Basisschool De Beekgraaf

De Beekgraaf 60 5388 CV Nistelrode

  • Ingang en speelplaats voor de groepen 1 en 2
  • De ontdektuin
  • Speelplaats unit paars

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van leerlingen op onze school goed te volgen, verzamelen de leerkrachten voortdurend informatie. Daarvoor gebruiken we eigen observaties, KIJK! methodetoetsen, Cito LVS toetsen en Viseon. Ook informatie vanuit de startgesprekken met ouders en overdracht vanuit de voorschool of vorige leerkracht wordt meegenomen om goed af te kunnen stemmen wat het kind nodig heeft.

Onder begeleiding van een extern deskundige ontwikkelen we onze vaardigheden op het gebied van de analyse van de observaties en toets-gegevens van onze leerlingen. We leren om DATA te DUIDEN, daaraan DOELEN te koppelen om daarmee aan de slag te gaan, te DOEN. Dit noemen we het 4D traject. Tijdens de groepsbesprekingen worden de opbrengsten en het door de leerkracht opgestelde focusplan (DATA-DUIDEN) en periodeplan (DOELEN-DOEN) besproken. Op basis van de observatie van de leerkracht en de behaalde resultaten bij methode-gebonden en Citotoetsen, komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn samen de Beekgraaf. Leerlingen, ouders en iedereen die hier werkt: Samen zijn wij school en maken wij verschil voor kinderen. ?Op de Beekgraaf word je gezien en gehoord. We willen onze leerlingen veiligheid en ruimte bieden. ?

Het maakt niet uit wie je bent of wat je kunt; elk kind is bijzonder. ?Wij geloven dat kinderen zich van nature willen ontwikkelen; voor ons telt wat je daarvoor nodig hebt. Dit doen we vanuit waardering voor elk kind en oog voor hun behoefte

We dagen elk kind uit om de beste versie van zichzelf te worden. We stellen doelen en hebben hoge verwachtingen van onszelf en van ieder kind. Wij geven kinderen en onszelf het vertrouwen en de kansen om te ontwikkelen. ?Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gezien en gehoord worden
  • De beste versie van jezelf
  • Zonder samen is er geen leren

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven