Basisschool 't Maxend

Maxend 6 5388 GL Nistelrode

Schoolfoto van Basisschool 't Maxend

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden over de hele school toetsen afgenomen die op een studiedag uitgebreid worden besproken en geanalyseerd onder leiding van de intern begeleider. Hierbij maken we gebruik van landelijk genormeerde Cito toetsen (methode onafhankelijk) vanaf eind groep 2.Deze toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van het kind, maar kunnen ook inzicht geven in het functioneren van de school: Is het van belang andere accenten te leggen in ons onderwijs, komen alle aspecten wel aan bod? Wij kijken naar de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook naar de ontwikkeling van de school om de begeleiding van de leerlingen in hun ontwikkeling te optimaliseren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Elk kind is anders, daar stemmen we ons aanbod op af. Dit geldt ook voor de sociale vaardigheden.

Kinderen moeten sociale vaardigheden geleerd krijgen, wij doen dat middels de tools van Fides. Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf. De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse 'symbolen'.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Aardig zijn
  • Respect tonen
  • We hebben het fijn

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

‘t Maxend is een van de drie Novum scholen geweest die zijn onderzocht door inspectie van onderwijs in januari, februari, maart 2019. De conclusie van het onderzoek op schoolniveau is dat de school het basisarrangement behoudt. De inspecteurs waren zeer tevreden over de wijze waarop er aan het onderwijs op ’t Maxend vorm wordt gegeven.

Terug naar boven