Christelijke Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Zeehonk

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Het is positief dat de resultaten zich structureel (ruim) boven de ondergrens bevinden.
Alle leerlingen van groep 8 hebben deelgenomen aan de Cito- eindtoets. Volgens de regels van de onderwijsinspectie mogen leerlingen uitgesloten worden van deelname, maar ieder kind krijgt, indien gewenst, de kans om mee te doen op onze school. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen we regelmatig tussentijdse toetsen af en worden kinderen geobserveerd. Na elke methodetoets, ongeveer om de 4 weken, wordt een afweging gemaakt of uw kind de volgende periode in een ander niveau kan gaan werken. Dit wordt bijgehouden in het groepsplan per vakgebied. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze Cito-toetsen worden twee maal per jaar (in jarnuari en juni) afgenomen, vanaf groep 3. Ze worden geanalyseerd door de groepsleerkracht, in samenwerking met de Intern Begeleider. 

In groep 1 en 2 volgen we kinderen d.m.v. observaties. Het behalen van de SLO doelen wordt vastgelegd in Parnassys. In de kleutergroepen nemen we geen CITO toetsen af.

De onderwijsbehoefte van ieder kind wordt in kaart gebracht in het groepsoverzicht. De resultaten worden tevens opgenomen in Parnassys, het leerlingvolgsysteem dat wij hanteren op Zeehonk. De ontwikkeling van de kinderen van groep 1 tot en met 8 kan met behulp van dit systeem goed gevolgd worden. U wordt op de hoogte gesteld van de vorderingen van uw kind middels rapport- en oudergesprekken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het merendeel van de kinderen stroomt uit naar scholen in de buurt: Northgocollege, Leeuwenhorst, KTS en Rijnmondcollege.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven