De Wijde Veert

Platte Ven 44 1723 AB Noord-Scharwoude

Schoolfoto van De Wijde Veert

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Wijde Veert. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingen hebben baat bij overzichtelijk geordende leerinhouden waarin de samenhang voor hen duidelijk is en waarvan ze de opbouw kunnen begrijpen. De leerkrachten bevorderen dat de leerinhouden als zinvol en betekenisvol worden ervaren en dat elk kind, via een passende leerroute, zijn of haar weg kan vinden. Leerkrachten streven, door middel van uiteenlopende werkvormen, een actieve deelname van leerlingen aan het onderwijsleerproces na. Een doelmatige organisatie in de klas met een duidelijke structuur en heldere afspraken met ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid is zeer belangrijk.   Voor de volgende vakken hebben wij op school een vakleerkracht: * Gymnastiek; alle kinderen krijgen twee keer in de week gymnastiek * Beeldende Vorming; de kinderen van groep 1 tot en met 8 krijgen beeldende vorming in blokken aangeboden. * Muziek; alle kinderen krijgen één keer in de week muziekles in hun groep * Drama; groep 3 tot en met 8 krijgen in blokken drama * Yoga; alle kinderen krijgen yoga in ons yogalokaal * Humanistische Vormingsonderwijs; de kinderen uit groep 7 en 8 krijgen één keer per week HVO       Werkwijze groep 1/2 In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Kleuterplein. De klassen zijn met een groot aantal aantrekkelijke hoeken ingericht die uitnodigen tot ontdekken, leren, spelen en zelfstandig werken. Deze opstelling zorgt ervoor, dat de klassen er gezellig uitzien en maakt het bovendien mogelijk vorm te geven aan de beoogde organisatie van het onderwijs. Tijdens de speelwerktijd kunnen de kinderen met behulp van een ‘keuzebord’ kiezen waar ze willen werken en spelen. De wisselhoek verandert met het thema mee, bijv. van ziekenhuis tot kapsalon.   Alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld spelen, knutselen, rekenen, tekenen en muziek maken komen binnen een thema aan de orde en worden op deze manier als betekenisvol voor het kind ervaren. In groep 2 worden er aan de kinderen verschillende, soms verplicht, activiteiten aangeboden ter voorbereiding op groep 3. Voor de muzikale ontwikkeling is de spontaniteit van de kleuter het uitgangspunt. Er wordt o.a. aandacht besteed aan ritme, melodie, een goede luisterhouding en stemgebruik. Samengevat kunnen we zeggen, dat ons kleuteronderwijs erop gericht is dat we de kinderen ervaringen, kennis en vaardigheden helpen verwerven die passen bij de kenmerken, mogelijkheden, interesses en het ontwikkelingsniveau van de betrokken kinderen.   Basisvaardigheden Taal-leesontwikkeling Allemaal weten we dat kinderen in groep 2 op een gegeven moment willen gaan ‘lezen en schrijven’. In de kleutergroepen wordt daarop ingespeeld door in de lees-/schrijfhoek aantrekkelijke activiteiten aan te bieden die bij het thema passen. In groep 3 staat de leesmethode ‘Veilig Leren Lezen’ centraal en in groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de nieuwste methode ‘Taalactief’. Al snel ontstaan er niveaugroepen. Halverwege groep 3 hebben de meeste leerlingen het aanvankelijk leesproces onder de knie en vanaf die tijd doen ze mee met de andere kinderen uit de groepen 4 t/m 8 die elke ochtend de eerste 20 minuten individueel lezen. Elke leerling wordt getoetst en op niveau ingedeeld. In de centrale bibliotheek van onze school staan veel aantrekkelijke boeken op niveau en daar kunnen de leerlingen hun boek ruilen. Naast het individuele lezen zijn er ook methodes voor voortgezet lezen ‘Nieuwsbegrip’.  In deze methode komt systematisch voor: -      het begrijpend en studerend lezen, -      het voortgezet technisch lezen, -      waarderend lezen. Het taalonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Taal en Spelling. Deze methode bestaat uit twee leergangen: ‘Taal en Spelling’. In Spelling komen de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling aan bod. In Taal is aandacht voor alle overige taalonderdelen: luisteren, spelen, gesprek, teksten maken en taalbeschouwing. Deze methode heeft evenals onze andere methodes naast de basisstof herhalingsstof en verdiepingsstof. Mede hierdoor is er differentiatie in de benadering van de leerling.   Rekenen en wiskunde Op onze school wordt het reken- en wiskundeonderwijs aangeboden met behulp van de nieuwste versie van de methode ‘De wereld in getallen’. De kinderen leren rekenen aan de hand van problemen die nauw verbonden zijn met de echte of voorstelbare realiteit. Ze krijgen herkenbare situaties aangeboden, die per blok zoveel mogelijk gegroepeerd zijn rondom een thema. Om het rekenonderwijs beter af te stemmen op het individuele kind wordt er voor de kinderen naar behoefte herhalings- of verrijkingsstof aangeboden. Door middel van toetsen, die in de methode opgenomen zijn, wordt elk kind gevolgd en kan eventuele extra begeleiding snel aangeboden worden. Vanaf groep 5 vindt de verwerking digitaal plaats. Wij zijn erg tevreden met deze rekenmethode die bij een onafhankelijk onderzoek als één van de beste reken- en wiskundemethode in Nederland naar voren kwam.   Wereld oriënterende vakken De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Burgerschapsvorming, Techniek, Biologie, wordt integraal met elkaar verbonden en aangeboden met de methode Wijzer.   Verkeer Het verkeersonderwijs sluit aan bij de ontwikkeling, de ervaringen en de (toekomstige) behoeften van de kinderen. In de methodes “Wijzer op de weg, Op voeten en fietsen en de Jeugdverkeerskrant’ wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfasen van kinderen door uit te gaan van drie soorten redzaamheid: individuele, sociale en maatschappelijke redzaamheid. In groep 7 wordt er een verkeersexamen afgenomen.   Expressie en culturele vorming Bij onze expressie-activiteiten staat de methode ‘Moet je doen’ centraal. De vijf methoden voor: dans, drama, handvaardigheid, muziek en tekenen zijn in samenhang ontwikkeld en hebben eenzelfde opzet. Voor elk onderdeel is er een groepshandleiding waarin de leerkracht structuur geboden wordt voor de bovengenoemde vakgebieden. Bij onderwijs in muziek, dans, en drama gaat het erom dat de kinderen de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen en toepassen.   Bij handvaardigheid en tekenen is het onderwijs erop gericht de kinderen te laten kennismaken met verschillende mogelijkheden om zich in beelden uit te drukken. De kinderen krijgen les van een vakleerkracht beeldende vorming.   Alle leerlingen krijgen muziekles van een vakleerkracht. Elke groep van onze school heeft minstens éénmaal per jaar een culturele activiteit (theater, museum).   Bewegingsonderwijs Motoriek is de basis van een goed zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, samen kunnen werken en een schakel met leerstof in het klaslokaal. Abstracte woorden (zoals boven, onder, achter, etc.) kunnen concreet en zichtbaar gemaakt worden tijdens de gymnastieklessen. Naast motoriek wordt ook het ruimtelijk inzicht en de kennis geoefend (hoeveel banken zie je staan, bijv. met een klas van 21 leerlingen: hoeveel leerlingen bij een bank?). Uiteraard wordt het samenwerken met klasgenoten bevorderd en gestimuleerd. Leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen meerdere malen per week. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben twee lesuren bewegingsonderwijs per week in de gymzaal, die bij de school is aangebouwd. Onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs geven vijf dagen les.   Sociaal-Emotionele ontwikkeling Onze school is een erkende Kanjerschool. Wij gaan er op school vanuit dat sociaal-emotionele vorming een wezenlijk onderdeel is van de vorming van ieder kind, en dat er niet mee gewacht mag worden tot zich problemen voordoen. Met behulp van de kanjermethode willen wij binnen school een pedagogisch klimaat creëren waar kinderen en leerkrachten vrijuit kunnen praten over gevoelens en kwetsbare ervaringen. Vertrouwen in elkaar is daarvoor een voorwaarde. Het mooiste resultaat ervan is, dat kinderen al nadenken over allerlei situaties voordat ze er mogelijk mee worden geconfronteerd. Het programma biedt een praktische vertaling van het bewust willen werken aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling met als basis een open, positieve en oplossingsgerichte houding van kinderen en leerkrachten. Het hele team heeft de kanjerlicentie. De training om de licentie te krijgen is verplicht voor alle nieuwe leerkrachten. Regelmatig vinden er voor het hele team opfrisdagen plaats.   Humanistisch vormingsonderwijs of godsdienstoriëntatie vormingsonderwijs Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming. De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden.     Groepsindeling Het onderwijs op De Wijde Veert is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit organisatiemodel wordt het onderwijs in de groep op drie niveaus aangeboden of aangepast aan het niveau van een leerling afzonderlijk. Bij de samenstelling van de groepen wordt niet alleen gekeken naar leeftijd. Maar ook naar aantallen, gedrag, onderwijsbehoefte en sociale aspecten. De school benadrukt, door middel van collegiale samenwerking en de inzet van intern begeleider, interne specialisten, onderwijs- of klassen assistent, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en een doelmatige klassenorganisatie.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven