Christelijke Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Zeehonk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een groep vervangen moet worden, wordt eerst de eventuele duo- partner van de afwezige leerkracht gevraagd. Indien deze niet beschikbaar is, wordt er verder binnen het team gekeken, wie er mogelijk kan invallen. Als er niemand uit het team beschikbaar is, wordt er iemand uit de invalpool gevraagd. Eventueel kunnen we een beroep doen op de mensen die in onze school ambulant zijn, met een lesbevoegdheid. In het uiterste geval wordt de groep verdeeld over de overige groepen en werken zij in die groep aan de dagtaak van hun leerjaar. Het is nog nooit voorgekomen dat er een groep naar huis is gestuurd, omdat er geen vervanging mogelijk was.

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit de volgende mensen, schooljaar 2019-2020:

1. Darinka van Dijk (ma, di, woe), Inez Mooijman (woe, do, vr)

2. Charlotte Kooyman

3. Lotte van Anrooij

4. Marjolein Warmerdam (ma, di, woe), Marloes Verschoor (do, vr)

5. Maartje de Heer (ma, di, woe),  Aniek Elsgeest ( do, vr)

6. Michèle Seijen ten Hoorn

7/8. Marjon van Egmond

Onder de groepsleerkrachten zijn verschillende mensen met een specialisatie: ICT, gedrag, cultuuronderwijs, Kanjertraining, bedrijfshulpverlening (BHV) en geschiedenis.

Op onze school worden jaarlijks PABO- studenten en onderwijsassistenten opgeleid. Onder supervisie draaien zij mee in de groepen, naast de groepsleerkracht.

Gymleerkracht gr. 3 t/m 8: Petra Rhijnsburger (di, do)

Docenten muziek en drama op projectbasis

Onderwijsassistent: Hans Hazenoot

Intern Begeleider (IB): Jeannie v.d. Vooren

Administratief medewerkster: Ingrid Guijt

Conciërge: Edwin v.d. Lans

Naast de reguliere werkzaamheden, kunnen we altijd een beroep doen op een grote groep vrijwilligers; ouders die zich graag inzetten voor de school. Van klussenteam tot muzikale ondersteuning bij vieringen. Hun bijdrage heeft een meerwaarde voor de school! 

Een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt maandelijks een inloopspreekuur op Zeehonk voor vragen omtrent opvoeding.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 gaan we uit van een brede ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling, hechten we veel belang aan de spel-, muzikale-, motorische- en sociaal- emotionele ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd in een betekenisvolle context. 
Reken- en taalactiviteiten komen regelmatig tijdens de kring in één activiteit naast elkaar voor. Bijvoorbeeld het benoemen van de dagen van de week en de begrippen vandaag, morgen, gisteren. Deze kunnen zowel als een taal- als een rekenactiviteit beschouwd worden. Het leren van gedichtjes (taalactiviteit), kan een rekeninhoud hebben: bijvoorbeeld bij aftelgedichtjes. Een muzikale vormingsles zal ook altijd de taalontwikkeling stimuleren, maar soms ook de rekenontwikkeling.   
Naast deze klassikale kringactiviteiten wordt er tijdens de speelwerktijd door kinderen individueel of in groepjes gespeeld. Bij het vrije spel worden eerder genoemde ontwikkelingsgebieden op een betekenisvolle manier gestimuleerd. Naast het zelfgekozen spel worden er verplichte activiteiten aangeboden. Deze kunnen tot doel hebben een onderdeel van de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Niet alle kinderen zijn dus op hetzelfde moment met dezelfde activiteit bezig. De verplichte opdrachten rouleren in de week, zodat deze activiteiten bij alle kinderen aan bod komen. De bovengenoemde uren die aan het taal- en rekenonderwijs worden besteed, zijn de uren die de kinderen met elkaar in de kring doorbrengen. Daarnaast is er dus een groter aanbod, maar dat verschilt per kind per dag.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt ook ingevuld met Kanjertraining (sociaal- emotionele vorming), Taakspel, ICT, zang- en drama-producties, verkeerslessen en vakdoorbrekend werken. 

Engels

Vanaf groep 1 wordt er op onze school Engels gegeven, a.h.v. de methode "Take it Easy".

SCHOOL op SEEF

Zeehonk heeft officieel het label "SCHOOL op SEEF". Afgelopen schooljaar ontvingen we een "herlabel".
SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. SCHOOL op SEEF omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In samenwerking met het samenwerkingsverband heeft de school afgelopen schooljaar een nieuw SOP (schoolondersteuningsprofiel) geformuleerd. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven