De Regenboog

Ambachtsweg 1 2211 JN Noordwijkerhout

  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog
  • Schoolfoto van De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

De Regenboog heeft een hecht en bevlogen team. Sommige teamleden werken al meer dan 40 jaar op onze school! Het motto van het team is: elke dag samen een beetje beter!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er door ziekte of om andere redenen een leerkracht uitvalt, zal deze zoveel mogelijk vervangen worden. De procedure verloopt via het volgende stappenplan:

1. Er wordt intern gezocht naar een interne vervanger.

2. Er wordt gezocht naar een externe vervanger.

3. Als het niet mogelijk is een interne of externe vervanger in te zetten, wordt gekeken of een leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent voor de betreffende groep kan. Dit is altijd onder supervisie van een van de leerkrachten.Dit is mogelijk voor maximaal 2 dagen.

4. Als er geen leerkracht, leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent beschikbaar is, wordt bekeken of er een (lio)stagiaire is die de groep tijdelijk over kan nemen. Dit is altijd onder supervisie van een van de leerkrachten.Dit is in principe maximaal 2 dagen mogelijk, tenzij het om een lio-stagiaire gaat.

5. Als de bovenstaande oplossingen niet mogelijk zijn, wordt de groep verdeeld over de andere groepen van dezelfde bouw. De kinderen worden verdeeld volgens een verdeelschema. Er wordt gewerkt uit werkboekjes die speciaal voor deze situatie zijn samengesteld. Het verdelen van de leerlingen is voor maximaal 1 dag mogelijk.

6. Als alle bovenstaande opties niet mogelijk zijn of voor de beperkte tijd zijn ingezet, kan een beroep worden gedaan op ouders die zich vrijwillig beschikbaar hebben gesteld voor noodsituaties. Primaire doel is het opvangen van de betreffende groep.Van de vrijwilligers wordt niet verwacht dat zij onderwijs geven.De verantwoordelijkheid voor de opvang ligt bij de school.De leerkrachten hebben supervisie en zorgen voor een planning van activiteiten die onder toezicht van de ouders kunnen worden gedaan. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Techniekonderwijs en mediawijsheid vallen onder Wereldoriëntatie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe zijn alle kinderen welkom op de Regenboog. Er zijn echter grenzen aan onze ondersteunigsmogelijkheden. Zie hiervoor ons Ondersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Regenboog streeft naar inclusief onderwijs, waarbij het aantal verwijzingen naar andere vormen van onderwijs (nog) lager zal worden. Dit kunnen we verwezenlijken door:

1. Scholing van de leerkrachten, waardoor meer expertise binnen het team ontstaat om kinderen adequaat te ondersteunen.

2. De inzet van gekwalificeerde externen om kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte te begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het gebouw van de Regenboog biedt onderdak aan een peuterschool (VVE)/kinderopvang van De Kindervillawereld.

Daarnaast is er ook een groep jonge kinderen met een beperking (De Hommels) die binnen het schoolgebouw worden opgevangen door Het Raamwerk.

Terug naar boven