De Noordwijkse School

Hoogwakersbosstraat 14 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van De Noordwijkse School

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school gebruikt de voortgangstoetsen van Cito voor groep 2 t/m 8. De kinderen in groep 8 en de achters in groep 9 deden in 2013/'14 de Cito Eindtoets. Dat leverde de schoolscore van 539,4 op. In twijfelgevallen doen kinderen van groep 8 en 9 ook de Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau. Het schooladvies voor het vervolgonderwijs wordt gebaseerd op de waarnemingen van de leerkracht, ondersteund door de Cito-uitslagen en in specifieke gevallen de NIO-uitslag.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school kent een zeer hoge uitstroom naar het havo en vwo. In 2014 ging 55% van de uitstroom naar het vwo. Dit is tweemaal zo hoog als het landelijk gemiddelde van 27% uitstroom naar vwo van alle basisscholen zonder gewichtsleerlingen. De scholen die de laatste jaren het meest worden gekozen zijn het Stedelijk Gymnasium, het  (tweetalig) Rijnlands Oegstgeest en het Leeuwenhorst College.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken in kleine klassen en daarmee bouwen wij aan zelfkennis en zelfvertrouwen van iedere individuele leerling. We benoemen hun talenten, sterke en zwakke punten. Daarbij helpen wij iedere leerling een goede zelfreflectie te ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen bieden we een aparte groep aan met specifiek onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen en Veiligheid.
  • Basis voor de toekomst.
  • Wereldburgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen hebben een portfolio. Tweemaal per jaar is er een gesprek met de leerling over de leervorderingen. Aan de leerling wordt gevraagd hoe hij of zij de school ervaart. De verslagen van deze gesprekken tonen een grote waardering voor de school.

De school organiseert tweejaarlijks een medewerkers- en een ouderstevredenheidspeiling. In april 2014 leverde de ouderpeiling een zeer hoge respons op. En een tevredenheid ruim boven het landelijk gemiddelde.

De inspecteur van het onderwijs heeft op 24 juni 2014 De Noordwijkse School bezocht. Zij heeft in de klassen geobserveerd en met velen gesproken. De rapportage leverde de hoogst mogelijke waardering op.

Terug naar boven