De Jutter

Alk 82 2201 XP Noordwijk

  • De Jutter is voor iedereen. We kijken naar het niveau van het kind en passen het werk hierop aan.
  • We leren ook buiten de klas, tijdens excursies , in de natuur,  musea, theater,  etc.
  • Ik wil het beste uit mezelf halen.  Als een kind betrokken is bij de les zal het ook beter leren!
  • Ik mag er zijn, leer omgaan met kritiek en leer ook om er te zijn voor anderen.  De Jutter is een gecertificeerde kanjerschool.
  • Samen met u willen wij het beste voor elk kind. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij daarom heel belangrijk.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem "CITO".

Meerdere keren per jaar zijn er toets momenten van CITO. Een leerling moet voldoende groei laten zien in verhouding met de oude resultaten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  Wanneer een leerling niet voldoende gegroeid is, wordt de leerling meegenomen en het groepsplan in de klas. Sommige kinderen krijgen in een klein groepje of individueel ondersteuning (RT) buiten de klas.

Bij het volgende meetmoment wordt er gekeken of de kinderen vooruitgaan.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school houdt zicht op de kwaliteit middels diverse meetinstrumenten. OBS De Jutter krijgt een hoge waardering van ouders. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie in juli 2015 OBS de Jutter bezocht. De inspecteur is in gesprek gegaan met leerkrachten, directie en ouders. Tevens hebben zij geobserveerd in de groepen. De rapportage leverde de hoogst mogelijke waardering op.

Terug naar boven