Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Pilarenlaan 33 2211 LH Noordwijkerhout

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Het team

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het managementteam (MT) van de school.

Het team bestaat uit:
1 directeur
1 directieondersteuner
2 intern begeleiders
3 bouwcoördinatoren
9 voltijd groepsleerkrachten
18 deeltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 onderwijsassistenten
1 administratief medewerker
2 conciërges

Van de 32 medewerkers zijn er 28 vrouw en 4 man.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten wordt er zoveel mogelijk geprobeerd om vervanging te regelen. Dit is in eerste instantie een leerkracht uit de vervangingspool van Sophia Scholen. Wanneer er geen leerkrachten uit de vervangerspool beschikbaar zijn, zullen we de ambulante leerkrachten proberen in te zetten. Wanneer er echt geen vervangers beschikbaar zijn, kan het voorkomen dat groepen worden opgedeeld. Opdelen doen we in principe één dag, zodat het onderwijs in de andere groepen niet blijvend verstoord wordt.

In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd. De ouders krijgen hiervan een dag van te voren bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De directie vormt samen met twee IB'ers (intern begeleiders) en drie collega’s die de taak bouwcoördinator op zich hebben genomen (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) het managementteam (MT) van de school.

Het team bestaat uit:

1 directeur
1 directieondersteuner
2 intern begeleiders
3 bouwcoördinatoren
6 voltijd groepsleerkrachten
18 deeltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
2 onderwijsassistenten
1 administratief medewerker
2 conciërges

Van de 32 medewerkers zijn er 29 vrouw en 4 man.

Groepsindeling en bezetting 2022-2023

 • Groep 1-2 a: Melanie Brouwer (ma-di); Saskia van den Nouland (wo-do-vr)
 • Groep 1-2 b: Jeanette Kocken (ma-di-wo); Minou van Winsen (do-vr)
 • Groep 1-2 c: Marijke Nulkes (ma-di-wo); Jenny van der Poel (do-vr)
 • Groep 1-2 d: Wendy Meijer (ma-di-do-vr); Minou van Winsen (wo)
 • Groep 3a: Nicolien van den Burg 
 • Groep 3b: Adri van den Berg 
 • Groep 4a: Romy Hendriks
 • Groep 4b: Djoeke Middendorp (ma-di); Thecla Weijers (wo-do-vr) 
 • Groep 5a: Heleen Rietvink (ma-di); Ellen de Klerk (wo-do-vr) 
 • Groep 5b: Paula van der Zeeuw (ma-di); Alice Geerlings (wo-do-vr)
 • Groep 6a: Bianca van Wijngaarden (ma-di-wo); Alexander Peters (do-vr)
 • Groep 6b: Miranda Vink en John van der Lans
 • Groep 7a: Bart Braun
 • Groep 7b: Sonja van Luinen (ma-di); Mariska van der Voet (wo-do-vr)
 • Groep 8a: Mayke Rotteveel (ma-di-wo); Bianca  Dobber(do-vr)
 • Groep 8b: Charlotte van den Oever 
 • Vakleerkracht gym: Nick van der Voet (ma-di-do-vr)
 • Vakleerkracht muziek: Yvonne van der Niet (wo-do-vr)
 • Dramadocent: Patriez Hulzebosch
 • Onderwijsassistente geeft handvaardigheid en tekenen: Kiek Hachmang
 • RT-leerkracht (begeleiding leerlingen): Iris Disseveld (ma-di-wo)
 • Intern Begeleiders: vacature ; Margot Hofacker (ma-ochtend- di-wo) 
 • Conciërge: Ria Oostdam (ma-ochtend); Marijke Schrama (di t/m vr - ochtenden)
 • Administratie: Ingrid Wijnands (woensdagochtend)
 • Directie: Wouter van Bohemen
 • directie-ondersteuning: Djoeke Middendorp (wo-do-vr)


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 1-2 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 12.20 u vrij. Hun onderwijstijd bedraagt 921 u en 10 minuten.

We starten in groep 1-2 met een beperkt aanbod Engels in de vorm van Engelse liedjes. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 3 en 4 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vanaf 12.20 u. vrij. 

De totale onderwijstijd voor de groepen 3 en 4 is in het schooljaar 2022-2023: 921 uur en 10 minuten.

De kinderen van de groepen 5 t/m zijn op woensdagmiddag vanaf 12.20 u. vrij

De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in het schooljaar 2022-2023 981 uur en 55 minuten les.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisondersteuning

Deze bestaat uit de basiskwaliteit en aanvullende ondersteuning en gaat uit van de ondersteuningsbehoefte van alle kinderen. De ondersteuning betreft de inrichting, borging en ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur op school in alle facetten: een basisarrangement van de inspectie, handelingsgericht werken in de groep en in de school, planmatig werken aan resultaten, het onderhouden van een sterk ondersteuningsnetwerk in en om de school en het ‘kennen en kunnen’ van de route van signaleren naar verwijzen. Scholen zetten voor dit deel de middelen in van het samenwerkingsverband en kunnen naast de intern begeleider gebruik maken van routebegeleiding en onderwijsspecialisten.

Interne specialisten:

 • Intern begeleider 
 • Onderwijsassistent 
 • Dyslexiespecialist 
 • Deskundige hoogbegaafdheid 
 • Pestbus-coördinator
 • Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling
 • Rekenspecialist 
 • Taalspecialist 
 • Coördinator Positive Behavior Support
 • Vertrouwenspersoon
 • Gedragsdeskundige
 • Soc. Emotionele ondersteuning
 • Dyscalculiespecialist
 • Kanjertraining
 • PBS werkgroep

Aanvullende ondersteuning

De school werkt structureel samen met externe partners in onderwijs en zorg ten aanzien van de ondersteuning van leerling, leerkracht, ouders en school. In het ondersteuningsteam wordt, indien nodig, de expertise van deze partners ingeroepen om de vraag van een leerling, leerkracht en/of ouders m.b.v. OPP en/of groeidocument te kunnen beantwoorden. Indien leerkracht en intern begeleider beiden handelingsverlegen blijven, kan elke school de hulp inroepen van de externen hiernaast vernoemd. De school werkt met preventieve en curatieve interventies en protocollen. Indien langduriger ondersteuning voor kinderen nodig is, wordt dit m.b.v. externen geboden waar mogelijk.

Externe specialisten:

 • Onderwijsondersteuner 
 • Onderwijsspecialist
 • Jeugd en Gezins Team
 • Maatschappelijk werker
 • GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
 • Jeugdarts/Jeugdverpleegkundige
 • Fysiotherapie 
 • Dyslexiespecialist 
 • Orthopedagoog/Psycholoog 
 • Coach (Inzowijs,Cardea) 
 • PEP-junior 
 • Vivamente 
 • Logopedie 
 • Sociale vaardigheidstraining
 • KWIK 
 • Koele kikkertraining 
 • Weerbaarheidstraining
 • Grip op de groep
 • Veiligheid 
 • KIES training (kind in echtscheiding)
 • Praktijk Teijlingen
 • Onderwijs Advies

Grenzen

Komt de grens van aanvullende ondersteuning voor onze school in zicht dan gaan wij altijd in gesprek. Hierbij betrekken wij onderstaande aspecten: leerstofaanbod; ontwikkeling; relaties & interacties; welbevinden & zelfbeeld; participatie; tijd- & aandachtverdeling; samenwerking & vertrouwen; veiligheid; medisch protocol; gebouw & technische aanpassingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school krijgen we vaker te maken met instroom van anderstalige kinderen. De kinderen die instromen in de onderbouw kunnen we helpen door ze buiten de groep Bouw en Logo 3000 aan te bieden. Deze programma's voor woordenschat gebruiken we ook voor Nederlandse leerlingen met woordenschat achterstand.


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

BLOS kinderopvang

Binnen ons schoolgebouw is er voor de kinderen van 2 tot 12 jaar kinderopvang georganiseerd in samenwerking met BLOS kinderopvang. Peuters starten op de speelschool en bereiden zich spelenderwijs voor op groep 1 van de basisschool.

Als de kinderen naar de basisschool gaan, is er na schooltijd voor de kinderen een Buitenschoolse Opvang in dezelfde vertrouwde omgeving van de school. De jongste kinderen worden uit de klas opgehaald. De oudere kinderen gaan zelf naar de BSO-ruimte, waar de kinderen uit een ruim aanbod van activiteiten kunnen kiezen.

Terug naar boven