basisschool Omnia

De Poort 6 2631 PT Nootdorp

  • Ook buitenspel is leren
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia

Het team

Toelichting van de school

Ons team is samengesteld uit 21 enthousiaste, betrokken teamleden van verschillende leeftijden. Het overgrote deel zijn groepsleerkrachten. Meerdere collega's volgden een masteropleiding tot lees-,taal- en rekenspecialist. Komend schooljaar specialiseert het hele team zich tot specialist Nederlandse taal.
Het team van basisschool Omnia wordt ondersteund door administratief medewerkers en een conciërge. De directeur en de adjunct-directeur vormen het MT. Op het gebied van zorg en ondersteuning is de intern begeleider een sparrings- en adviespartner van het MT. De reken- lees, en taal specialist zijn ook sparrings- en adviespartners van het MT. De vakleerkracht gym verzorgt de gymlessen aan al onze leerlingen. 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en verlof van een leerkracht kijken we eerst of een andere collega de groep over kan nemen. Indien dit niet lukt, zoeken we naar een externe vervanger, bijvoorbeeld via de vervangingspool van de stichting of een detacheringsbureau. Er wordt samengewerkt met een organisatie die op afroep workshops organiseert voor groepen waarvoor geen vervanging inzetbaar is. Bij deze organisatie werken gediplomeerde vakdocenten. Mocht er alsnog geen vervanger te vinden zijn, dan organiseren voor groep 6 t/m 8 een thuiswerkdag. Leerlingen die niet thuis kunnen werken, kunnen na aanmelding wel naar school komen en werken op school. Leerlingen uit groep 1 t/m 4 verdelen we over de andere groepen indien er geen vervanging beschikbaar is.  Het verdelen over andere groepen proberen we te voorkomen, aangezien de kwaliteit van het onderwijs hierdoor onder druk komt te staan.

We proberen te allen tijden te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Indien dit in een uitzonderlijk geval toch gebeurd, informeren wij onze ouders daar tijdig over. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zijn ingedeeld in leeftijdsgroepen. De leerjaren 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld.

De meeste groepen zijn homogeen. Een heterogene groep in hogere leerjaren komt soms voor.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dit onderdeel wordt in mei 202 bijgewerkt.

Onze leerlingen gaan per schooljaar minimaal 940 uur naar school. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting dat leerlingen in 8 schooljaren minimaal 7529 uur lestijd hebben gevolgd. De lestijden voor groep 1 t/m 8 zijn hetzelfde. 

In groep 1 t/m 4 geven wij thematisch onderwijs. Hierin worden de vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige- en creatieve vorming en burgerschapsvorming opgenomen. Door te werken vanuit het thema, is er een hoge mate van betrokkenheid. 

Vanaf schooljaar '20-'21 zal het thematisch werken ook vorm krijgen in groep 5 t/m 8. 

In groep 1 t/m 8 hebben de leerlingen 2 keer in de week bewegingsonderwijs. In groep 1-2 wordt deze les 1 keer gegeven door de vakleerkracht en 1 keer door de eigen groepsleerkracht. In groep 3 t/m 8 wordt bewegingsonderwijs gegeven door onze eigen vakleerkracht.

Naast dat de groepsleerkracht vorming geeft aan de kunstzinnige en creatieve vakken middels de Cultuurtrein, worden er regelmatig vakdocenten ingehuurd om de vakken vorm te geven. Hierbij kiezen wij op school voor een brede ontwikkeling en willen wij de leerlingen kennis laten maken met een breed spectrum. 

In groep 6, 7 en 8 is de mogelijkheid om levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te volgen. De ouders van de leerlingen in groep 5, ontvangen hierover meer informatie aan het eind van het schooljaar. Deze lessen worden verzorgd door een vakleerkracht. Kinderen die hier niet aan deelnemen, werken aan een ander thema met de groepsleerkracht. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Winde beschrijft in haar schoolondersteuningsplan de mogelijkheden voor het vormgeven van Passend Onderwijs binnen de dagelijkse praktijk. Binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden is vastgelegd welke minimum basisondersteuning de scholen bieden en wanneer een extra arrangement kan worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

De Winde richt zich niet op een specifieke doelgroep, maar let vooral op de onderwijsbehoeften van een individueel kind en de mate waarin de school daaraan kan tegemoet komen binnen de basisondersteuning of met een arrangement. 

Het schoolondersteuningsplan (in ontwikkeling) kunt u hier downloaden. Vanaf schooljaar 2015-2016 is het integraal onderdeel van het nieuwe schoolplan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven