Christelijke Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Zeehonk

In het kort

Toelichting van de school

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment voor ouders. Op de basisschool maken kinderen een belangrijke ontwikkeling door. Het team van Zeehonk is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij dragen om deze ontwikkeling optimaal te laten verlopen. Het motto van de school ‘Een veilige basis’ wordt bereikt door een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten, waarbij de kinderen centraal staan. In deze gids kunt u lezen hoe wij het onderwijs op Zeehonk organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Wilt u meer weten over onze school? Bel of mail gerust:

Pauline Hesseling - van Zijl, directeur

Basisschool Zeehonk

Julianastraat 11 2202 KB Noordwijk

Tel. 071- 3615098

E-mail: directie.zeehonk@sophiascholen.nl

Website: www.zeehonk.nl

Zeehonk maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 29 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.   Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten. Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal:

· * vertrouwen

· * verbinding

· * verwondering

· * duurzaamheid en

· * eigenaarschap

De kernwaarden maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.

 Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.

Privacy

Bij inschrijving wordt uw instemming gevraagd voor het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw kind. Het beeldmateriaal is alleen voor huiselijk gebruik.

Jaarlijks wordt aan u - via het formulier van het startgesprek - gevraagd of uw keuze nog geldig is. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid
  • Omgaan met verschillen
  • Hoog leerrendement
  • Samen kunst en cultuur beleven
  • Contact met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingdaling is volgens prognose. Op termijn zal er een fusie plaatsvinden met basisschool Wakersduin waarbij beide scholen samen gehuisvest worden in een nieuw pand waar onderwijs en opvang geboden wordt voor kinderen van 0-12 jaar. 

Voor nu maken we op Zeehonk positief gebruik van de kleinere groepen, er is hierdoor nog meer persoonlijke aandacht voor de leerlingen. 

Weergave

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Informatie over kennismakingsgesprekken, rapportavonden, informatieavond en spreekuuravonden vindt u op de kalender in SchouderCom.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Uit onze monitoring van de sociale en fysieke veiligheid en uit de tevredenheidsmetingen blijkt dat Zeehonk zeer hoog scoort op deze verschillende aspecten.

Terug naar boven