Daltonschool Klaverweide

Jan de Ridderstraat 4 2201 DN Noordwijk

  • Schoolfoto van Daltonschool Klaverweide
  • Schoolfoto van Daltonschool Klaverweide

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina laat zien wat u kunt verwachten van Daltonschool Klaverweide in Noordwijk. Hieronder vindt u bijvoorbeeld informatie over onze uitgangspunten en werkwijze als huishoudelijke zaken en schoolregels. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. U vindt hier toelichtingen op cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. 

Kijk ook op de website van Daltonschool Klaverweide.

Daltonschool Klaverweide is onderdeel van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBO) www.obodb.nl .

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonvisie alom zichtbaar
  • Positieve en prettige sfeer
  • Rijke leeromgeving
  • Goede onderwijsresultaten
  • Sterke zorgstructuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
374
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aandachtsfunctionaris
Scholen zijn verplicht om de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De Wet meldcode adviseert een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Op onze school is de intern begeleider de aandachtsfunctionaris. Medewerkers kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij deze persoon terecht. De aandachtsfunctionaris zorgt voor de implementatie van de meldcode en coördineert het signaleringsproces, de verwijzing en zorg rondom de leerling en het gezin. 

Terug naar boven