Wereldwijs

Alk 82 2201 XP Noordwijk

  • Elk kind verdient zoveel mogelijk kansen om zich te ontplooien.
  • Wij staan voor betekenis vol onderwijs. Samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Zijn hiervoor de basis.
  • Wij hebben als doel dat al onze leerlingen gelukkige, leergierige, gemotiveerde en sociaal vaardige leerlingen zijn.
  • We staan open voor ieder kind.
  • Wij vinden de samenwerking tussen ouders en school erg belangrijk! 
We houden de lijntjes graag kort.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht met verlof is wordt er zoveel mogelijk binnen het team naar een oplossing gezocht. Bij langdurig verlof gaan wij opzoek naar een vaste vervanger. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Obs Wereldwijs

Wereldwijs werkt met leerstofjaarklassen en combinatieklassen. Dit jaar hebben we de combinatie groep 1/2, 4/5 en 7/8. De andere groepen 3 en 6 zitten in jaargroepen. De combinatie groep 4/5 krijgt dit jaar extra leerkracht uren, dit betekend dat ze op dinsdag en donderdag met een eigen leerkracht in een eigen groep zitten. In de middag werken ze als groep met elkaar. 

Ieder kind kan op de jutter werken op zijn eigen niveau!


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens IPC werken wij aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken.  Kinderen werken binnen een project aan de doelen die passen bij deze vakken. De kinderen werken bij IPC niet alleen aan kennis maar ook aan vaardigheden. Waar kan ik de informatie vinden. De kinderen werken heel actief met IPC. Kunnen ook veel van zichzelf in de projecten kwijt. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven.

Ik de taaktijd wordt de verwerking gedaan van alle vakken. Kinderen kunnen samen of zelfstandig aan hun (week)taak werken. 

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze begeleiding is er op gericht dat uw kind plezier in leren heeft, productief is, zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelt, een brede kijk op de wereld vormt en met positief zelfbeeld klaar is voor het voortgezet onderwijs. De ontwikkeling van uw kind speelt zich op deze leeftijd niet meer alleen thuis af, maar ook op school. Daarom houden wij de lichamelijke en geestelijke gezondheid van alle kinderen goed in de gaten en nemen maatregelen als dat nodig is. Uiteraard in goed overleg met u. 

Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de leerlingenzorg op schoolniveau en de steun aan collega-leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met specifieke begeleidingsbehoeften. De intern begeleider mobiliseert de middelen en mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij het onderwijs in de groep. Als de groepsleerkracht een probleem ervaart en daarbij hulp zoekt, is de intern begeleider de aangewezen persoon om de hulpvraag nader te onderzoeken en om samen na te gaan hoe hulp geboden kan worden.

Onze school doet, indien nodig, een beroep op de expertise van externe deskundigen en beschikt over een uitgebreid netwerk. 

Alle leerkrachten van de Jutter zijn gecertificeerd kanjertrainer.

Alle teamleden hebben trainingen gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. 

Drie teamleden zijn in het bezit van een RT (remedial teacher) diploma.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven