen. Tevens hebben wij een leerkracht gespecialiseerd in het rekendiagnostisch onderzoek. Begeleiding van meer- en hoogbegaafdheid wordt voornamelijk in de klas uitgevoerd en richt zich op het compacter en rijker maken van de lesstof voor deze leerlingen. De gedragsspecialist helpt leerlingen en leerkrachten met een specifieke aanpak om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag.  

Doubleren

We proberen het aantal kinderen dat blijft zitten (doubleren) zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat wij kinderen een extra jaar aanbieden. Dit komt vooral voor in de groepen 1 en 2, waarbij we spreken van kleuterverlenging (0-9%) en in de groepen 3 en 4 (0-2%). Vanaf groep 5 komt het nog maar zelden voor dat kinderen doubleren. Als een kind op meerdere vakgebieden/onderdelen de aansluiting met het volgende leerjaar zal gaan missen, is doubleren een mogelijkheid. Wel moet duidelijk zijn dat het extra jaar een reëel kans van slagen heeft. De beslissing voor een doublure valt eind mei. Ouders worden hierover ingelicht door de school. 

Schoolondersteuningsprofiel

Voor het volledige schoolondersteuningsprofiel verwijzen wij u naar de bijlage. Deze bijlage wordt op dit moment herzien. Hieronder volgende de aanpassingen op het ondersteuningsplan die verwerkt zullen worden in het toekomstige ondersteuningsprofiel:

1. We werken samen met SkippyPePijN; hierdoor hebben wij een aanbod in opvang en onderwijs van 0 tot 13 jaar.

2. We werken met specialisten op vakgebieden. De kwaliteitsondersteuners (waarvan één gediplomeerd orthopedagoog) zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en zorg binnen het kindcentrum.

3. We krijgen in 2023/2024 een nieuw Kindcentrumgebouw

Wij vinden het belangrijk om kinderopvang te bieden vanuit een verantwoorde pedagogische visie en haken met de door ons ontwikkelde ‘pedagogische cirkel’ in op de eerste stappen van ‘The Leader in Me’ methode. Hierbij focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we hen respect te hebben voor elkaar. Daarnaast werken we toe naar steeds meer zelfstandigheid naar mate de kinderen ouder worden. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders.

Bij ons beginnen de jongste kinderen via de PeuterOpstap alvast te wennen aan school en onderhouden de pedagogisch medewerkers van SkippyPePijN nauw contact met de (toekomstige) leerkracht van uw kind. Zo is er één doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang en bieden wij onderwijs én opvang op maat.

Onze leerlingen zijn het uitgangspunt bij de invulling van ons onderwijs. Iedere leerling is anders en daarom kijken we ook steeds weer opnieuw hoe we uw kind kunnen ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Ook tijdens de opvang is hiervoor veel aandacht.

Verschillende leerkrachten op Kindcentrum Regenboog hebben zich gespecialiseerd om onze leerlingen extra te ondersteunen en het team is aangevuld met onderwijsondersteunend personeel, zodat we onze leerlingen de juiste uitdagingen kunnen bieden.    

Een aantal voorbeelden:

-Kindcentrum Regenboog zet o.a. in op het vroegtijdig signaleren van mogelijke dyslexie, waarna passende begeleiding volgt. Kinderen met een dyslexieverklaring komen daarnaast in aanmerking voor compenserende en dispenserende maatregelen.

-Bij de begeleiding van de groep leerlingen, die meer- en hoogbegaafd zijn, hanteren we een inclusieve visie op onderwijs. De activiteiten worden na overleg met onze eigen meerbegaafdheidsspecialist, voornamelijk in de klas uitgevoerd en richt zich vooral op het compacter en rijker maken van de lesstof voor deze leerlingen. Daarnaast is er een intensieve kennisuitwisseling tussen specialisten, begeleiders en pedagogisch medewerkers van zowel de opvang als het onderwijs. 

-Kindcentrum Regenboog kan naast zijn eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten ons gebouw. De twee belangrijkste pijlers zijn:

1. Ons schoolbestuur Octant, welke voortdurend aandacht heeft voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. 

2. Het samenwerkingsverband PPO Delflanden, die werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs. Kindcentrum Regenboog is hier samen met tachtig scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden.

Ook onderhoudt Kindcentrum Regenboog nauwe contacten met jeugdgezondheidsarts en jeugdverpleegkundige en het Schoolmaatschappelijk Werk. Deze laatste biedt, indien nodig, ondersteuning bij de gezinssituatie thuis. Het kindcentrum kan de ouder hiervoor benaderen. U kunt als ouder zelf ook bij de leerkracht of kwaliteitsondersteuning aangeven dat u de schoolmaatschappelijk werker wilt spreken. 

Overige veiligheid

-Meldcode kindermishandeling

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij ons beginnen de jongste kinderen via de PeuterOpstap alvast te wennen aan school en onderhouden de pedagogisch medewerkers van onze Buitenschoolse opvang nauw contact met de (toekomstige) leerkracht van uw kind. Zo bieden één doorgaande lijn tussen onderwijs en opvang. Zo bieden wij onderwijs én opvang op maat.

Wij vinden het belangrijk om kinderopvang te bieden vanuit een verantwoorde pedagogische visie en haken met de door ons ontwikkelde ‘pedagogische cirkel’ in op de eerste stappen van ‘The Leader in Me’ methode. Hierbij focussen we op de unieke talenten van ieder kind en leren we hen respect te hebben voor elkaar. Daarnaast werken we toe naar steeds meer zelfstandigheid naar mate de kinderen ouder worden. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders.

Omdat wij grote waarde hechten aan de doorlopende leerlijn van uw kind, zowel didactisch als in zijn vrije tijd, organiseren wij een gezamenlijke oudercontactavond. Om een goed en breed beeld te krijgen van uw kind, op zowel school als op de BSO, is er voor u als ouder de mogelijkheid om met beide zorgdragers een gesprek te voeren. 

Terug naar boven