Christelijke Basisschool Wakersduin

Hoogwakersbosstraat 22 2202 SP Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Wakersduin

Het team

Toelichting van de school

Op wakersduin werkt een leuke mix van jonge en ervaren leerkrachten. Dit team heeft mede door die diversiteit een fijne en interessante wisselwerking. Een hecht en betrokken team staat klaar voor de leerlingen en ouders van Wakersduin.

Onder de groepsleerkrachten zijn verschillende mensen met een specialisatie: ICT, bedrijfshulpverlening (BHV), hoogbegaafdheid en bewegingsonderwijs. Daarnaast zetten we externen in met een specialisme op gebied van hoogbegaafdheid en dyslexie.

Op onze school worden jaarlijks PABO- studenten en onderwijsassistenten opgeleid. Onder supervisie draaien zij mee in de groepen, naast de groepsleerkracht. Naast de reguliere werkzaamheden, kunnen we altijd een beroep doen op een grote groep vrijwilligers; ouders die zich graag inzetten voor de school.

Een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt maandelijks een inloopspreekuur op Wakersduin voor vragen omtrent opvoeding

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een groep vervangen moet worden, wordt eerst de eventuele duo- partner van de afwezige leerkracht gevraagd. Indien deze niet beschikbaar is, wordt er iemand uit de invalpool gevraagd. Eventueel kunnen we een beroep doen op de mensen die in onze school ambulant zijn, met een lesbevoegdheid. In het uiterste geval wordt de groep verdeeld over de overige groepen en werken zij in de groep aan de dagtaak van hun leerjaar. Het komt wel eens voor, dat er een groep naar huis is gestuurd, in dat geval proberen wij u op tijd te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij geloven dat onze leerlingen het meest tot hun recht komen bij het jaarklassensysteem. Soms kan het, vanwege leerlingenaantallen, dat we een combigroep vormen. Combigroepen vormen een voordeel bij het aanleren van zelfstandigheid, verantwoordelijk en eigenaarschap. In deze groepen organiseren we daar waar mogelijk extra ondersteuning van de onderwijsassistent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

In groep 1 en 2 gaan wij uit van een brede ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling hechten we veel belang aan de spel-, muzikale-, motorische-, en sociaal- emotionele ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd in een betekenisvolle context.

Reken- en taalactiviteiten komen regelmatig tijdens de kring in een activiteit naast elkaar voor.

Bijvoorbeeld het benoemen van de dagen van de week en de begrippen vandaag, morgen , gisteren. Deze kunnen zowel als een taal- als een rekenactiviteit beschouwd worden. het leren van gedichtjes(taalactiviteit), kan een rekeninhoud hebben: bijvoorbeeld een aftelgedichtje. Een muzikale vormingsles zal ook een taalontwikkeling stimuleren, maar soms ook de rekenontwikkeling. Naast deze klassikale kringactiviteiten wordt er tijdens de speelwerktijd door kinderen individueel of in groepjes gespeeld. Bij het vrije spel worden eerder genoemde ontwikkelingsgebieden op een betekenisvolle manier gestimuleerd. Naast het zelfgekozen spel worden er verplichte activiteiten aangeboden. Deze kunnen tot doel hebben een onderdeel van de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Niet alle kinderen zijn dus  op hetzelfde moment met dezelfde activiteit bezig. De verplichte opdrachten rouleren in de week, zodat de activiteiten bij alle kinderen aan bod komen. De bovengenoemde uren die aan taal- en rekenonderwijs worden besteed, zijn de uren die de kinderen met elkaar in de kring doorbrengen. Daarnaast is er dus een groter aanbod, maar dat verschikt per kind per dag.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt ook ingevuld met Kwink ( sociaal-emotionele vorming), ICT, verkeerslessen en vakdoorbrekend werken.

Wakersduin heeft het label "SCHOOL op SEEF". SCHOOL op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Het programma bevat allerlei soorten lessen: van leerzame filmpjes tot uitdagende verkeersplaten, en van uitleg in de klas tot speelse oefeningen in de praktijk. In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode klaar over.

Naast het praktisch en theoretisch verkeersexamen in groep 7 doen we met alle groepen 3x per jaar praktische verkeerslessen. We oefenen met de kinderen hoe ze zich veilig kunnen gedragen in het verkeer. Een echte must wat ons betreft om ook in de toekomst zelfstandig deel te kunnen nemen aan het verkeer. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is een samenwerkingsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan het bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

In samenwerking met samenwerkingsverband heeft de school afgelopen jaar een nieuw SOP(schoolondersteuningsprofiel) geformuleerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven