Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We nemen op de St. Victorschool de eindtoets af van Cito.

We nemen de papieren versie af van de Cito Eindtoets waarbij we rekening houden met kinderen met dyslexie. Zij gebruiken de vergrote versie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school maken wij gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem van het CITO.

Twee keer per jaar worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 getoetst en worden de opbrengsten van ons onderwijs over de verschillende vakgebieden (technisch- en begrijpen lezen, spelling en rekenen) gemeten.

Op deze manier kunnen wij in de gaten houden of uw kind  zich voldoende ontwikkelt en hoe het met de kwaliteit van ons onderwijs is gesteld. De normering van het CITO is landelijk vastgesteld. Op deze manier kunnen wij uw kind, de groepen en de school dus objectief vergelijken met andere leerlingen, groepen en scholen binnen Nederland.

De uitslagen van deze toetsen ontvangt u van ons ook twee keer per jaar bij het rapport.

De kinderen ontvangen tweemaal hun rapport na de Cito toets afname in februari/maart en in juni/juli. Rond het meegven van de rapporten worden de oudergesprekken gepland.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van KANVAS (leerlingobservatielijst). Dit is een lijst met tien gedragscompetenties van leerlingen. Alle  leerkrachten vullen twee keer per jaar per leerling een observatielijst in. In de groepen 5 t/m 8 vult ook uw kind twee keer per jaar deze lijsten in.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021 - 2022 hadden we 41 leerlingen groep 8 die naar het VO gingen.

De advisering is niet meer afhankelijk van de uitslag van de eindtoets.

Het leerlingvolgsysteem is leidend geworden. Dit geeft een beeld van de leerling over de gehele basisschoolperiode.

Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van het schooljaar 2020-2021:

 • VWO: 8 leerlingen
 • HAVO/VWO: 6 leerlingen
 • HAVO: 8 leerlingen
 • VMBO-TL/HAVO: 3 leerlingen
 • VMBO-TL: 9 leerlingen
 • VMBO KADER: 3 leerlingen
 • VMBO BASIS: 4 leerlingen

In april 2022 is de landelijke Cito-eindtoets afgenomen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat kinderen, maar ook ouders en medewerkers, zich veilig voelen bij ons op school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor kind(eren), professionals en ouders/verzorgers . Een leef- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt en zich positief verbonden voelt met de school en met elkaar. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2020 heeft er een interne audit plaatsgevonden.

Bij deze audit is de school een hele dag bezocht door een auditteam van een interne en een externe auditor. Tijdens de audit is gewerkt volgens de methode van triangulatie. Dat wil zeggen dat er minstens drie bronnen gebruikt zijn om tot een bevinding te komen bij een standaard. 

Via documentanalyses, groepsbezoeken met nabespreking, gesprekken met de IB'ers, team, leerlingen en directie is de school doorgelicht op de volgende aspecten:

 • aanbod
 • zicht op ontwikkeling
 • didactisch handelen
 • veilgheid
 • kwaliteitszorg
 • kwaliteitscultuur

In de bijlage vindt u het volledige auditrapport.

Terug naar boven